emerytura

Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe zasady odprowadzania składek emerytalno – rentowych od umów zleceń.

Zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami zleceniobiorca świadczący usługi na podstawie kilku umów zleceń, podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno – rentowym z tytułu jednej umowy (co do zasady tej, która została zawarta najwcześniej). Na wniosek zleceniobiorcy objęte ubezpieczeniem mogły być także pozostałe umowy. Osoba ubezpieczona miała także prawo wyboru tytułu ubezpieczenia – mogła wybrać wszystkie tytuły, niektóre z nich lub dokonać zmiany tytułu ubezpieczenia. Taka swoboda dawała możliwość opłacania składek w niewielkiej wysokości, poprzez wybór najniższej podstawy ubezpieczenia. Czytaj więcej

Glckliche Familie

Istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od stycznia 2016 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Od dnia 2 stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe zasady nabywania uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim ułatwienie godzenia funkcji rodzicielskich z obowiązkami zawodowymi. Jedną z podstawowych zmian wchodzących w życie od nowego roku jest likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego w zamian za wydłużenie urlopu rodzicielskiego, którego wymiar będzie wynosił 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. W związku z likwidacją dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski przysługiwać będzie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu. Czytaj więcej

excellent businessman success concept retro style pop art

Kiedy szef jest efektywny? Czyste intencje.

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Zrozumienie komunikatów, akceptacja relacji, dopasowanie potencjałów sprawczych i obszarów decydowania i działania, wspólna odpowiedzialność za rezultaty pracy – to warunki efektywnie działającego duetu szef-podwładny. Tak praktykowane współdziałanie jest możliwe w oparciu o wzajemny SZACUNEK i skutkuje wzajemnym ZAUFANIEM – przynajmniej w obszarze wspólnej pracy. A władza i przymus, strach i uzależnienie ? Czytaj więcej

Blueprint | Efficiency

Kiedy szef jest efektywny? O dopasowywaniu się.

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Akceptacja relacji szef-podwładny następuje automatycznie, gdy szef ma władczy charakter przywódcy a podwładny jest z natury rzeczy wykonawcą spełniającym cudze życzenia. Taka para nie będzie mieć żadnych problemów z akceptacją relacji. A co wtedy, gdy jest na odwrót? Wtedy obaj mają szansę skorzystać z lekcji pokory wobec darowanej im, wspólnej rzeczywistości. Proszę to zdanie przyjąć jak najpoważniej. W takim, bowiem układzie dużo zależy od ich zdolności do nauki, do zrozumienia sytuacji takiej, jaką ona jest. Czytaj więcej

Control - White Word on Red Puzzles on White Background. 3D Illustration.

Zasada ograniczonego zaufania, czyli o kontroli księgowej

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Dowerjai, no prowerjai”, czyli w wolnym tłumaczeniu „ufaj, ale sprawdzaj” – tak przestrzega jedno z rosyjskich przysłów. To właśnie z jego parafrazy powstała słynna (przypisywana Leninowi) maksyma  o wyższości kontroli nad zaufaniem, która za naszą zachodnią granicą na stałe weszła do kanonu porzekadeł, a stwierdzenie “Vertrauen ist Gut, Kontrolle ist besser.” [tłum. Zaufanie jest dobre, kontrola jest lepsza] wręcz stanowi element niemieckiej kultury organizacyjnej. O ile w przedsiębiorstwach produkcyjnych naturalnym procesem i wynikającym z konieczności standardem jest kontrola jakości, o tyle w pozostałych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw temat kontroli jest często zaniedbywany. Czytaj więcej

podatki

Korekta kosztów uzyskania przychodów – likwidacja bubla prawnego

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Likwidacja obowiązku korekty kosztów od niezapłaconych faktur już od 2016 roku

Z początkiem stycznia 2016 roku przestaną obowiązywać przepisy art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT, dotyczące obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów w razie nieterminowej zapłaty faktury.

Powyższe przepisy obowiązują od 2013 roku, a celem ich wprowadzenia była poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorców i likwidacja zatorów płatniczych. Bardzo szybko okazało się jednak, iż cel nowelizacji nie został spełniony, a wprowadzone regulacje odniosły zupełnie odwrotny skutek – doprowadziły w praktyce do zwiększenia obowiązków związanych z ewidencją podatkową przedsiębiorców. Czytaj więcej

Customer needs analysis concept. Businessman analyze customers needs.

Restrukturyzacja – obraz całości najważniejszy

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Sytuacja w jakiej znajduje się dzisiaj większość firm charakteryzuje się dużym dynamizmem – spontanicznym i chaotycznym. Nie wystarczy prognozować spadku popytu i proporcjonalnego zmniejszenia sprzedaży, który dosięgnie nasze przedsiębiorstwo. Zmiany na rynkach walutowych, w systemach finansowych, w polityce gospodarczej USA, EU, Polski i jej sąsiadów dziś realnie i bezpośrednio wpływają na sytuację naszej firmy. Aby podjąć się restrukturyzacji musimy przewidzieć rozwój sytuacji w naszym środowisku i zaplanować ruchy wyprzedzające. Nie uczynimy tego brnąc w szczegóły wynikające z naszej codziennej działalności operacyjnej. Nie chodzi o to by je pomijać, tylko by zacząć od obrazu całości, by potem uszczegóławiać to co jest istotne dla rozwoju sytuacji. Podejście odwrotne grozi paraliżem decyzyjnym. Czytaj więcej

Customer needs analysis concept. Businessman analyze customers needs.

Restrukturyzacja – czyli walka z kryzysem na własnym podwórku

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Lata temu, w końcu ubiegłego wieku, restrukturyzacje przedsiębiorstw były u nas na porządku dziennym. Czasami wymuszone strachem przed brakiem perspektyw, czasami związane z nadzieją na prywatyzację, a wielokrotnie inicjowane przez banki-wierzycieli w ramach tzw. bankowego postępowania ugodowego. Przy podejmowaniu tamtych wyzwań restrukturyzacyjnych rysowała się pewna powtarzalna hierarchia problemów, rozwiązanie których warunkowało pomyślne zakończenie restrukturyzacji. Czytaj więcej

Shopping Purchase Retail Customer Consumer Sale Concept

Handel na rozdrożu (5)

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Które z branż są najbardziej narażone na przenoszenie transakcji do Internetu? Czy jest to zjawisko permanentne?

Poniżej, na podstawie różnych i nie weryfikowanych przez nas opinii, oceniliśmy szacunkowo udział obrotów przez Internet w całkowitych obrotach branż. Zestawienie to pokazuje porównanie typów produktów, które chętniej kupuje się via sieć. Nie należy rygorystycznie traktować zaprezentowanych danych. Czytaj więcej

Shopping Purchase Retail Customer Consumer Sale Concept

Handel na rozdrożu (4)

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Dlaczego handel znalazł się na rozdrożu? Powodem jest rozwój technologii informatycznych. A konkretnie trzy procesy: (1) tworzenie coraz bardziej intuicyjnego interface’u użytkownik-komputer, (2) łączenie każdego z każdym via Internet, (3) mobilność dostępu do przestrzeni informacyjnej. W efekcie tych tendencji lwia część naszych procesów poznawczych, komunikacyjnych, logistycznych, konsumpcyjnych i innych przeniosła się do Internetu. I… dalej się przenosi. Czytaj więcej