25 lat doświadczeń w doradztwie

Ten rok jest dwudziestym piątym rokiem doradztwa spod znaku XVIII-wiecznego dyrygenta. Dziś, oprócz doradztwa w zakresie zarządzania, działamy w obszarze audytu finansowego, prawa gospodarczego i podatkowego oraz prowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych. Wspieramy stale ponad sto małych, średnich i dużych firm. Stawiamy na długoletnie więzi partnerskie (w kilku wypadkach ponad 20-letnie, w wielu wypadkach ponad 10-letnie). 

Zgodnie z oczekiwaną praktyką powinienem jubileusz istnienia firmy wykorzystać do  zaprezentowania jej zalet i osiągnięć. Nie zrobię tego z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że głównym naszym osiągnięciem jest zaledwie to, że z uporem i konsekwencją trwamy, a po drugie istotniejsze dla czytelnika mogą okazać się wnioski praktyczne z naszej 25-cio letniej przygody. Czytaj więcej

podatki

Przegląd najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

W dniu 15 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szereg zmian w podatku VAT mających na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu poboru tego podatku i ograniczenie wyłudzeń.

W niniejszym artykule zostaną omówione najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

Ustawa nowelizująca rozszerza stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse charge mechanism) na transakcje, których przedmiotem będą określone usługi budowlane.

Procedurze odwrotnego obciążenia będą między innymi podlegały:

– Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,

– Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,

– Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

– Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli,

– Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych,

– Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,

– Roboty malarskie,

– Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych.

Mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku robót budowlanych świadczonych przez podatników, którzy nie korzystają z tzw. zwolnienia podmiotowego. Co więcej, mechanizm ten będzie stosowany wyłącznie wtedy, gdy usługodawca świadczy roboty budowlane jako podwykonawca, a usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Nie są zatem obowiązani do rozliczania VAT nabywcy w/w usług, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT lub są zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni.

Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczenie VAT

W ustawie o VAT z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił należnego zobowiązania bądź też w przypadku, gdy w złożonej deklaracji podatkowej została wykazana:

a) kwota zobowiązania podatkowego niższa od kwoty należnej,

b) kwota zwrotu różnicy podatku lub kwota zwrotu podatku naliczonego wyższa od kwoty należnej,

c) kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższa od kwoty należnej,

d) kwota zwrotu różnicy podatku, kwota zwrotu podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego

– naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określał będzie odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustalał będzie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

W przypadku, gdy wpłata podatku i skorygowanie błędnych rozliczeń nastąpi w trakcie lub po zakończeniu kontroli podatkowej, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie niższa i wyniesie 20%. Sankcje te mają znaczenie prewencyjne, zachęcające podatników do rzetelnego i starannego wypełniania deklaracji podatkowych.

Ponadto, ustawodawca zdecydował się także wprowadzić dodatkową stawkę sankcji na poziomie 100%, która dotyczyć będzie przypadków świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych, w szczególności poprzez wystawianie tzw. „pustych” faktur.

Podwyższenie limitów uprawniających do zwolnienia podmiotowego

Na mocy ustawy nowelizującej limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT został podniesiony ze 150 000 zł do 200 000 zł.

Zwolnieniu podlegać będą również podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidują oni, iż wartość ich sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty 200.000 zł.

Co więcej, według przepisów przejściowych, w sytuacji gdy podatnik w 2016 r. przekroczył limit w wysokości 150.000 zł, ale nie przekroczył 200.000 zł, może od 1 stycznia 2017 r. wybrać zwolnienie z VAT. Dotyczy to również podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT w trakcie 2016 r. i ustalali limit sprzedaży proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wysokość stawki VAT

Stawki VAT zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie do końca 2018 roku.

Nowe zasady zwrotu VAT

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Możliwość zwrotu różnicy w przyśpieszonym 25-dniowym terminie ograniczona została jedynie do sytuacji, gdy łącznie spełnione będą następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a), dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, które zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Ograniczenie kwartalnego rozliczania VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT utracą podmioty niebędące małymi podatnikami. Mali podatnicy (podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro) co do zasady zachowają prawo do rozliczeń kwartalnych, z pewnymi jednak wyjątkami – rozliczanie kwartalne nie będzie bowiem możliwe  w przypadku małych podatników:

a) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, lub

b) podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika podatnika

Na mocy ustawy nowelizującej, od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie solidarna  odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe powstałe z tytułu czynności wykonanych przez podatnika w ciągu 6 m-cy od momentu jego rejestracji jako czynnego podatnika VAT. Górną granicę odpowiedzialności stanowić będzie kwota 500 000 zł. Pełnomocnicy nie będą jednak ponosić odpowiedzialności, jeśli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

pieniądze

Minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Na mocy nowelizacji wprowadzona została definicja minimalnej stawki godzinowej, przez którą należy rozumieć minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Poniżej przedstawiono w punktach najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:

