Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w branży IT – czy i kiedy można zastosować stawkę 8,5%?

Wprowadzenie

W jednym z ostatnich opracowań informowaliśmy o zbliżającym się dla przedsiębiorców upływie przejścia na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, sposobie dokonania zmiany na tę formę opodatkowania oraz charakterystyce samego prowadzenia działalności w ramach ryczałtu (szerzej na ten temat na naszym blogu: http://okolicebiznesu.pl/przejscie-na-ryczalt-najpozniej-do-21-lutego-2022-roku/). W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne, przedstawiamy analizę omawiającą problematykę stawek ryczałtu możliwych do zastosowania w branży IT z uwzględnieniem przypadków, w których można zastosować stawkę 8,5%.

Czytaj więcej

Przejście na ryczałt najpóźniej do 21 lutego 2022 roku

Wprowadzenie

W poniedziałek, 21 lutego 2022 roku upłynie termin do dokonania zgłoszenia przez przedsiębiorców chcących rozliczać się w formie ryczałtu w bieżącym roku podatkowym. Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku – o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1993), przywoływanej w dalszej części jako „ustawa ryczałtowa”: „Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.”. Co więcej, stosownie do treści art. 9 ust. 1c ustawy ryczałtowej: „Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1641), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.”. W tym roku, z uwagi na fakt, iż dzień 20 lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin do dokonania zgłoszenia upłynie w najbliższy poniedziałek, 21 lutego.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 6 – Ukryta dywidenda w CIT

Wprowadzenie

Zagadnieniem, które może okazać się istotne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek opodatkowanych CIT (jak i osób, które planują przekształcenie się w takie podmioty), jest problematyka tzw. ukrytej dywidendy. W ujęciu teoretycznym mianem ukrytej dywidendy można określić zjawisko wypłaty zysku spółki kapitałowej (np. spółki z o.o., będącej najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w formie spółki) w sposób inny niż dywidenda. Pewna część spółek i ich wspólników podejmuje bowiem takie decyzje głównie w celu transferu do wspólników zysków spółki z ominięciem skutków podwójnego ich opodatkowania (najpierw podatkiem CIT – na poziomie spółki, a następnie podatkiem PIT (w przypadku osób fizycznych) na poziomie wspólnika). W praktyce może być to dokonywane poprzez np. fakturowanie nieistniejących usług, zawyżanie świadczeń należnych danemu wspólnikowi, finansowaniu przez spółkę jakichś prywatnych wydatków danego wspólnika (np. wakacji, prywatnych zakupów itp.) czy też przekazywaniu przez spółkę wspólnikowi pożyczki, która w założeniu ma nigdy nie zostać spłacona.

Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna – recepta na Polski Ład?

Wprowadzenie

Spółka komandytowo-akcyjna w ostatnich latach nie cieszyła się szczególną popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Miało na to wpływ przede wszystkim opodatkowanie tej formy prowadzenia działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w 2014 roku, mimo iż na gruncie Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek osobowych (podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska i spółka komandytowa), a przez to nie posiada osobowości prawnej (którą posiadają spółki kapitałowe, takie jak spółka z o.o. i spółka akcyjna).

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 5 – Zmiany w CIT estońskim

Wprowadzenie

Od 2021 roku w Polsce funkcjonuje instytucja nazywana CIT-em estońskim, której pierwowzorem miały być uregulowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjęte w Estonii i cieszące się w tym kraju dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Polski model CIT-u estońskiego w wielu kwestiach jednak różni się od modelu wyjściowego, gdyż posiada wiele ograniczeń jego stosowania, w związku z czym nie każdy podatnik CIT może bez problemu z niego skorzystać. Problemy te zostały dostrzeżone już w pierwszym roku stosowania tego mechanizmu w 2021 roku i w związku z tym również CIT estoński został objęty zmianami w ramach tzw. Polskiego Ładu. W niniejszej analizie zostaną przedstawione zmiany, które Polski Ład wprowadził w dotychczasowych regulacjach CIT-u estońskiego oraz ograniczenia, które w ramach tej instytucji pozostały bez zmian.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 4 – Zmiany w zakresie ryczałtu i karty podatkowej

Wprowadzenie

Zmiany spowodowane wejściem od 1 stycznia 2022 roku pakietu nowelizacji prawno-podatkowych nazywanych Polskim Ładem wymuszają na wielu przedsiębiorcach zastanowienie się nad dalszym modelem biznesowym prowadzonej działalności oraz kwestią optymalizacji podatkowej. Dotyczy to w szczególności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będących podatnikami PIT. W poprzednich częściach sygnalizowany był już problem zwiększenia się obciążeń podatkowych dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz na skali podatkowej (szerzej na ten temat w poniższym artykule: http://okolicebiznesu.pl/polski-lad-wprowadzenie-i-mapa-zmian-ograniczenia-w-amortyzacji-dla-nieruchomosci-inwestycyjnych/#more-961). Oprócz podatku liniowego (19%) oraz skali podatkowej (17%/32%), formami dostępnymi dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (przy limicie 2 mln euro przychodów za poprzedni rok obrotowy) oraz karta podatkowa. Od 2022 roku zasadniczo możliwość skorzystania z karty podatkowej będzie wyłączona dla podatników, którzy nie korzystali dotychczas z tej formy opodatkowania. Z kolei w ramach ryczałtu nastąpiły pewne korzystne dla podatników zmiany, które zapewne spowodują zwiększenie popularności tej formy opodatkowania.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 3 – Nowe ulgi i zwolnienia na gruncie ustawy o PIT

