Klauzule waloryzacyjne jako zabezpieczenie przed negatywnym wpływem inflacji

Wprowadzenie

Wpływ rosnącej inflacji na nasze życie staje się widoczny we wszystkich aspektach życia zawodowego czy prywatnego. Rosnące ceny produktów, opłat czy usług dają się we znaki także wielu przedsiębiorcom. Negatywne skutki inflacji mają wpływ zwłaszcza na kontrakty długoterminowe, gdzie wynagrodzenie zostało ustalone w polskich złotych – siła nabywcza danej kwoty jeszcze rok temu była dużo większa niż obecnie, przez co de facto tacy przedsiębiorcy zarabiają mniej. W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie tematyka klauzul waloryzacyjnych, które mogą stanowić dla firm zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem cen.

Czytaj więcej

SLIM VAT 2 w praktyce (cz. 1)

Wprowadzenie

W biuletynie z dnia 13 sierpnia 2021 roku przedstawiliśmy informację o ostatecznym uchwaleniu przez Sejm szeregu nowelizacji podatkowych nazywanych pakietem SLIM VAT 2. Większość tych zmian weszła już w życie, jednak niektóre wejdą dopiero od 1 stycznia 2022 roku. W niniejszej analizie, zostaną przedstawione poszczególne zagadnienia wynikające z pakietu SLIM VAT 2 wraz z omówieniem ich znaczenia dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 3: Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej skuteczna ochrona w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnego biznesu. W ramach niniejszego opracowania zostały już przedstawione jego dwie części, dostępne m.in. na naszym blogu. W pierwszej części omówiono pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (http://okolicebiznesu.pl/ochrona-tajemnicy-przedsiebiorstwa-cz-1-pojecie-tajemnicy-przedsiebiorstwa/), natomiast druga część odnosiła się do sposobów ochrony tej tajemnicy oraz ich skuteczności (http://okolicebiznesu.pl/ochrona-tajemnicy-przedsiebiorstwa-cz-2-sposoby-ochrony-tajemnicy-przedsiebiorstwa-i-ich-skutecznosc/). W trzeciej, ostatniej już części tej serii, analizie poddane zostaną problematyka naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz sankcji z nią związanych.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 2: Sposoby ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ich skuteczność

Wprowadzenie

W pierwszej części serii dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zostało przedstawione pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa – warunków, jakie musi spełnić informacja, by można było uznać ją za tajemnicę firmy, działań, które musi podjąć przedsiębiorca, aby taką tajemnicę stworzyć czy też czasu obowiązywania konkretnej tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną sposoby i procedury ochrony istniejącej już tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aspekty wpływające na ich skuteczność, na które warto zwrócić uwagę przy praktycznym stosowaniu.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 1: Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi jedno z wyzwań współczesnego biznesu. W poprzednim tygodniu przedstawiona została analiza dotycząca jednego z wymiarów ochrony tej tajemnicy – skutecznego wprowadzenia do organizacji zakazu konkurencji i jego odpowiednim stosowaniu. W niniejszej analizie, podzielonej na 3 części, przedstawiona zostanie całościowo problematyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w ujęciu praktycznym. W pierwszej części przedstawiona zostanie problematyka samego pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną procedury związane z ochroną tej tajemnicy oraz ich skuteczności. Ostatnia część tej serii będzie z kolei poświęcona sankcjom za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji – jak zabezpieczyć firmę zgodnie z prawem?

Wprowadzenie

Dynamika zmian w biznesie i na rynku pracy powoduje, że przedsiębiorcy muszą jeszcze bardziej dbać o zabezpieczenie własnych interesów w stosunkach z pracownikami. Z jednej bowiem strony pracownicy najczęściej tworzą wartość dodaną firmy, gdyż wnoszą swoją wiedzę i umiejętności, dzięki którym organizacja się rozwija. Z drugiej jednak strony nabywają pewną wiedzę o działaniu swojego pracodawcy, stosowanych strategiach czy wykorzystywanej technologii, a zwykle także utrzymują bezpośredni kontakt z klientami współpracującymi z przedsiębiorstwem w którym są zatrudnieni. Powoduje to konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, która może być realizowana na wiele sposobów. Jednym z nich jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Dzięki niej, pracodawca może oczekiwać, że jego podwładny nie podejmie współpracy z podmiotem konkurencyjnym (w trakcie trwania zatrudnienie bądź też – w zależności od rodzaju umowy – po jego ustaniu), gdyż w przeciwnym razie musi się liczyć z dotkliwymi karami umownymi. W niniejszym opracowaniu zostanie pokrótce omówiona problematyka tej instytucji widziana z perspektywy ochrony przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Sposoby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych

