Polski Ład podsumowanie cz. 3 – Nowe ulgi i zwolnienia na gruncie ustawy o PIT

Wprowadzenie

Podatkowy Polski Ład poza wieloma niekorzystnymi rozwiązaniami dla podatników PIT wprowadza dla pewnych grup tego podatku szereg ulg i zwolnień, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne. W znacznej mierze, są to nowe rozwiązania prawne bądź też modyfikacje dotychczasowych mechanizmów, które w założeniu mają minimalizować niekorzystny efekt wzrostu obciążeń publicznoprawnych dla wybranych obywateli. W niniejszej analizie zostaną pokrótce omówione takie instytucje jak ulga dla klasy średniej (wraz z opisaniem mechanizmu jej działania, odniesieniem do osób zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czy też osób łączących etat z własnym biznesem), kwestię opodatkowania małżonków na nowych zasadach, sytuację osób samotnie wychowujących dzieci, instytucje PIT-0 dla rodzin 4+ oraz seniorów a także tzw. „ulgi” na powrót.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 2 – Zmiany w podatkach i składce zdrowotnej na gruncie ustawy o PIT

Wprowadzenie

W pierwszych częściach serii odnoszących się do zmian podatkowych i okołopodatkowych wprowadzanych przez Polski Ład skupimy się na zmianach obejmujących osoby fizyczne – czy to przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czy też pracowników (a także większość obywateli płacących podatek dochodowy. Zmiany te dotkną więc ogromną część naszego społeczeństwa, nie tylko przedsiębiorców. W niniejszej analizie przedstawiona zostanie problematyka zmian podatkowych i w składce zdrowotnej na gruncie ustawy o PIT – zarówno z perspektywy obecnego stanu prawnego (do 31.12.2021 roku), jak i nowego – po wejściu w życie Polskiego Ładu (od 01.01.2022 roku).

Czytaj więcej

SLIM VAT 2 w praktyce (cz. 2)

Wprowadzenie

SLIM VAT 2 to pakiet zmian podatkowych obejmujących przede wszystkim ustawę o podatku od towaru i usług (ustawę o VAT). W pierwszej części analizy dotyczącej tej problematyki omówione zostały takie kwestie jak następstwa Brexitu i status Irlandii Północnej, zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych, zmiany będące wynikiem orzeczeń TSUE, korzystniejsze odliczenie podatku naliczonego czy dłuższy termin złożenia VAT-26 (pełna treść dostępna jest pod linkiem: http://okolicebiznesu.pl/slim-vat-2-w-praktyce-cz-1/). W drugiej części przedstawione zostaną kolejne zmiany tworzące pakiet – korekty w „reverse chargé”, zagadnienie VAT-u importowego w deklaracji, problematykę wyboru opodatkowania dostawy, mechanizmy związane z rachunkiem VAT i rachunkiem technicznym oraz wprowadzoną zmianę w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Czytaj więcej

Polski Ład – wprowadzenie i mapa zmian. Ograniczenia w amortyzacji dla nieruchomości inwestycyjnych

Wprowadzenie

23 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa nowelizująca, która wprowadziła obszerny pakiet zmian, tzw. Polski Ład (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105). Oznacza to, że zachowany został minimalny okres vacatio legis, wynoszący w niekorzystnych dla obywateli zmianach podatkowych przynajmniej 30 dni (pełny tekst ustawy dostępny jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf). W konsekwencji, większość zmian odnoszących się do przedsiębiorców i obywateli nieprowadzących działalności gospodarczej (głównie o charakterze podatkowym) wejdzie w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

Czasu na zmiany organizacyjne pozostało zatem bardzo mało, w niektórych przypadkach też nie będzie się dało zbytnio zmienić modelu biznesowego, gdyż nowe przepisy często są mało elastyczne i nie uwzględniają wielu praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w wielu kwestiach, będziemy przedstawiać na bieżąco kolejne analizy dotyczące poszczególnych zagadnień szczegółowych w zakresie podatkowego Polskiego Ładu, który najbardziej dotknie przedsiębiorców i ich pracowników. W pierwszych częściach zostaną omówione tematy odnoszące się do zmian w PIT i składce zdrowotnej, a także ryczałcie i karcie podatkowej. Kolejne analizy będą dotyczyły zmian w CIT (m.in. ukrytej dywidendy, estońskiego CIT po zmianach, podatku minimalnego czy polskiej spółki holdingowej). W ostatniej części opisującej zmiany, przedstawiona zostaną inne, istotne dla biznesu zmiany podatkowe (m.in. z zakresu najmu, pogorszenia zasad opodatkowania leasingowanego majątku czy nowych limitów transakcji gotówkowych w relacjach B2B oraz w relacjach z konsumentami). Następnie, już po wyjaśnieniu głównych zmian podatkowych skupimy się na praktycznych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej i zastanowieniu się jakie działania pomogą zoptymalizować obciążenia podatkowe po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Niniejsza, pierwsza część otwiera serię analiz związaną z szeroko pojętym Polskim Ładem. Zostanie w niej przedstawiona pewna mapa zmian podatkowych, które będą istotne dla przedsiębiorców. Zostaną też przedstawione przykładowe porównania wpływu nowych regulacji na pracowników i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Na końcu omówiony zostanie dosyć istotny dla sporej części naszych klientów temat ograniczeń w amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych, które mogą niestety bardzo negatywnie wpłynąć na działalność prowadzoną w tym zakresie.

