Podatki i opłaty lokalne – podwyższenie stawek maksymalnych od 1 stycznia 2023 roku

Wprowadzenie

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2022 roku – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, opublikowanego w Monitorze Polskim w dniu 1 sierpnia 2022 (M.P. z 2022 roku, poz. 731), od 1 stycznia 2023 roku zostaną podniesione górne granice stawek kwotowych w zakresie podatków i opłat lokalnych (pełna treść obwieszczenia dostępna jest pod linkiem: https://monitorpolski.gov.pl/M2022000073101.pdf). Stawki te ustalono są na podstawie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r., które wzrosły o 11,8% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021. W związku z powyższym, mimo że w obwieszczeniu określono stawki maksymalne (o wysokości poszczególnych podatków i opłat lokalnych decydują bowiem ostatecznie poszczególne samorządy, określając wysokość stawek w danej gminie w formie uchwały organu stanowiącego), to przedsiębiorcy powinni liczyć się z tym, że stawki te będą wyższe od dotychczasowych. Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Poniżej zostanie przedstawione zestawienie w zakresie poszczególnych podatków i opłat lokalnych.

Czytaj więcej

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców wobec NBP

Wprowadzenie

W gąszczu wielu obowiązków nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy prawa znajdują się obowiązki sprawozdawcze wobec Narodowego Banku Polskiego. Dotyczą one w szczególności podmiotów dokonujących obrotu zagranicznego z nierezydentami (a więc podmiotami zewnętrznymi). Spora część polskich przedsiębiorców nie jest jednak świadoma, iż może podlegać takim obowiązkom (analizę prawną w tym zakresie należy bowiem przeprowadzić indywidualnie, szczegółowo badając sytuację konkretnej organizacji). Dlatego też w niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony zakres przedmiotowy i podmiotowy sprawozdawczości wobec NBP oraz kwestie szczegółowe związane z jego realizacją.

Czytaj więcej

Obowiązki spółek nieruchomościowych

Wprowadzenie

W dniu 30 sierpnia 2022 roku na stronie podatki.gov.pl zostały udostępnione interaktywne formularze dla spółek nieruchomościowych oraz wspólników tych spółek (formularze CIT-N1 i PIT-N1 – składane przez spółki nieruchomościowe oraz formularze CIT-N2 i PIT-N2 – składane przez wspólników tych spółek. Termin na przekazanie informacji na tych formularzach upływa 30 września 2022 roku. Mimo tego nadal wielu przedsiębiorców objętych tym obowiązkiem nie do końca zdaje sobie sprawę, czy podmiot, w ramach którego prowadzą działalność, spełnia definicję spółki nieruchomościowej oraz jakie obowiązki prawne ciążą na takich spółkach. W związku z tym, w niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie problematyka ustawowej definicji pojęcia „spółka nieruchomościowa” oraz sposobu ustalania czy dana organizacja spełnia tę definicję, a także obowiązków, którymi są objęte te podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych.

Czytaj więcej

Zbycie udziałów w spółce z o.o. – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę i nie popełnić błędów?

Wprowadzenie

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z innymi wspólnikami nierzadko dochodzi do sytuacji, w której jeden z nich podejmuje decyzję o wycofaniu się z danego biznesu i pragnie zbyć swoje udziały na rzecz innej osoby. Czynność taka nie wydaje się skomplikowana, jednakże w praktyce wiąże się z nią wiele obowiązków o charakterze formalnym. Zwłaszcza w przypadku spółek kapitałowych, obowiązki wynikające z przepisów prawa są dosyć rozbudowane. W związku z tym, że wielu przedsiębiorców w ostatnim czasie zadaje pytania w zakresie prawidłowego przeprowadzenia procedury zbycia udziałów w swojej spółce, w niniejszej analizie zostaną przedstawione podstawowe obowiązki, o których należy pamiętać, aby nie narazić się na jakiekolwiek zarzuty natury prawnej. Analiza zostanie przedstawiona na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż jak wynika z praktyki, właśnie w przypadku tego rodzaju spółki pojawia się najwięcej wątpliwości związanych ze zbyciem udziałów.

