Sposoby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych

Wprowadzenie

W ramach postępowania podatkowego nierzadko dochodzi do wydania decyzji niekorzystnych z punktu widzenia podatnika. W trakcie trwania postępowania, od decyzji można wnieść odwołanie do organu II instancji, a następnie – skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czasem jednak zdarza się, że już po zakończeniu postępowania pojawiają się okoliczności, które uzasadniają wyeliminowanie takiej decyzji z obrotu prawnego oraz zniwelowania jej skutków. Wzruszenie decyzji ostatecznej jest jednak trudniejsze, niż zaskarżenie jej jeszcze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, bowiem w prawie podatkowym, podobnie jak w prawie administracyjnym obowiązuje tzw. zasada trwałości decyzji ostatecznych. Wynika ona z art. 128 Ordynacji podatkowej (dalej: „o.p.”), zgodnie z którym: „Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.”. W niniejszej analizie zostaną pokrótce przedstawione sposoby wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych oraz procedury z nimi związane.

Czytaj więcej

Podejmowanie uchwał przez organy spółki z o.o. w trybie zdalnym

Wprowadzenie

Rzeczywistość pandemiczna pokazuje, że wiele zadań i czynności wykonywanych w firmach w formie stacjonarnej może być z powodzeniem realizowanych zdalnie. Pomimo tego nadal dominującą formą posiedzeń organów spółek są spotkania tradycyjne. W niniejszym opracowaniu poruszona zostanie problematyka podejmowania uchwał przez poszczególne organy spółki z o.o. w trybie zdalnym.

Czytaj więcej

Stany nadzwyczajne – przesłanki wprowadzenia, rodzaje ograniczeń i możliwości odszkodowawcze dla przedsiębiorców

Wprowadzenie

Kilka dni temu na obszarze niektórych miejscowości województwa podlaskiego i lubelskiego, graniczących z Białorusią, został wprowadzony stan wyjątkowy (https://www.gov.pl/web/premier/bezpieczenstwo-polski-na-pierwszym-miejscu–stan-wyjatkowy-przy-granicy-z-bialorusia). Wiąże się on z ograniczeniem wielu konstytucyjnych praw i wolności, jednakże w przeciwieństwie do ograniczeń pandemicznych w związku z COVID-19, zasady jego wprowadzenia nie budzą wątpliwości prawnych, gdyż mają umocowanie konstytucyjne, a władza publiczna jest obowiązana do bezwzględnego obowiązku wyrównywania strat majątkowych każdemu, kto ją poniósł w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. W niniejszej analizie zostaną pokrótce przedstawione rodzaje stanów nadzwyczajnych, przesłanki ich wprowadzenia, rodzaje możliwych ograniczeń oraz tryb ubiegania się przez przedsiębiorców o odszkodowanie w razie wprowadzenia takiego stanu.

Czytaj więcej

Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu BHP w perspektywie obowiązującego stanu prawnego oraz propozycji jego zmian w związku z pandemią COVID-19

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.”. Jak stanowi zaś art. 66 ust. 1 polskiej ustawy zasadniczej: „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.”. Podstawowym aktem rangi ustawowej, który szczegółowo reguluje powszechną ochronę pracy, jest oczywiście Kodeks pracy (dalej: „k.p.”). Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest wyrażona w art. 15 k.p. zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy („Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.”). Jest ona rozwinięta w katalogu podstawowych obowiązków pracodawcy z art. 94 k.p. – jak stanowi pkt 4 tego artykułu, pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do problematyki BHP w sposób szczegółowy odnoszą się przepisy Działu dziesiątego Kodeksu pracy zatytułowanego „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, zawierają one bowiem uregulowania dotyczące podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, które są przedmiotem niniejszej analizy. Oprócz omówienia bieżącego stanu prawnego, w opracowaniu będą też poruszone kwestie związane z planowanymi zmianami w zakresie dostępu pracodawców do informacji o zaszczepieniu pracowników i klientów, możliwości działania w przypadku osób niezaszczepionych oraz ewentualnych skutków wejścia w życie tejże nowelizacji.

