Kontrola z zakresu prawa pracy (w tym BHP) na gruncie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Wprowadzenie

Kontynuując serię analiz dotyczących poszczególnych rodzajów kontroli przedsiębiorców, przypominamy, iż do tej pory przedstawione zostały zagadnienia dotyczące ogólnych zasad przeprowadzania kontroli w firmach na gruncie ustawy – Prawo przedsiębiorców, a także dwóch rodzajów szczególnych postępowań kontrolnych – kontroli sanitarnej dokonywanej przez sanepid oraz kontroli płatników składek, którą przeprowadza ZUS. W dzisiejszym opracowaniu przybliżona zostanie charakterystyka kontroli sprawowanej przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), która dokonywana jest przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku – o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1251), przywoływanej w dalszej części jako „ustawa o PIP”. Ma ona istotne znaczenie zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika, gdyż może skutkować stwierdzeniem naruszenia praw osób zatrudnionych, bądź ich brakiem, co może mieć istotne znaczenie w przypadku powstania konfliktu w zakładzie pracy.

Czytaj więcej

Kontrola płatników składek przez ZUS na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wprowadzenie

W dwóch poprzednich analizach dotyczących kontroli przedsiębiorców zostały przedstawione ogólne zasady kontroli na gruncie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania kontroli sanitarnej przez sanepid. W niniejszym opracowaniu przybliżony zostanie kolejny rodzaj szczególnego rodzaju kontroli – kontroli płatników składek, którą przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Adresatami tego rodzaju kontroli są przede wszystkim przedsiębiorcy (pracodawcy), którzy na gruncie polskiego prawa są obowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych oraz w zakresie własnej działalności. Kontrola płatników składek dokonywana jest przede wszystkim o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku – o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 423), przywoływanej w dalszej części jako „u.s.u.s.”, a także wydanego na podstawie art. 97 tej ustawy aktu wykonawczego – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 roku – w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz. U. z 1998 roku, nr 164, poz. 1165), przywoływanego w dalszej części jako „rozporządzenie”.

Czytaj więcej

Kontrola sanitarna na gruncie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W poprzednim tygodniu przedstawiona została analiza dotycząca ogólnych zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców (jej treść dostępna jest w biuletynie z dnia 9 marca 2021 roku oraz na naszym blogu: http://okolicebiznesu.pl/ogolne-zasady-przeprowadzania-kontroli-w-firmach-na-gruncie-ustawy-prawo-przedsiebiorcow/). Zostało wówczas zasygnalizowane, iż kontrole szczególne przeprowadzane przez konkretny organ (np. urząd skarbowy, ZUS, sanepid itp.) charakteryzują się pewnymi odrębnościami od zasad ogólnych, gdyż oparte są przede wszystkim o ustawy szczególne, a uzupełniająco o generalne zasady wynikające z Prawa przedsiębiorców. W dzisiejszym opracowaniu zostaną przedstawione zasady dotyczące przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną (zwyczajowo nazywaną sanepidem), które wynikają z ustawy z dnia 14 marca 1985 roku – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), przywoływanej w dalszej części jako „ustawa o PIS” lub „ustawa”.

Czytaj więcej

Dług publiczny Polski a budżet, deficyt i rezerwy

Dług sektora publicznego według definicji unijnej, czyli najpełniejszy obraz finansów naszego kraju, w którym bierze się pod uwagę i różne fundusze, i budżet centralny, i zadłużenie samorządów, ZUS, oraz odsetki ma wynieść w 2021 r. 64,7 proc. PKB,  na koniec 2020 r.  wynosił on 62,2 proc. Nominalnie oznacza to, że w tym roku osiągniemy najwyższy dług publiczny w historii, wynoszący nawet 1,5 biliona złotych. W stosunku do rocznych dochodów budżetu państwa bliskich 400 mld zł – to dług przekracza blisko czterokrotnie (x3,75) roczne przychody budżetu państwa.

Czytaj więcej

Ogólne zasady przeprowadzania kontroli w firmach na gruncie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Wprowadzenie

Kontrole dokonywane przez organy państwowe mogą wpływać na dalsze losy przedsiębiorstwa, a w skrajnych przypadkach, mogą skutkować nawet zakończeniem działalności konkretnej firmy. Niestety coraz częściej służą one jako narzędzie represyjne wobec podmiotów sprzeciwiających się ustanowionemu (mniej lub bardziej legalnie) porządkowi prawnemu. Dlatego tak ważne jest, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadały wiedzę na temat zasad przeprowadzania kontroli w ich firmach. Poniżej zamieszczamy część pierwszą najważniejszych zasad przeprowadzania kontroli. Część drugą otrzymają Państwo jutro.