 1. Minimalna stawka godzinowa obejmować będzie:

a) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoby fizyczne nie wykonujące działalności gospodarczej, które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 1. Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje Rady Dialogu Społecznego.
 1. W umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług strony będą miały obowiązek ustalić wysokość pensji w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Nawet jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, to i tak przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.
 1. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawki godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.
 1. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej będzie można dokonywać tylko w formie pieniężnej.
 2. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej trzeba będzie dokonać co najmniej raz w miesiącu.
 1. W umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług strony będą miały obowiązek określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeżeli jednak tego nie uczynią, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie przedkładał w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 1. Przedsiębiorca będzie obowiązany przechowywać dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.
 1. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.
 1. Minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyć umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania tych umów decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
 1. Przedsiębiorcom, którzy wbrew obowiązkowi nie będą stosować przepisów o minimalnej stawce godzinowej, grożą sankcje w postaci kary grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Zgodnie z uzasadnieniem, Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy przez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony dla osób otrzymujących wynagrodzenie na niższym poziomie.

podatki

Nowy limit transakcji gotówkowych od 2017 r.

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Nowy limit transakcji gotówkowych a zaliczenie do kosztów podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustalająca nowy limit transakcji gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami. Obecne limit ten wynosi 15 tys. euro, natomiast po zmianach będzie on wynosił 15 tys. złotych. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wraz ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca zmodyfikował też odpowiednio przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Nowelizacja wprowadziła mianowicie zapisy stanowiące, że przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi nie zapłaci za transakcję za pośrednictwem rachunku płatniczego, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Nowy limit transakcji gotówkowych – konsekwencje w rozliczeniach VAT

Nie każdy zdaje sobie także sprawę z tego, że obniżenie od 1 stycznia 2017 r. limitu dozwolonych płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami będzie miało wpływ na rozliczenia w podatku VAT. Przepisy ustawy o VAT dają bowiem możliwość odzyskania różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym 25-dniowym terminie pod warunkiem, że należność ta została w całości zapłacona z uwzględnieniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Opisane powyżej zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Autorzy ustawy twierdzą ponadto, że obniżenie limitu sprawi, że większa część transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi będzie rejestrowana na rachunkach płatniczych, co z kolei przyczyni się do ograniczania szarej strefy w gospodarce i pełniejszego realizowania obowiązków podatkowych przedsiębiorców. Krytycy nowelizacji zwracają natomiast uwagę, że uderzy ona przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie transakcje dokonywane są zazwyczaj w formie gotówkowej. Co więcej, zdaniem krytyków, głównymi beneficjentami proponowanych zmian będą banki, które będą mogły oferować swoje produkty większej bazie klientów.

Podsumowując, od stycznia 2017 r. transakcje dokonywane między przedsiębiorcami opiewające na kwoty przekraczające 15 tys. zł, powinny być regulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przeciwnym razie przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, a także nie będą mogli uzyskać zwrotu VAT w przyśpieszonym 25-dniowym terminie.

plowed field in spring and clouds over it.

Nowa ustawa rolna a ograniczenia dotyczące spółek

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: Ustawa) ograniczająca obrót nieruchomościami rolnymi o powierzchni co najmniej 0,3 ha. Zgodnie  definicją zawartą w w/w Ustawie przez „nieruchomości rolne”  należy rozumieć nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Czytaj więcej

EMPATIA

Granice empatii (część II)

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Opracowano na podstawie artykułu: The Limits of Empathy by Adam Waytz umieszczonego w Harvard Business Review z 01.02.2016 r.

Empatia rodzi szereg zjawisk niekorzystnych takich jak: 1) pozbywanie się w miejscu pracy zasobów empatii, których potem nie starcza dla osób bliskich, 2) erozję etyki, 3) konflikt z normami prawnymi – patrz poprzedni artykuł.

