Polski Ład – wprowadzenie i mapa zmian. Ograniczenia w amortyzacji dla nieruchomości inwestycyjnych

Wprowadzenie

23 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa nowelizująca, która wprowadziła obszerny pakiet zmian, tzw. Polski Ład (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105). Oznacza to, że zachowany został minimalny okres vacatio legis, wynoszący w niekorzystnych dla obywateli zmianach podatkowych przynajmniej 30 dni (pełny tekst ustawy dostępny jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf). W konsekwencji, większość zmian odnoszących się do przedsiębiorców i obywateli nieprowadzących działalności gospodarczej (głównie o charakterze podatkowym) wejdzie w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

Czasu na zmiany organizacyjne pozostało zatem bardzo mało, w niektórych przypadkach też nie będzie się dało zbytnio zmienić modelu biznesowego, gdyż nowe przepisy często są mało elastyczne i nie uwzględniają wielu praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w wielu kwestiach, będziemy przedstawiać na bieżąco kolejne analizy dotyczące poszczególnych zagadnień szczegółowych w zakresie podatkowego Polskiego Ładu, który najbardziej dotknie przedsiębiorców i ich pracowników. W pierwszych częściach zostaną omówione tematy odnoszące się do zmian w PIT i składce zdrowotnej, a także ryczałcie i karcie podatkowej. Kolejne analizy będą dotyczyły zmian w CIT (m.in. ukrytej dywidendy, estońskiego CIT po zmianach, podatku minimalnego czy polskiej spółki holdingowej). W ostatniej części opisującej zmiany, przedstawiona zostaną inne, istotne dla biznesu zmiany podatkowe (m.in. z zakresu najmu, pogorszenia zasad opodatkowania leasingowanego majątku czy nowych limitów transakcji gotówkowych w relacjach B2B oraz w relacjach z konsumentami). Następnie, już po wyjaśnieniu głównych zmian podatkowych skupimy się na praktycznych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej i zastanowieniu się jakie działania pomogą zoptymalizować obciążenia podatkowe po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Niniejsza, pierwsza część otwiera serię analiz związaną z szeroko pojętym Polskim Ładem. Zostanie w niej przedstawiona pewna mapa zmian podatkowych, które będą istotne dla przedsiębiorców. Zostaną też przedstawione przykładowe porównania wpływu nowych regulacji na pracowników i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Na końcu omówiony zostanie dosyć istotny dla sporej części naszych klientów temat ograniczeń w amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych, które mogą niestety bardzo negatywnie wpłynąć na działalność prowadzoną w tym zakresie.

Czytaj więcej

Klauzule waloryzacyjne jako zabezpieczenie przed negatywnym wpływem inflacji

Wprowadzenie

Wpływ rosnącej inflacji na nasze życie staje się widoczny we wszystkich aspektach życia zawodowego czy prywatnego. Rosnące ceny produktów, opłat czy usług dają się we znaki także wielu przedsiębiorcom. Negatywne skutki inflacji mają wpływ zwłaszcza na kontrakty długoterminowe, gdzie wynagrodzenie zostało ustalone w polskich złotych – siła nabywcza danej kwoty jeszcze rok temu była dużo większa niż obecnie, przez co de facto tacy przedsiębiorcy zarabiają mniej. W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie tematyka klauzul waloryzacyjnych, które mogą stanowić dla firm zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem cen.

Czytaj więcej

SLIM VAT 2 w praktyce (cz. 1)

Wprowadzenie

W biuletynie z dnia 13 sierpnia 2021 roku przedstawiliśmy informację o ostatecznym uchwaleniu przez Sejm szeregu nowelizacji podatkowych nazywanych pakietem SLIM VAT 2. Większość tych zmian weszła już w życie, jednak niektóre wejdą dopiero od 1 stycznia 2022 roku. W niniejszej analizie, zostaną przedstawione poszczególne zagadnienia wynikające z pakietu SLIM VAT 2 wraz z omówieniem ich znaczenia dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 3: Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej skuteczna ochrona w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnego biznesu. W ramach niniejszego opracowania zostały już przedstawione jego dwie części, dostępne m.in. na naszym blogu. W pierwszej części omówiono pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (http://okolicebiznesu.pl/ochrona-tajemnicy-przedsiebiorstwa-cz-1-pojecie-tajemnicy-przedsiebiorstwa/), natomiast druga część odnosiła się do sposobów ochrony tej tajemnicy oraz ich skuteczności (http://okolicebiznesu.pl/ochrona-tajemnicy-przedsiebiorstwa-cz-2-sposoby-ochrony-tajemnicy-przedsiebiorstwa-i-ich-skutecznosc/). W trzeciej, ostatniej już części tej serii, analizie poddane zostaną problematyka naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz sankcji z nią związanych.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 2: Sposoby ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ich skuteczność

Wprowadzenie

W pierwszej części serii dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zostało przedstawione pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa – warunków, jakie musi spełnić informacja, by można było uznać ją za tajemnicę firmy, działań, które musi podjąć przedsiębiorca, aby taką tajemnicę stworzyć czy też czasu obowiązywania konkretnej tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną sposoby i procedury ochrony istniejącej już tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aspekty wpływające na ich skuteczność, na które warto zwrócić uwagę przy praktycznym stosowaniu.