Czytaj więcej

Rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek lub trustów

Wprowadzenie

31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu terroryzm (dalej: „ustawa”), na mocy której utworzono m.in. nowy rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. Obowiązek wpisu do tego rejestru obejmuje sporą grupę przedsiębiorców, co więcej brak wpisu może się wiązać z nałożeniem dotkliwej kary administracyjnej. Mimo tego, od samego początku funkcjonowania nowych przepisów, wielu przedsiębiorców nie przeprowadziło we własnym zakresie odpowiedniej analizy dotyczącej ewentualnej konieczności złożenia wniosku o dokonanie wpisu. Co prawda w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzącą działalność regulowaną przed 31 października 2021 roku obowiązek wpisu został przesunięty o 6 miesięcy, tj. do 30 kwietnia 2022 roku – zgodnie bowiem z art. 18 ustawy nowelizującej: „Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie art. 1 pkt 57, wykonują działalność, która nie wymagała przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 57 uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 129a albo art. 129m ustawy zmienianej w art. 1, są obowiązani dostosować swoją działalność do wymogów określonych w art. 129a-129c ustawy zmienianej w art. 1 albo do wymogów określonych w art. 129m-129o ustawy zmienianej w art. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 57.”. Niemniej jednak również w stosunku do nich obowiązek się już zaktualizował, zaś nie każdy z tych podmiotów pojął odpowiednie działania w zakresie oceny spełniania kryteriów nowej ustawy.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0 z podpisem Prezydenta

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2022 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 roku – o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Nowy Polski Ład” lub „Polski Ład 2.0”). Można spodziewać się, że w najbliższym czasie zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Z pełnym tekstem Polskiego Ładu 2.0 można zapoznać się na stronie:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2186_u/$file/2186_u.pdf
Czytaj więcej

Zmiany w VAT od 1 lipca 2022 roku

Wprowadzenie

27 maja 2022 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 12 maja 2022 roku – o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pełny tekst ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000113701.pdf). Zmiany te dostosowują system polskiego prawa do unijnych regulacji w zakresie szczególnych rozwiązań i preferencji dotyczących  VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ustawa dokonuje także zmian w kilku innych ustawach, m.in. w ustawie o podatku akcyzowym czy w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Czytaj więcej

Odwołanie stanu epidemii a zmiany preferencji podatkowych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19

Wprowadzenie

W dniu 16 maja 2022 roku zostało w Dzienniku Ustaw opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pełna treść rozporządzenia pod adresem: 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000102501.pdf#xd_co_f=YmFiZjFjN2QtM2Y4NC00MjczLWE5ZGQtYzlhY2EyYTU0ODFj~). Stan epidemii został zniesiony, zaś w jego miejsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Zatem z prawnego punktu widzenia od tygodnia nie mamy w Polsce epidemii, a jedynie stan zagrożenia epidemicznego, który też jeszcze nie oznacza funkcjonowania państwa sprzed pandemii (przynajmniej w niektórych obszarach). Jak się okazuje, zmiana stanu prawnego ma spory wpływ na funkcjonowanie systemu podatkowego.

Część wprowadzonych anty-covidowych preferencji podatkowych była bowiem skorelowana z występowaniem i utrzymywaniem się w Polsce stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego. Niestety, nie można generalnie powiedzieć, czy zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego wpłynie na wszystkie rodzaje wprowadzonych preferencji podatkowych – zależy to od uregulowania charakteru poszczególnych instytucji. Dlatego każdy przypadek musi być przeanalizowany indywidualnie. Generalnie jednak możemy wyróżnić w tym zakresie trzy sytuacje:

1)  Preferencje anty-covidowe o charakterze incydentalnym lub czasowym, jednakże niezwiązane z występowaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (zniknęły one już z sytemu podatkowego),

2)  Preferencje anty-covidowe odwoływane po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (miesiąca, roku) od dnia zniesienia stanu epidemii (obowiązujące wyłącznie w czasie stanu epidemii, a nie zagrożenia epidemicznego),

3)  Preferencje anty-covidowe obowiązujące zarówno w czasie trwania stanu epidemii, jak i w stanie zagrożenia epidemicznego (w zakresie których na chwilę obecną nic się nie zmieniło, gdyż funkcjonujemy w stanie zagrożenia epidemicznego).