Czytaj więcej

Możliwości skorzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Krzysztof Wiączek

Wprowadzenie

Trudna sytuacja gospodarcza sprawia, że przedsiębiorcy nie zawsze dopełniają obowiązków podatkowych na nich ciążących. Dochodzi bowiem do sytuacji, gdy dana firma nie jest w stanie zapłacić danej należności podatkowej z uwagi na zdarzenia przez nią niezawinione, wynikające z siły wyższej. W innym przypadku przedsiębiorstwo może w przyszłości mieć możliwość zapłaty, jednak nie jest w stanie dokonać jej w terminie wynikającym z przepisów prawa. Wreszcie, niektóre organizacje mogą mieć problem nie z samą płatnością podatku, lecz z terminowością złożenia określonego dokumentu (np. deklaracji czy informacji o ewidencji VAT w postaci JPK). Polskie prawo podatkowe przewiduje takie sytuacje, dlatego też podatnicy mają możliwość skorzystania z kilku możliwości, do których przede wszystkim należy zaliczyć:

Czytaj więcej

Sposoby zmiany wspólników w spółkach prawa handlowego – cz. 2 (spółki kapitałowe)

Krzysztof Wiączek

Wprowadzenie

W poprzedniej części opracowania omawiane były sposoby zmiany wspólników w spółkach osobowych (spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). Druga część dotyczyć będzie możliwości dokonywania zmian w spółkach kapitałowych – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej. Z racji zdecydowanie większej popularności sp. z o.o. (najczęściej wybierana forma działalności wśród spółek prawa handlowego) to właśnie jej będzie bardziej szczegółowo poświęcona niniejsza analiza.

Czytaj więcej

Sposoby zmiany wspólników w spółkach prawa handlowego – cz. 1 (spółki osobowe)

Krzysztof Wiączek

Wprowadzenie

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej zdarzaja się sytuacje, w których dotychczasowi wspólnicy spółki chcą z niej wystąpić lub też wprowadzić do przedsiębiorstwa nowego wspólnika. Dochodzi też nierzadko do sytuacji, że dany wspólnik pragnie w prosty sposób przenieść swoje udziały na inną osobę, zaś pozostali udziałowcy się temu nie sprzeciwiają. Istnieją w prawie różne sposoby przeprowadzenia takiej procedury, przy czym nieco inaczej będzie wyglądała zmiana wspólników w spółkach osobowych (spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej) oraz w spółkach kapitałowych (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej). W pierwszej części niniejszego opracowania zostaną w sposób poglądowy wskazane możliwości przeniesienia udziałów w wymienionych spółkach prawa handlowego, będących spółkami osobowymi, wraz ze wskazaniem podstawowych obowiązków związanych z daną operacją. Druga część dotyczyć zaś będzie czynności w zakresie zmiany wspólników charakterystycznych dla spółek kapitałowych.

Czytaj więcej

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Krzysztof Wiączek

Wprowadzenie

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co sprawia, że zyski przez nie wypracowane podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Na chwilę obecną duża część przedsiębiorców działających w tej formie prawnej podjęło uchwałę wspólników odraczającą termin wejścia w nowy reżim prawny do 1 maja 2021 roku. Z  chwilą zbliżania się do tego terminu należy pamiętać, że  proces przekształcenia jest czynnością żmudną i czasochłonną. W celu uniknięcia niepotrzebnych błędów warto do niego przystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czytaj więcej

Kontrola subwencji z PFR i jej potencjalne następstwa

Krzysztof Wiączek

Wprowadzenie

Wielu przedsiębiorców skorzystało w 2020 roku ze wsparcia finansowego oferowanego przez Program Rządowy „Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców” (dalej: Tarcza finansowa 1.0). Co więcej, obecnie Polski Fundusz Rozwoju przedstawił już założenia do kolejnego programu, tzw. Tarczy finansowej 2.0. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie jednak sprawę z faktu, że od pewnego czasu trwają kontrole prawidłowości przyznania i wydatkowania subwencji PFR w ramach Tarczy finansowej 1.0.  Problematyka ta jest bardzo istotna, gdyż negatywny wynik kontroli w danej firmie może skutkować zwrotem części lub całości subwencji, postępowaniami kontrolnymi ze strony ZUS i US, a w skrajnych sytuacjach nawet odpowiedzialnością wynikającą z Kodeksu karnego.

Czytaj więcej