Czytaj więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – cz. 1: Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi jedno z wyzwań współczesnego biznesu. W poprzednim tygodniu przedstawiona została analiza dotycząca jednego z wymiarów ochrony tej tajemnicy – skutecznego wprowadzenia do organizacji zakazu konkurencji i jego odpowiednim stosowaniu. W niniejszej analizie, podzielonej na 3 części, przedstawiona zostanie całościowo problematyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w ujęciu praktycznym. W pierwszej części przedstawiona zostanie problematyka samego pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną procedury związane z ochroną tej tajemnicy oraz ich skuteczności. Ostatnia część tej serii będzie z kolei poświęcona sankcjom za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji – jak zabezpieczyć firmę zgodnie z prawem?

Wprowadzenie

Dynamika zmian w biznesie i na rynku pracy powoduje, że przedsiębiorcy muszą jeszcze bardziej dbać o zabezpieczenie własnych interesów w stosunkach z pracownikami. Z jednej bowiem strony pracownicy najczęściej tworzą wartość dodaną firmy, gdyż wnoszą swoją wiedzę i umiejętności, dzięki którym organizacja się rozwija. Z drugiej jednak strony nabywają pewną wiedzę o działaniu swojego pracodawcy, stosowanych strategiach czy wykorzystywanej technologii, a zwykle także utrzymują bezpośredni kontakt z klientami współpracującymi z przedsiębiorstwem w którym są zatrudnieni. Powoduje to konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, która może być realizowana na wiele sposobów. Jednym z nich jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Dzięki niej, pracodawca może oczekiwać, że jego podwładny nie podejmie współpracy z podmiotem konkurencyjnym (w trakcie trwania zatrudnienie bądź też – w zależności od rodzaju umowy – po jego ustaniu), gdyż w przeciwnym razie musi się liczyć z dotkliwymi karami umownymi. W niniejszym opracowaniu zostanie pokrótce omówiona problematyka tej instytucji widziana z perspektywy ochrony przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Sposoby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych

Wprowadzenie

W ramach postępowania podatkowego nierzadko dochodzi do wydania decyzji niekorzystnych z punktu widzenia podatnika. W trakcie trwania postępowania, od decyzji można wnieść odwołanie do organu II instancji, a następnie – skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czasem jednak zdarza się, że już po zakończeniu postępowania pojawiają się okoliczności, które uzasadniają wyeliminowanie takiej decyzji z obrotu prawnego oraz zniwelowania jej skutków. Wzruszenie decyzji ostatecznej jest jednak trudniejsze, niż zaskarżenie jej jeszcze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, bowiem w prawie podatkowym, podobnie jak w prawie administracyjnym obowiązuje tzw. zasada trwałości decyzji ostatecznych. Wynika ona z art. 128 Ordynacji podatkowej (dalej: „o.p.”), zgodnie z którym: „Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.”. W niniejszej analizie zostaną pokrótce przedstawione sposoby wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych oraz procedury z nimi związane.

Czytaj więcej

Podejmowanie uchwał przez organy spółki z o.o. w trybie zdalnym

Wprowadzenie

Rzeczywistość pandemiczna pokazuje, że wiele zadań i czynności wykonywanych w firmach w formie stacjonarnej może być z powodzeniem realizowanych zdalnie. Pomimo tego nadal dominującą formą posiedzeń organów spółek są spotkania tradycyjne. W niniejszym opracowaniu poruszona zostanie problematyka podejmowania uchwał przez poszczególne organy spółki z o.o. w trybie zdalnym.

Czytaj więcej

Stany nadzwyczajne – przesłanki wprowadzenia, rodzaje ograniczeń i możliwości odszkodowawcze dla przedsiębiorców

Wprowadzenie

Kilka dni temu na obszarze niektórych miejscowości województwa podlaskiego i lubelskiego, graniczących z Białorusią, został wprowadzony stan wyjątkowy (https://www.gov.pl/web/premier/bezpieczenstwo-polski-na-pierwszym-miejscu–stan-wyjatkowy-przy-granicy-z-bialorusia). Wiąże się on z ograniczeniem wielu konstytucyjnych praw i wolności, jednakże w przeciwieństwie do ograniczeń pandemicznych w związku z COVID-19, zasady jego wprowadzenia nie budzą wątpliwości prawnych, gdyż mają umocowanie konstytucyjne, a władza publiczna jest obowiązana do bezwzględnego obowiązku wyrównywania strat majątkowych każdemu, kto ją poniósł w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. W niniejszej analizie zostaną pokrótce przedstawione rodzaje stanów nadzwyczajnych, przesłanki ich wprowadzenia, rodzaje możliwych ograniczeń oraz tryb ubiegania się przez przedsiębiorców o odszkodowanie w razie wprowadzenia takiego stanu.

Czytaj więcej