RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Czym jest raportowanie schematów podatkowych

Wprawdzie sama nazwa może brzmieć groźnie (częściowo słusznie, bowiem niedopilnowanie obowiązków raportowania może wiązać się z odpowiedzialnością karnoskarbową), jednak MDR to przede wszystkim instytucja obowiązkowego informowania. W nowych artykułach 86a do 86o Ordynacji podatkowej nie znajdziemy przepisów przewidujących nowe karne stawki podatku czy też dodatkowe uprawnienia organów związane z postępowaniem kontrolnym – jedyne obowiązki, jakie ustawa nakłada na podatników, polegają na terminowym przekazywaniu informacji do Szefa KAS. Jak głosi uzasadnienie projektu, nowe rozwiązania mają służyć „przede wszystkim gromadzeniu wiedzy dotyczącej działań podatników, którzy osiągają korzyści podatkowe”.

Czytaj więcej

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne zmiany w podatkach dochodowych. Niektóre z nich zostaną pokrótce omówione w niniejszym wpisie.

Obniżenie stawka podatku CIT z 15% do 9 % dla małych podatników

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2018 roku przepisami, dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność) stawka podatku wynosiła 15 % podstawy opodatkowania. Od 1 stycznia 2019 roku stawka dla osób prawnych, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro będzie wynosić 9 % podstawy opodatkowania (do której nie zalicza się przychodów z kapitałów pieniężnych). Czytaj więcej

Prawda o zwrotach VAT od nakładów inwestycyjnych

Zespół A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Od naszych klientów otrzymaliśmy informację, że banki odmawiają im kredytów na sfinansowanie VAT od nakładów inwestycyjnych, ze względu na to, że nowe zasady zwrotu VAT są uznaniowe tj. „podatnik zwraca się z prośbą, a Urząd Skarbowy może się nie przychylić” – w związku z tym to za duże ryzyko dla banku… Nadto pojawiła się plotka, że zwroty VAT mają być wyłączenie na rachunek VAT w systemie split-payment. No więc poniżej przygotowaliśmy wyciąg z przepisów, który zaprzecza tym pogłoskom. Czytaj więcej

Split payment – podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r.

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62 z dnia 2018.01.10) wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). W niniejszym artykule omówiono m.in. cel przedmiotowej regulacji, istotę split payment oraz jej praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców.

Cel

Celem przedmiotowej regulacji jest nie tylko zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku VAT, będących najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, ale również zapobieganie oszustwom podatkowym. Czytaj więcej

Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2018 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Przegląd najważniejszych zmian w podatku CIT od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2017.2175 z dnia 2017.11.27) przewiduje szereg zmian w podatku CIT mających na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. W niniejszym artykule omówiono wybrane zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Czytaj więcej

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej a nowe rodzaje kontroli w firmach

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Nowe ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Z dniem 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Jak wynika z preambuły do ustawy została ona uchwalona „w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin publicznych”. Z czym to się jednak wiąże w praktyce? W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze aspekty wprowadzonych zmian, w szczególności dotyczące nowych procedur kontrolnych.

Kontrola celno – skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS) to w zamierzeniu ustawodawcy wysoko wyspecjalizowane organy państwowe zajmujące się wykrywaniem i udaremnianiem przestępstw, które swoim charakterem i skalą w znaczny sposób wpływają na bezpieczeństwo finansowe Polski. Czytaj więcej

Przegląd najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

W dniu 15 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szereg zmian w podatku VAT mających na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu poboru tego podatku i ograniczenie wyłudzeń.

W niniejszym artykule zostaną omówione najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Czytaj więcej

Minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Na mocy nowelizacji wprowadzona została definicja minimalnej stawki godzinowej, przez którą należy rozumieć minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Czytaj więcej

Nowy limit transakcji gotówkowych od 2017 r.

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Nowy limit transakcji gotówkowych a zaliczenie do kosztów podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustalająca nowy limit transakcji gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami. Obecne limit ten wynosi 15 tys. euro, natomiast po zmianach będzie on wynosił 15 tys. złotych. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wraz ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca zmodyfikował też odpowiednio przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Nowelizacja wprowadziła mianowicie zapisy stanowiące, że przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi nie zapłaci za transakcję za pośrednictwem rachunku płatniczego, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Czytaj więcej

Nowa ustawa rolna a ograniczenia dotyczące spółek

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: Ustawa) ograniczająca obrót nieruchomościami rolnymi o powierzchni co najmniej 0,3 ha. Zgodnie  definicją zawartą w w/w Ustawie przez „nieruchomości rolne”  należy rozumieć nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Czytaj więcej