Polski Ład 2.0 z podpisem Prezydenta

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2022 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 roku – o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Nowy Polski Ład” lub „Polski Ład 2.0”). Można spodziewać się, że w najbliższym czasie zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Z pełnym tekstem Polskiego Ładu 2.0 można zapoznać się na stronie:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2186_u/$file/2186_u.pdf

Do najważniejszych zmian związanych Polskim Ładem 2.0 należą:

 1. Obniżenie stawki PIT z 17 na 12% dla osób rozliczających się na skali podatkowej, przez co zaliczki na PIT będą od lipca tego roku liczone na nowych zasadach,
 2. Zmniejszenie dla pracowników kwoty zmniejszającej podatek do kwoty 300 zł miesięcznie (3 600 zł rocznie) – co jest konsekwencją zmiany wysokości stawki podatkowej do 12% przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł rocznie,
 3. Objęcie kwotą wolną od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie również zleceniobiorców i innych osób otrzymujących wynagrodzenie za pracę wykonywaną osobiście – do wysokości odpowiednio 150 zł i 100 zł miesięcznie (zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku),
 4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – w ramach Polskiego Ładu 2.0 zniesiony zostanie algorytm służący w swym założeniu do rekompensowania podatnikom negatywnych konsekwencji związanych z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej, jednakże ulga nadal będzie mogła być stosowana do końca 2022 roku, jeśli w konkretnym przypadku okazałoby się, że po wejściu nowych przepisów podatnik by na tym stracił, to wówczas naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek poinformowania go o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia PIT,
 5. Możliwość zmiany formy opodatkowania (na skalę podatkową) dla liniowców i ryczałtowców (jedynie w zakresie obecnego roku podatkowego, w latach następnych wybór formy opodatkowania będzie musiał nastąpić nadal na początku roku podatkowego)),
 6. Zmiany w zakresie odliczenia składki zdrowotnej – przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym uzyskają możliwość zaliczenia zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności, zaś podstawa opodatkowania zostanie w ich przypadku obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych (maksymalnie do kwoty 8 700 zł rocznie), przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu uzyskają możliwość obniżenia przychodu (stanowiącego podstawę opodatkowania) o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, zaś przedsiębiorcy rozliczający się w formie kart podatkowej uzyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych,
 7. Zmiana podstawy składki zdrowotnej dla osób współpracujących ze 100 na 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – od 1 lipca 2022 roku składka ta wyniesie 419,22 zł (na chwilę obecną wynosi ona 559,89 zł),
 8. Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w stosunku do komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (od 1 stycznia 2023 roku),
 9. Likwidacja ulgi w wysokości 1 500 zł dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu 1.0 – od 1 lipca 2022 roku nastąpi powrót do możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2022 roku,
 10. Wprowadzenie nowych preferencji podatkowych dla rodziców, opiekunów i dzieci: po pierwsze – z 3 089 zł do 16 061,28 (12-krotność renty socjalnej) będzie zwiększona kwota zarobków, które może osiągnąć dziecko bez ryzyka utraty preferencji podatkowych przez jego rodziców, po drugie – dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej w wysokości 30 000 zł, zaś renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, po trzecie – nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne od rent rodzinnych dzieci do 18. roku życia, zaś po czwarte – zasiłki macierzyńskie (przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie) będą objęte ulgami podatkowymi (takimi jak ulga dla młodych, na powrót,, dla rodzin 4+ czy pracujących seniorów),
 11. Modyfikacja ulgi „Pałacyk plus” – z dniem 1 stycznia 2023 roku koszt nabycia nieruchomości będącej zabytkiem nie będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (KUP), poza wydatkami związanymi z prowadzeniem prac konserwatorskich lub robót budowlanych po wydaniu stosownego pozwolenia przez konserwatora zabytków i po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego wykonanie tych prac,
 12. Wprowadzenie rekompensat dla organizacji pozarządowych posiadających status  organizacji pożytku publicznego (OPP), dzięki którym będą one otrzymywać nie 1% a 1,5% przekazywanego podatku,
 13. Podwyższenie kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania w przypadku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych – z dotychczasowych 300 zł na 500 zł,
 14. Zniesienie obowiązku podwójnego liczenia zaliczek na PIT (zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2021 roku, oraz zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Polski Ład 1.0),
 15. Ujednolicenie terminu składania rocznego zeznania podatkowego – po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 termin 30 kwietnia w zakresie rozliczenia PIT będzie dotyczył nie tylko osób składających PIT-36 czy PIT-37, ale także ryczałtowców czy osób rozliczających się w formie karty podatkowej.

Źródła:

https://www.prezydent.pl
https://www.pit.pl
https://www.podatki.biz
Facebook
X
LinkedIn
Email