Skoro więc empatia rodzi takie problemy to jak je powstrzymywać, jak odnajdywać granice tej empatii? Pierwsza rada: racjonalnie dziel pracę. Synchronizuj rzeczywistą współpracę partnerów miast odnosić się ze zrozumieniem do ich preferencji. Preferencje te często wynikają z samego charakteru podziału pracy, czy też z latami wyrobionych nawyków. Jedni po prostu koncentrują się na potrzebach klientów i ich zaspokajaniu, a inni na kontroli i finansach. Zadaniem menadżera jest wtedy taka koordynacja wszystkich osób o różnych preferencjach, by stworzyć dobrze funkcjonującą całość, a nie zaspokoić indywidua. Czytaj więcej

EMPATIA

Granice empatii

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Opracowano na podstawie artykułu: The Limits of Empathy by Adam Waytz umieszczonego w Harvard Business Review z 01.02.2016 r.

Empatia – ważna cecha dla osób, które współdziałają z innymi i zarządzają innymi. Bardziej obiegowa opinia mówi o zdolności emocjonalnej wynikającej z naszych instynktownych odruchów „wczuwania” się w czyjeś położenie. Obserwując, szczególnie stresujące sytuacje, w których znalazła się inna osoba wytwarzamy automatycznie emocje, które temu towarzyszą. Ale są to… nasze emocje i choć jako członkowie tego samego gatunku odczuwamy podobnie, to musimy pamiętać, że takie emocje nie muszą być tożsame, a w szczególności możemy się znaczenie różnić dalszymi reakcjami na niemiłe doznania. Stąd dla osób zarządzających znaczenia nabiera empatia poznawcza – czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak reagują różne osoby, z którymi przychodzi współdziałać w określonych sytuacjach. Oczywiście empatia poznawcza nie wyklucza empatii psychicznej. Trzeba jedynie pamiętać, że nasze sposoby reagowania mogą się różnić. I… nabrać nieco dystansu do zbyt pochopnych wniosków wynikających z pierwotnych odruchów.    

Autor artykułu twierdzi, że bycie empatycznym wyczerpuje. Wymaga bowiem uważnej Czytaj więcej

emerytura

Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe zasady odprowadzania składek emerytalno – rentowych od umów zleceń.

Zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami zleceniobiorca świadczący usługi na podstawie kilku umów zleceń, podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno – rentowym z tytułu jednej umowy (co do zasady tej, która została zawarta najwcześniej). Na wniosek zleceniobiorcy objęte ubezpieczeniem mogły być także pozostałe umowy. Osoba ubezpieczona miała także prawo wyboru tytułu ubezpieczenia – mogła wybrać wszystkie tytuły, niektóre z nich lub dokonać zmiany tytułu ubezpieczenia. Taka swoboda dawała możliwość opłacania składek w niewielkiej wysokości, poprzez wybór najniższej podstawy ubezpieczenia. Czytaj więcej

Glckliche Familie

Istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od stycznia 2016 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Od dnia 2 stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe zasady nabywania uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim ułatwienie godzenia funkcji rodzicielskich z obowiązkami zawodowymi. Jedną z podstawowych zmian wchodzących w życie od nowego roku jest likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego w zamian za wydłużenie urlopu rodzicielskiego, którego wymiar będzie wynosił 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. W związku z likwidacją dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski przysługiwać będzie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu. Czytaj więcej

excellent businessman success concept retro style pop art

Kiedy szef jest efektywny? Czyste intencje.

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Zrozumienie komunikatów, akceptacja relacji, dopasowanie potencjałów sprawczych i obszarów decydowania i działania, wspólna odpowiedzialność za rezultaty pracy – to warunki efektywnie działającego duetu szef-podwładny. Tak praktykowane współdziałanie jest możliwe w oparciu o wzajemny SZACUNEK i skutkuje wzajemnym ZAUFANIEM – przynajmniej w obszarze wspólnej pracy. A władza i przymus, strach i uzależnienie ? Czytaj więcej

Blueprint | Efficiency

Kiedy szef jest efektywny? O dopasowywaniu się.

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Akceptacja relacji szef-podwładny następuje automatycznie, gdy szef ma władczy charakter przywódcy a podwładny jest z natury rzeczy wykonawcą spełniającym cudze życzenia. Taka para nie będzie mieć żadnych problemów z akceptacją relacji. A co wtedy, gdy jest na odwrót? Wtedy obaj mają szansę skorzystać z lekcji pokory wobec darowanej im, wspólnej rzeczywistości. Proszę to zdanie przyjąć jak najpoważniej. W takim, bowiem układzie dużo zależy od ich zdolności do nauki, do zrozumienia sytuacji takiej, jaką ona jest. Czytaj więcej