Czytaj więcej

Zwolnienie dyscyplinarne – przesłanki, procedura oraz konsekwencje dla pracodawcy i pracownika

Wprowadzenie

Ustanie stosunku pracy może nastąpić na wiele sposobów, zarówno w wyniku woli stron (rozwiązanie stosunku pracy), jak i z mocy samego prawa (wygaśnięcie stosunku pracy). Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy (dalej: „k.p.”): „Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron;
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  4. z upływem czasu, na który była zawarta. (…)”.
Czytaj więcej

Postępowanie nakazowe – przyspieszony tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych w procesie cywilnym

Wprowadzenie

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców trafia na nieuczciwych klientów, którzy przez długi okres zalegają z płatnościami, bądź też w ogóle nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych. Mimo, iż zdecydowanie bardziej korzystnym dla obu stron jest polubowne rozwiązywanie sporów, czasami dojście do porozumienia wydaje się niemożliwe i koniecznym staje się wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową. O ile klasyczny proces cywilny jest wysoce sformalizowany i należy liczyć się długim oczekiwaniem na korzystne orzeczenie, o tyle pewnym remedium jest zgłoszenie do pozwu wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie postępowania nakazowego. Może to zdecydowanie przyspieszyć całą procedurę sądową, a w efekcie – przybliżyć czas na odzyskanie wierzytelności. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawiona podstawy prawne wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz modelowy przebieg tego postępowania.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność materialna pracowników (wraz z szablonami pism)

Wprowadzenie

W analizie poświęconej odpowiedzialności porządkowej pracowników (http://okolicebiznesu.pl/odpowiedzialnosc-porzadkowa-pracownikow-wraz-z-szablonami-pism/) zostało zasygnalizowane, iż w ramach odpowiedzialności pracowniczej możemy wyróżnić:

1)  Odpowiedzialność porządkową,

2)  Odpowiedzialność dyscyplinarną,

oraz

3)  Odpowiedzialność materialną.

W niniejszym opracowaniu zostanie omówiona odpowiedzialność materialna pracowników oraz reżim szczególny, obejmujący odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone przez pracodawcę (np. sprzęt, z którego korzysta pracownik). W celu praktycznego zastosowania omawianych regulacji zostanie też udostępnionych kilka szablonów pism, które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia pracodawcy.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (wraz z szablonami pism)

Wprowadzenie

Na gruncie prawa występują różne reżimy odpowiedzialności za popełnienie czynów sprzecznych z ustawą. Wśród nich można wymienić przede wszystkim odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność administracyjną oraz odpowiedzialność karną (w tym odpowiedzialność wykroczeniową). Szczególnym rodzajem odpowiedzialności na gruncie prawa pracy jest odpowiedzialność pracownicza, która jest swego rodzaju dodatkowym uprawnieniem pracodawcy przyznanym w celu zapewnienia dobrej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa zatrudnionych w firmie osób. W ramach odpowiedzialności pracowniczej możemy wyróżnić:

Czytaj więcej

Wypadek przy pracy a praca zdalna

Wprowadzenie

Zmiana organizacji pracy polegająca na coraz częstszym świadczeniu przez pracowników pracy zdalnej spowodowała modyfikację w zakresie odpowiedzialności pracodawcy w wielu obszarach. Miejscem pracy zdalnej jest bowiem zazwyczaj dom lub mieszkanie osoby zatrudnionej, przez co podmiot zatrudniający zwykle nie ma w praktyce możliwości m.in. bieżącej kontroli warunków i higieny pracy czy rzeczywistego czasu pracy. Bardzo skomplikowanym zagadnieniem staje się w tym kontekście zgłaszanie i ustalanie wypadków przy pracy, które mogą przecież wystąpić także w warunkach domowych. W niniejszej analizie zostaną pokrótce omówione pojęcie wypadku przy pracy, procedura jego stwierdzania oraz wpływ pandemicznej rzeczywistości na możliwość i warunki ustalania takich wypadków przy pracy świadczonej poza siedzibą pracodawcy.

Czytaj więcej

Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki kontrolowanych, procedury stosowane przez organy i instrumenty ochrony przed zarzutami

Wprowadzenie

Postępowania kontrolne budzą uzasadnione obawy wielu przedsiębiorców, gdyż ewentualne uchybienia wykryte przez organy mogą bardzo negatywnie wpłynąć na finanse czy wizerunek firmy, a w skrajnych przypadkach – na możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec tego warto znać swoje prawa i obowiązki w ramach danego rodzaju postępowania kontrolnego jeszcze zanim dotknie ono nas bezpośrednio. W tym celu zostały już wcześniej na naszym blogu zaprezentowane analizy dotyczące kilku rodzajów kontroli:

Czytaj więcej