Wprowadzenie

Podatkowy Polski Ład poza wieloma niekorzystnymi rozwiązaniami dla podatników PIT wprowadza dla pewnych grup tego podatku szereg ulg i zwolnień, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne. W znacznej mierze, są to nowe rozwiązania prawne bądź też modyfikacje dotychczasowych mechanizmów, które w założeniu mają minimalizować niekorzystny efekt wzrostu obciążeń publicznoprawnych dla wybranych obywateli. W niniejszej analizie zostaną pokrótce omówione takie instytucje jak ulga dla klasy średniej (wraz z opisaniem mechanizmu jej działania, odniesieniem do osób zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czy też osób łączących etat z własnym biznesem), kwestię opodatkowania małżonków na nowych zasadach, sytuację osób samotnie wychowujących dzieci, instytucje PIT-0 dla rodzin 4+ oraz seniorów a także tzw. „ulgi” na powrót.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 2 – Zmiany w podatkach i składce zdrowotnej na gruncie ustawy o PIT

Wprowadzenie

W pierwszych częściach serii odnoszących się do zmian podatkowych i okołopodatkowych wprowadzanych przez Polski Ład skupimy się na zmianach obejmujących osoby fizyczne – czy to przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czy też pracowników (a także większość obywateli płacących podatek dochodowy. Zmiany te dotkną więc ogromną część naszego społeczeństwa, nie tylko przedsiębiorców. W niniejszej analizie przedstawiona zostanie problematyka zmian podatkowych i w składce zdrowotnej na gruncie ustawy o PIT – zarówno z perspektywy obecnego stanu prawnego (do 31.12.2021 roku), jak i nowego – po wejściu w życie Polskiego Ładu (od 01.01.2022 roku).

Czytaj więcej

SLIM VAT 2 w praktyce (cz. 2)

Wprowadzenie

SLIM VAT 2 to pakiet zmian podatkowych obejmujących przede wszystkim ustawę o podatku od towaru i usług (ustawę o VAT). W pierwszej części analizy dotyczącej tej problematyki omówione zostały takie kwestie jak następstwa Brexitu i status Irlandii Północnej, zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych, zmiany będące wynikiem orzeczeń TSUE, korzystniejsze odliczenie podatku naliczonego czy dłuższy termin złożenia VAT-26 (pełna treść dostępna jest pod linkiem: http://okolicebiznesu.pl/slim-vat-2-w-praktyce-cz-1/). W drugiej części przedstawione zostaną kolejne zmiany tworzące pakiet – korekty w „reverse chargé”, zagadnienie VAT-u importowego w deklaracji, problematykę wyboru opodatkowania dostawy, mechanizmy związane z rachunkiem VAT i rachunkiem technicznym oraz wprowadzoną zmianę w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Czytaj więcej

Polski Ład – wprowadzenie i mapa zmian. Ograniczenia w amortyzacji dla nieruchomości inwestycyjnych

Wprowadzenie

23 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa nowelizująca, która wprowadziła obszerny pakiet zmian, tzw. Polski Ład (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105). Oznacza to, że zachowany został minimalny okres vacatio legis, wynoszący w niekorzystnych dla obywateli zmianach podatkowych przynajmniej 30 dni (pełny tekst ustawy dostępny jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf). W konsekwencji, większość zmian odnoszących się do przedsiębiorców i obywateli nieprowadzących działalności gospodarczej (głównie o charakterze podatkowym) wejdzie w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

Czasu na zmiany organizacyjne pozostało zatem bardzo mało, w niektórych przypadkach też nie będzie się dało zbytnio zmienić modelu biznesowego, gdyż nowe przepisy często są mało elastyczne i nie uwzględniają wielu praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w wielu kwestiach, będziemy przedstawiać na bieżąco kolejne analizy dotyczące poszczególnych zagadnień szczegółowych w zakresie podatkowego Polskiego Ładu, który najbardziej dotknie przedsiębiorców i ich pracowników. W pierwszych częściach zostaną omówione tematy odnoszące się do zmian w PIT i składce zdrowotnej, a także ryczałcie i karcie podatkowej. Kolejne analizy będą dotyczyły zmian w CIT (m.in. ukrytej dywidendy, estońskiego CIT po zmianach, podatku minimalnego czy polskiej spółki holdingowej). W ostatniej części opisującej zmiany, przedstawiona zostaną inne, istotne dla biznesu zmiany podatkowe (m.in. z zakresu najmu, pogorszenia zasad opodatkowania leasingowanego majątku czy nowych limitów transakcji gotówkowych w relacjach B2B oraz w relacjach z konsumentami). Następnie, już po wyjaśnieniu głównych zmian podatkowych skupimy się na praktycznych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej i zastanowieniu się jakie działania pomogą zoptymalizować obciążenia podatkowe po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Niniejsza, pierwsza część otwiera serię analiz związaną z szeroko pojętym Polskim Ładem. Zostanie w niej przedstawiona pewna mapa zmian podatkowych, które będą istotne dla przedsiębiorców. Zostaną też przedstawione przykładowe porównania wpływu nowych regulacji na pracowników i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Na końcu omówiony zostanie dosyć istotny dla sporej części naszych klientów temat ograniczeń w amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych, które mogą niestety bardzo negatywnie wpłynąć na działalność prowadzoną w tym zakresie.

Czytaj więcej