Ułatwienia dla obywateli Ukrainy w podejmowaniu zatrudnienia (wraz z szablonami umów w języku polskim i ukraińskim)

Wprowadzenie

Dnia 12 marca 2022 roku została ostatecznie przyjęta przez Sejm, a następnie podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf) ustawa z dnia 12 marca 2022 roku – o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583), dalej: „specustawa”. Informowaliśmy o tym w naszym biuletynie z 14 marca 2022 roku. Następnie ustawa ta została znowelizowana na mocy ustawy z dnia 23 marca 2022 roku – o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz, U. z 2022 roku, poz. 682), ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 26 marca 2022 roku (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/14), dalej: „nowelizacja”. Zarówno specustawa, jak i jej nowelizacja weszły w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 roku, a więc od dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W związku z wieloma pojawiającymi się problemami w zakresie praktycznego stosowania przepisów wobec uchodźców z Ukrainy przebywających i podejmujących zatrudnienie w Polsce, w niniejszej analizie zostaną usystematyzowane kluczowe kwestie wprowadzone przez specustawę oraz jej nowelizację, a także przedstawione praktyczne wskazówki dla polskich przedsiębiorców, zatrudniających uchodźców z Ukrainy bądź udostępniającym im lokale mieszkalne. W ramach opracowania zostaną także udostępnione szablony najważniejszych dokumentów pracowniczych (takich jak umowa o pracę, umowa zlecenia, informacja o warunkach zatrudnienia) oraz mieszkalnych (takich jak umowa najmu mieszkania, umowa użyczenia mieszkania czy umowa użyczenia pokoju) w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Czytaj więcej

W jakich sytuacjach przedsiębiorca może ograniczyć płatność do formy bezgotówkowej?

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich lat płatności bezgotówkowe stały się metodą zapłaty za określony towar czy usługę praktycznie równoważną tradycyjnej formie zapłaty w postaci gotówki. Dotyczy to zarówno płatności online, w formie karty, czy bezpośrednio urządzeniem mobilnym połączonym z kontem w banku. Zwłaszcza w czasach pandemii na znaczeniu zyskała możliwość opłacenia różnego rodzaju czynności bez wykorzystania pieniądza materialnego, w szczególności poprzez płatności bezdotykowe (zbliżeniowe). Również spora część konsumentów ceni sobie możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych oraz korzyści z niej wynikające. Z drugiej strony, istnieje też pewna grupa usługobiorców, którzy nie mogą lub nie chcą dokonywać płatności w formie innej niż tradycyjna. W związku z tym, wśród części przedsiębiorców powstaje dylemat, czy większy nacisk położyć na interesy osób chcących płacić wyłącznie gotówką, czy też bezpieczeństwo w czasie epidemii, którego jednym ze środków może być wprowadzenie wyłącznie metody płatności bezgotówkowej. W niniejszej analizie zostanie przedstawiona problematyka legalności ograniczenia przez przedsiębiorców płatności z wyłączeniem gotówki, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których taka praktyka będzie dopuszczalna oraz odpowiedzialności przedsiębiorców za naruszenie prawa w tym zakresie.

Czytaj więcej

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w branży IT – czy i kiedy można zastosować stawkę 8,5%?

Wprowadzenie

W jednym z ostatnich opracowań informowaliśmy o zbliżającym się dla przedsiębiorców upływie przejścia na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, sposobie dokonania zmiany na tę formę opodatkowania oraz charakterystyce samego prowadzenia działalności w ramach ryczałtu (szerzej na ten temat na naszym blogu: http://okolicebiznesu.pl/przejscie-na-ryczalt-najpozniej-do-21-lutego-2022-roku/). W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne, przedstawiamy analizę omawiającą problematykę stawek ryczałtu możliwych do zastosowania w branży IT z uwzględnieniem przypadków, w których można zastosować stawkę 8,5%.

Czytaj więcej

Przejście na ryczałt najpóźniej do 21 lutego 2022 roku

Wprowadzenie

W poniedziałek, 21 lutego 2022 roku upłynie termin do dokonania zgłoszenia przez przedsiębiorców chcących rozliczać się w formie ryczałtu w bieżącym roku podatkowym. Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku – o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1993), przywoływanej w dalszej części jako „ustawa ryczałtowa”: „Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.”. Co więcej, stosownie do treści art. 9 ust. 1c ustawy ryczałtowej: „Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1641), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.”. W tym roku, z uwagi na fakt, iż dzień 20 lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin do dokonania zgłoszenia upłynie w najbliższy poniedziałek, 21 lutego.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 6 – Ukryta dywidenda w CIT

Wprowadzenie

Zagadnieniem, które może okazać się istotne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek opodatkowanych CIT (jak i osób, które planują przekształcenie się w takie podmioty), jest problematyka tzw. ukrytej dywidendy. W ujęciu teoretycznym mianem ukrytej dywidendy można określić zjawisko wypłaty zysku spółki kapitałowej (np. spółki z o.o., będącej najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w formie spółki) w sposób inny niż dywidenda. Pewna część spółek i ich wspólników podejmuje bowiem takie decyzje głównie w celu transferu do wspólników zysków spółki z ominięciem skutków podwójnego ich opodatkowania (najpierw podatkiem CIT – na poziomie spółki, a następnie podatkiem PIT (w przypadku osób fizycznych) na poziomie wspólnika). W praktyce może być to dokonywane poprzez np. fakturowanie nieistniejących usług, zawyżanie świadczeń należnych danemu wspólnikowi, finansowaniu przez spółkę jakichś prywatnych wydatków danego wspólnika (np. wakacji, prywatnych zakupów itp.) czy też przekazywaniu przez spółkę wspólnikowi pożyczki, która w założeniu ma nigdy nie zostać spłacona.

Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna – recepta na Polski Ład?

Wprowadzenie

Spółka komandytowo-akcyjna w ostatnich latach nie cieszyła się szczególną popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Miało na to wpływ przede wszystkim opodatkowanie tej formy prowadzenia działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w 2014 roku, mimo iż na gruncie Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek osobowych (podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska i spółka komandytowa), a przez to nie posiada osobowości prawnej (którą posiadają spółki kapitałowe, takie jak spółka z o.o. i spółka akcyjna).

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 5 – Zmiany w CIT estońskim

Wprowadzenie

Od 2021 roku w Polsce funkcjonuje instytucja nazywana CIT-em estońskim, której pierwowzorem miały być uregulowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjęte w Estonii i cieszące się w tym kraju dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Polski model CIT-u estońskiego w wielu kwestiach jednak różni się od modelu wyjściowego, gdyż posiada wiele ograniczeń jego stosowania, w związku z czym nie każdy podatnik CIT może bez problemu z niego skorzystać. Problemy te zostały dostrzeżone już w pierwszym roku stosowania tego mechanizmu w 2021 roku i w związku z tym również CIT estoński został objęty zmianami w ramach tzw. Polskiego Ładu. W niniejszej analizie zostaną przedstawione zmiany, które Polski Ład wprowadził w dotychczasowych regulacjach CIT-u estońskiego oraz ograniczenia, które w ramach tej instytucji pozostały bez zmian.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 4 – Zmiany w zakresie ryczałtu i karty podatkowej

Wprowadzenie

Zmiany spowodowane wejściem od 1 stycznia 2022 roku pakietu nowelizacji prawno-podatkowych nazywanych Polskim Ładem wymuszają na wielu przedsiębiorcach zastanowienie się nad dalszym modelem biznesowym prowadzonej działalności oraz kwestią optymalizacji podatkowej. Dotyczy to w szczególności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będących podatnikami PIT. W poprzednich częściach sygnalizowany był już problem zwiększenia się obciążeń podatkowych dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz na skali podatkowej (szerzej na ten temat w poniższym artykule: http://okolicebiznesu.pl/polski-lad-wprowadzenie-i-mapa-zmian-ograniczenia-w-amortyzacji-dla-nieruchomosci-inwestycyjnych/#more-961). Oprócz podatku liniowego (19%) oraz skali podatkowej (17%/32%), formami dostępnymi dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (przy limicie 2 mln euro przychodów za poprzedni rok obrotowy) oraz karta podatkowa. Od 2022 roku zasadniczo możliwość skorzystania z karty podatkowej będzie wyłączona dla podatników, którzy nie korzystali dotychczas z tej formy opodatkowania. Z kolei w ramach ryczałtu nastąpiły pewne korzystne dla podatników zmiany, które zapewne spowodują zwiększenie popularności tej formy opodatkowania.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 3 – Nowe ulgi i zwolnienia na gruncie ustawy o PIT

Wprowadzenie

Podatkowy Polski Ład poza wieloma niekorzystnymi rozwiązaniami dla podatników PIT wprowadza dla pewnych grup tego podatku szereg ulg i zwolnień, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne. W znacznej mierze, są to nowe rozwiązania prawne bądź też modyfikacje dotychczasowych mechanizmów, które w założeniu mają minimalizować niekorzystny efekt wzrostu obciążeń publicznoprawnych dla wybranych obywateli. W niniejszej analizie zostaną pokrótce omówione takie instytucje jak ulga dla klasy średniej (wraz z opisaniem mechanizmu jej działania, odniesieniem do osób zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czy też osób łączących etat z własnym biznesem), kwestię opodatkowania małżonków na nowych zasadach, sytuację osób samotnie wychowujących dzieci, instytucje PIT-0 dla rodzin 4+ oraz seniorów a także tzw. „ulgi” na powrót.

Czytaj więcej

Polski Ład podsumowanie cz. 2 – Zmiany w podatkach i składce zdrowotnej na gruncie ustawy o PIT

Wprowadzenie

W pierwszych częściach serii odnoszących się do zmian podatkowych i okołopodatkowych wprowadzanych przez Polski Ład skupimy się na zmianach obejmujących osoby fizyczne – czy to przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czy też pracowników (a także większość obywateli płacących podatek dochodowy. Zmiany te dotkną więc ogromną część naszego społeczeństwa, nie tylko przedsiębiorców. W niniejszej analizie przedstawiona zostanie problematyka zmian podatkowych i w składce zdrowotnej na gruncie ustawy o PIT – zarówno z perspektywy obecnego stanu prawnego (do 31.12.2021 roku), jak i nowego – po wejściu w życie Polskiego Ładu (od 01.01.2022 roku).

Czytaj więcej