Czytaj więcej

Klauzule waloryzacyjne jako zabezpieczenie przed negatywnym wpływem inflacji

Wprowadzenie

Wpływ rosnącej inflacji na nasze życie staje się widoczny we wszystkich aspektach życia zawodowego czy prywatnego. Rosnące ceny produktów, opłat czy usług dają się we znaki także wielu przedsiębiorcom. Negatywne skutki inflacji mają wpływ zwłaszcza na kontrakty długoterminowe, gdzie wynagrodzenie zostało ustalone w polskich złotych – siła nabywcza danej kwoty jeszcze rok temu była dużo większa niż obecnie, przez co de facto tacy przedsiębiorcy zarabiają mniej. W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie tematyka klauzul waloryzacyjnych, które mogą stanowić dla firm zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem cen.

Czytaj więcej

SLIM VAT 2 w praktyce (cz. 1)

Wprowadzenie

W biuletynie z dnia 13 sierpnia 2021 roku przedstawiliśmy informację o ostatecznym uchwaleniu przez Sejm szeregu nowelizacji podatkowych nazywanych pakietem SLIM VAT 2. Większość tych zmian weszła już w życie, jednak niektóre wejdą dopiero od 1 stycznia 2022 roku. W niniejszej analizie, zostaną przedstawione poszczególne zagadnienia wynikające z pakietu SLIM VAT 2 wraz z omówieniem ich znaczenia dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 3: Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej skuteczna ochrona w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnego biznesu. W ramach niniejszego opracowania zostały już przedstawione jego dwie części, dostępne m.in. na naszym blogu. W pierwszej części omówiono pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (http://okolicebiznesu.pl/ochrona-tajemnicy-przedsiebiorstwa-cz-1-pojecie-tajemnicy-przedsiebiorstwa/), natomiast druga część odnosiła się do sposobów ochrony tej tajemnicy oraz ich skuteczności (http://okolicebiznesu.pl/ochrona-tajemnicy-przedsiebiorstwa-cz-2-sposoby-ochrony-tajemnicy-przedsiebiorstwa-i-ich-skutecznosc/). W trzeciej, ostatniej już części tej serii, analizie poddane zostaną problematyka naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz sankcji z nią związanych.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 2: Sposoby ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ich skuteczność

Wprowadzenie

W pierwszej części serii dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zostało przedstawione pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa – warunków, jakie musi spełnić informacja, by można było uznać ją za tajemnicę firmy, działań, które musi podjąć przedsiębiorca, aby taką tajemnicę stworzyć czy też czasu obowiązywania konkretnej tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną sposoby i procedury ochrony istniejącej już tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aspekty wpływające na ich skuteczność, na które warto zwrócić uwagę przy praktycznym stosowaniu.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 1: Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi jedno z wyzwań współczesnego biznesu. W poprzednim tygodniu przedstawiona została analiza dotycząca jednego z wymiarów ochrony tej tajemnicy – skutecznego wprowadzenia do organizacji zakazu konkurencji i jego odpowiednim stosowaniu. W niniejszej analizie, podzielonej na 3 części, przedstawiona zostanie całościowo problematyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w ujęciu praktycznym. W pierwszej części przedstawiona zostanie problematyka samego pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną procedury związane z ochroną tej tajemnicy oraz ich skuteczności. Ostatnia część tej serii będzie z kolei poświęcona sankcjom za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji – jak zabezpieczyć firmę zgodnie z prawem?

Wprowadzenie

Dynamika zmian w biznesie i na rynku pracy powoduje, że przedsiębiorcy muszą jeszcze bardziej dbać o zabezpieczenie własnych interesów w stosunkach z pracownikami. Z jednej bowiem strony pracownicy najczęściej tworzą wartość dodaną firmy, gdyż wnoszą swoją wiedzę i umiejętności, dzięki którym organizacja się rozwija. Z drugiej jednak strony nabywają pewną wiedzę o działaniu swojego pracodawcy, stosowanych strategiach czy wykorzystywanej technologii, a zwykle także utrzymują bezpośredni kontakt z klientami współpracującymi z przedsiębiorstwem w którym są zatrudnieni. Powoduje to konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, która może być realizowana na wiele sposobów. Jednym z nich jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Dzięki niej, pracodawca może oczekiwać, że jego podwładny nie podejmie współpracy z podmiotem konkurencyjnym (w trakcie trwania zatrudnienie bądź też – w zależności od rodzaju umowy – po jego ustaniu), gdyż w przeciwnym razie musi się liczyć z dotkliwymi karami umownymi. W niniejszym opracowaniu zostanie pokrótce omówiona problematyka tej instytucji widziana z perspektywy ochrony przedsiębiorcy.

Czytaj więcej