Wprowadzenie

W ramach postępowania podatkowego nierzadko dochodzi do wydania decyzji niekorzystnych z punktu widzenia podatnika. W trakcie trwania postępowania, od decyzji można wnieść odwołanie do organu II instancji, a następnie – skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czasem jednak zdarza się, że już po zakończeniu postępowania pojawiają się okoliczności, które uzasadniają wyeliminowanie takiej decyzji z obrotu prawnego oraz zniwelowania jej skutków. Wzruszenie decyzji ostatecznej jest jednak trudniejsze, niż zaskarżenie jej jeszcze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, bowiem w prawie podatkowym, podobnie jak w prawie administracyjnym obowiązuje tzw. zasada trwałości decyzji ostatecznych. Wynika ona z art. 128 Ordynacji podatkowej (dalej: „o.p.”), zgodnie z którym: „Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.”. W niniejszej analizie zostaną pokrótce przedstawione sposoby wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych oraz procedury z nimi związane.

Czytaj więcej

Podejmowanie uchwał przez organy spółki z o.o. w trybie zdalnym

Wprowadzenie

Rzeczywistość pandemiczna pokazuje, że wiele zadań i czynności wykonywanych w firmach w formie stacjonarnej może być z powodzeniem realizowanych zdalnie. Pomimo tego nadal dominującą formą posiedzeń organów spółek są spotkania tradycyjne. W niniejszym opracowaniu poruszona zostanie problematyka podejmowania uchwał przez poszczególne organy spółki z o.o. w trybie zdalnym.

Czytaj więcej

Stany nadzwyczajne – przesłanki wprowadzenia, rodzaje ograniczeń i możliwości odszkodowawcze dla przedsiębiorców

Wprowadzenie

Kilka dni temu na obszarze niektórych miejscowości województwa podlaskiego i lubelskiego, graniczących z Białorusią, został wprowadzony stan wyjątkowy (https://www.gov.pl/web/premier/bezpieczenstwo-polski-na-pierwszym-miejscu–stan-wyjatkowy-przy-granicy-z-bialorusia). Wiąże się on z ograniczeniem wielu konstytucyjnych praw i wolności, jednakże w przeciwieństwie do ograniczeń pandemicznych w związku z COVID-19, zasady jego wprowadzenia nie budzą wątpliwości prawnych, gdyż mają umocowanie konstytucyjne, a władza publiczna jest obowiązana do bezwzględnego obowiązku wyrównywania strat majątkowych każdemu, kto ją poniósł w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. W niniejszej analizie zostaną pokrótce przedstawione rodzaje stanów nadzwyczajnych, przesłanki ich wprowadzenia, rodzaje możliwych ograniczeń oraz tryb ubiegania się przez przedsiębiorców o odszkodowanie w razie wprowadzenia takiego stanu.

Czytaj więcej

Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu BHP w perspektywie obowiązującego stanu prawnego oraz propozycji jego zmian w związku z pandemią COVID-19

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.”. Jak stanowi zaś art. 66 ust. 1 polskiej ustawy zasadniczej: „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.”. Podstawowym aktem rangi ustawowej, który szczegółowo reguluje powszechną ochronę pracy, jest oczywiście Kodeks pracy (dalej: „k.p.”). Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest wyrażona w art. 15 k.p. zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy („Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.”). Jest ona rozwinięta w katalogu podstawowych obowiązków pracodawcy z art. 94 k.p. – jak stanowi pkt 4 tego artykułu, pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do problematyki BHP w sposób szczegółowy odnoszą się przepisy Działu dziesiątego Kodeksu pracy zatytułowanego „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, zawierają one bowiem uregulowania dotyczące podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, które są przedmiotem niniejszej analizy. Oprócz omówienia bieżącego stanu prawnego, w opracowaniu będą też poruszone kwestie związane z planowanymi zmianami w zakresie dostępu pracodawców do informacji o zaszczepieniu pracowników i klientów, możliwości działania w przypadku osób niezaszczepionych oraz ewentualnych skutków wejścia w życie tejże nowelizacji.

Czytaj więcej