Prawa przysługujące osobom, których przetwarzane są dane osobowe

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wprowadzenie

W poprzedniej analizie została omówiona problematyka zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej elementów konstrukcyjnych oraz sposobu jej wyrażania. W niniejszym artykule przedstawione zostaną rodzaje uprawnień, jakie przysługują osobom, które już wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jest to dosyć istotne zagadnienie, bowiem również na etapie samego przetwarzania danych osoby, których te dane dotyczą mają wiele możliwości modyfikacji stosunku łączącego je z administratorem ich danych. Dlatego też warto przyjrzeć im się nieco bliżej.

Czytaj więcej

Prawny charakter zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wprowadzenie

W ostatniej analizie zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO. Do prawidłowego dysponowania danymi osobowymi wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Bez niej bowiem przetwarzanie danych konkretnej osoby może zostać uznane za działanie wbrew jej woli, a co za tym idzie – bezprawne, co można wywieść m.in. z art. 6 ust. 1 lit. a czy art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W niniejszym artykule zostaną omówione kwestie pojęcia zgody i jej determinantów określonych w RODO, jak również wymogów koniecznych do skutecznego jej wyrażenia. Pozwoli to bliżej przyjrzeć się obowiązkom, jakie ciążą na administratorach danych w związku z ich przetwarzaniem.

Czytaj więcej

Zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wprowadzenie

W poprzednim artykule zostało wyjaśnione czym są dane osobowe oraz na jakie kategorie dzielą je przepisy RODO (a więc Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Kolejnym niezwykle istotnym zagadnieniem jest pojęcie przetwarzania danych osobowych oraz operacji do niego pochodnych. Wyjaśnienie tej kwestii pozwoli bowiem na przeanalizowanie zasad przetwarzania danych osobowych, do których przestrzegania zobowiązują przepisy RODO.

Czytaj więcej

Pojęcie i kategorie danych osobowych na gruncie RODO

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Wprowadzenie

Celem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przywoływanego w dalszej części jako: „RODO”, jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym, przystępując do analizy kluczowych aspektów powyższego aktu prawnego oraz jego wpływu na nasze codzienne życie (zarówno prywatne, jak i zawodowe), należy już na samym początku wyjaśnić, czym na gruncie RODO są dane osobowe oraz jakie kategorie danych osobowych możemy wyróżnić.

Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej przed nadużyciami władzy publicznej w czasie epidemii

Część 2:

Postępowanie administracyjno-karne

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

I. Wstęp          

Tarcza antykryzysowa 1.0 (Ustawa z dnia z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) oprócz rozwiązań o charakterze pomocowym wprowadziła także wiele obostrzeń odczuwalnych w życiu codziennym. Jednym z najistotniejszych jest możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych za niestosowanie się ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń oraz za niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wynika ona ze znowelizowanej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. – o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej jako: „ustawa”), do której został wprowadzony nowy Rozdział 8a – Kary pieniężne (art. 48a).

Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej przed nadużyciami władzy publicznej w czasie epidemii COVID-19

Część 1:

Postępowanie wykroczeniowe

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

  1. Wstęp

            W dobie obecnie obowiązujących ograniczeń coraz większa część obywateli styka się mniej lub bardziej bezpośrednio z państwowym aparatem represyjnym. O ile nie mówimy o przypadkach wagi ciężkiej, a więc o przestępstwach, zwykły obywatel (także, a może nawet przede wszystkim przedsiębiorca) może doświadczyć zasadniczo dwóch rodzajów postępowań o charakterze represyjnym – karno-administracyjnego i…. administracyjno karnego. Tym pierwszym określa się postępowanie wykroczeniowe, kojarzone głównie z mandatami karnymi (choć jest to tylko jeden z jego trybów, w dodatku fakultatywny), z kolei drugi opiera się o Kodeks postępowania administracyjnego i zakłada wymierzanie kar pieniężnych w trybie decyzji administracyjnych. Trybem administracyjnym, który dzięki wprowadzonym przez tarcze antykryzysowe przepisom jest de facto bardziej represyjny od trybu wykroczeniowego (gdzie stosuje się przecież posiłkowo zasady prawa karnego), zajmiemy się w drugiej części. Poniżej natomiast zostaną przedstawione zasady rządzące się postępowaniem w sprawach o wykroczenia, jak również przydatne wskazówki, jak zgodnie z prawem bronić się przed sankcjami przewidzianymi w prawie wykroczeń