W niniejszej analizie zostanie przedstawiony wpływ odwołania stanu epidemii na niektóre przepisy prawa podatkowego, które mogą być istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. Chodzi więc tu o preferencje podatkowe, o których mowa w pkt 2 i 3, mające związek z istnieniem bądź nieistnieniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego czy epidemii.

Czytaj więcej

Ułatwienia dla obywateli Ukrainy w podejmowaniu zatrudnienia (wraz z szablonami umów w języku polskim i ukraińskim)

Wprowadzenie

Dnia 12 marca 2022 roku została ostatecznie przyjęta przez Sejm, a następnie podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf) ustawa z dnia 12 marca 2022 roku – o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583), dalej: „specustawa”. Informowaliśmy o tym w naszym biuletynie z 14 marca 2022 roku. Następnie ustawa ta została znowelizowana na mocy ustawy z dnia 23 marca 2022 roku – o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz, U. z 2022 roku, poz. 682), ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 26 marca 2022 roku (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/14), dalej: „nowelizacja”. Zarówno specustawa, jak i jej nowelizacja weszły w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 roku, a więc od dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W związku z wieloma pojawiającymi się problemami w zakresie praktycznego stosowania przepisów wobec uchodźców z Ukrainy przebywających i podejmujących zatrudnienie w Polsce, w niniejszej analizie zostaną usystematyzowane kluczowe kwestie wprowadzone przez specustawę oraz jej nowelizację, a także przedstawione praktyczne wskazówki dla polskich przedsiębiorców, zatrudniających uchodźców z Ukrainy bądź udostępniającym im lokale mieszkalne. W ramach opracowania zostaną także udostępnione szablony najważniejszych dokumentów pracowniczych (takich jak umowa o pracę, umowa zlecenia, informacja o warunkach zatrudnienia) oraz mieszkalnych (takich jak umowa najmu mieszkania, umowa użyczenia mieszkania czy umowa użyczenia pokoju) w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Czytaj więcej

W jakich sytuacjach przedsiębiorca może ograniczyć płatność do formy bezgotówkowej?

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich lat płatności bezgotówkowe stały się metodą zapłaty za określony towar czy usługę praktycznie równoważną tradycyjnej formie zapłaty w postaci gotówki. Dotyczy to zarówno płatności online, w formie karty, czy bezpośrednio urządzeniem mobilnym połączonym z kontem w banku. Zwłaszcza w czasach pandemii na znaczeniu zyskała możliwość opłacenia różnego rodzaju czynności bez wykorzystania pieniądza materialnego, w szczególności poprzez płatności bezdotykowe (zbliżeniowe). Również spora część konsumentów ceni sobie możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych oraz korzyści z niej wynikające. Z drugiej strony, istnieje też pewna grupa usługobiorców, którzy nie mogą lub nie chcą dokonywać płatności w formie innej niż tradycyjna. W związku z tym, wśród części przedsiębiorców powstaje dylemat, czy większy nacisk położyć na interesy osób chcących płacić wyłącznie gotówką, czy też bezpieczeństwo w czasie epidemii, którego jednym ze środków może być wprowadzenie wyłącznie metody płatności bezgotówkowej. W niniejszej analizie zostanie przedstawiona problematyka legalności ograniczenia przez przedsiębiorców płatności z wyłączeniem gotówki, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których taka praktyka będzie dopuszczalna oraz odpowiedzialności przedsiębiorców za naruszenie prawa w tym zakresie.

Czytaj więcej