2. Pojęcie wykroczenia

Czytaj więcej

Praca w czasach zarazy – 4

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Czy wrócimy za pięć lat z tarczą czy na tarczy (finansowej) – to się jeszcze okaże…

No i doczekaliśmy się tarcz antykryzysowych i finansowych ! Prawie takich, jakie są potrzebne. Przynajmniej w idei, w zamyśle – bardzo kierunkowo słusznych. Order się za to należy ideo-, pomysłodawcom ze szczytów władzy. Ani nie kpię ani nie żartuję.

Ale (bez „ale” się nie da) pomysły spłynęły na szczeble wykonawcze do dyrektorów, kierowników, zastępców, by trafić w końcu na biurka referentów. No i zaczęło się uszczegóławianie zapisów, regulaminów, procesów, podręczników, paragrafów i punktów. A że władza na szczeblach najbardziej wykonawczych odpowiada przed władzą bardziej pomysłodawczą, choć surowo oceniającą – to trzeba było osadzić wszelkie pomysły w istniejącym porządku prawnym. By mieć ewentualnie argumenty, czemu coś zrobiło się tak a nie inaczej – usprawiedliwiające rozwiązania ściśle techniczne w oczach zwierzchności.

Czytaj więcej

Biuletyny

Poniżej znajdziecie Państwo tabelę w której zebraliśmy informacje o tematach poruszanych w naszych biuletynach. Tabela umożliwia sortowanie i filtrowanie po tematach a kliknięcie na datę i godzinę biuletynu pozwoli na przeczytanie biuletynu z tym tematem.

Czytaj więcej

Siła wyższa – jej wpływ na możliwość rozwiązania umów gospodarczych w kontekście stanu epidemii wywołanej przez SARS-CoV2

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

  1. Wprowadzenie

      Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.), a następnie – stanu epidemii (20 marca 2020 r.), a także związanej z tą sytuacją dynamicznej promulgacji kolejnych aktów prawnych ustanawiających szereg nowych ograniczeń, wielu przedsiębiorców ma problemy
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to w mniejszym lub większym stopniu większości branż, w szczególności turystyki, gastronomii czy budownictwa. Ograniczenia bowiem często powodują faktyczne zawieszenie prowadzonej działalności, bądź jej zredukowanie do opłacalnego zakresu świadczonych usług. W związku ze zmniejszonymi przychodami, a nawet ich brakiem, powstaje problem umów jakie łączą takich przedsiębiorców z innymi partnerami biznesowymi – czy i w jaki sposób można doprowadzić do ich rozwiązania, czy wystarczającą przesłanką ku temu jest fakt wystąpienia stanu epidemii i związane z nim obostrzenia prawne, a także kiedy będzie to zgodne
z prawem.

  1. Pojęcie siły wyższej

      Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na swobodę w kształtowaniu stosunków prawnych między stronami – zgodnie z art. 3531  k.c. „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”. Istnienie zasady swobody umów implikuje inną zasadę, istniejącą jeszcze w prawie rzymskim i wyrażającą się w paremii łacińskiej pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Zasady te mają relewantne znaczenie w stosunkach gospodarczych, bowiem odpowiednie skonstruowanie treści umowy pomiędzy profesjonalnymi podmiotami będzie rodziło doniosłe konsekwencje w przypadku sporów z niej wynikających.

Czytaj więcej

„Praca w czasach zarazy – 3”

dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

No i mamy projekt ustawy antypandemicznej dla gospodarki… Przeraża mnie ilość uwarunkowań i papierów, oświadczeń, załączników koniecznych by wnioskować o wszelaką pomoc do instytucji rządowych i podatkowych. Podobnie zdumiewają mnie terminy, które odkładają ewentualne wpływy pomocy dla przedsiębiorcy – praktycznie do drugiej połowy maja! Nie wiem jak to skomentować. Z czego to wynika? Z przywiązania do litery prawa istniejącego, od którego uprawiania trudno się oderwać? Ze strachu przed wprowadzeniem rozwiązań radykalnych, daleko odbiegających swą formą od tych klauzyperdzkich propozycji, które mamy w ustawie? A może z niewiedzy jak działa makroekonomia gospodarki państwowej?

Czytaj więcej