Obowiązki spółek nieruchomościowych

Wprowadzenie

W dniu 30 sierpnia 2022 roku na stronie podatki.gov.pl zostały udostępnione interaktywne formularze dla spółek nieruchomościowych oraz wspólników tych spółek (formularze CIT-N1 i PIT-N1 – składane przez spółki nieruchomościowe oraz formularze CIT-N2 i PIT-N2 – składane przez wspólników tych spółek. Termin na przekazanie informacji na tych formularzach upływa 30 września 2022 roku. Mimo tego nadal wielu przedsiębiorców objętych tym obowiązkiem nie do końca zdaje sobie sprawę, czy podmiot, w ramach którego prowadzą działalność, spełnia definicję spółki nieruchomościowej oraz jakie obowiązki prawne ciążą na takich spółkach. W związku z tym, w niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie problematyka ustawowej definicji pojęcia „spółka nieruchomościowa” oraz sposobu ustalania czy dana organizacja spełnia tę definicję, a także obowiązków, którymi są objęte te podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych.

Pojęcie spółki nieruchomościowej i kryteria kluczowe w jej definiowaniu

Na gruncie prawa podatkowego pojęcie spółki nieruchomościowej występuje zarówno w ustawie o PIT (art. 5a pkt 49), jak i ustawie o CIT (art. 4a pkt 35). Zgodnie z definicją wskazaną w tych przepisach, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce nieruchomościowej – oznacza to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

a) na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,

b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 2b pkt 6, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a.

Ustalając zatem, czy dany podmiot spełnia definicję spółki nieruchomościowej, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć twierdząco na pytania „Czy jest to podmiot niebędący osobą fizyczną?” oraz „Czy jest to podmiot obowiązany do sporządzania bilansu?”. Odpowiedź negatywna na którekolwiek z tych pytań już na samym wstępie przesądza bowiem, iż nie będziemy mieć do czynienia ze spółką nieruchomościową. Następnie trzeba ustalić, czy podmiot ten jest podmiotem rozpoczynającym działalność czy też nie oraz czy jest podatnikiem podatku dochodowego.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność kolejne pytanie, które należy zadać, brzmi: „Czy dany podmiot jest podatnikiem podatku dochodowego?” – w zależności od odpowiedzi na pytanie w grę będzie wchodził bądź do rok podatkowy (podatnicy podatku dochodowego), bądź rok obrotowy (podmioty niebędące podatnikami podatku dochodowego). Jednakże w obu przypadkach, aby stwierdzić, że dany podmiot, który w konkretnym roku jest podmiotem rozpoczynającym działalność gospodarczą, spełnia definicję spółki nieruchomościowej, kluczowym będzie pozytywna odpowiedź na następujące pytanie: „Czy na pierwszy dzień roku podatkowego (roku obrotowego – w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego) co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty?”. Zatem aby dany podmiot mógł być uznany za spółkę nieruchomościową, to na pierwszy dzień roku (podatkowego lub obrotowego w zależności, czy jest on podatnikiem podatku dochodowego) musi spełniać łącznie dwie przesłanki:

  1. Po pierwsze, przynajmniej połowę wartości aktywów takiego podmiotu stanowiła w sposób bezpośredni lub pośredni wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub też praw do takich nieruchomości,
  2. Po drugie, wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty.

Użycie w przepisie ustawy łącznika „oraz” sprawia, że niespełnienie chociażby jednej z tych przesłanek powoduje niemożność uznania danego podmiotu za spółkę nieruchomościową.

Jeśli zaś chodzi o podmioty kontynuujące działalność gospodarczą, to podobnie jak w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, należy odpowiedzieć na pytanie: „Czy dany podmiot jest podatnikiem podatku dochodowego?”. Analogicznie jak w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, ma to bowiem wpływ na oparcie definicji o rok podatkowy lub obrotowy. Różnica jednak polegać będzie na tym, że w przypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą wyznacznikiem będzie stan na koniec roku (podatkowego bądź obrotowego). Natomiast pozostałe przesłanki w tym zakresie są tożsame z przesłankami badanymi przy podmiotach rozpoczynających działalność gospodarczą. Należy więc zadać pytanie: „Czy na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy – w przypadku podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego), co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty?”. Negatywna odpowiedź na to pytanie – a więc brak spełnienia przynajmniej jednej z powyższych przesłanek – determinuje niemożność uznania podmiotu za spółkę nieruchomościową. Niemniej jednak pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie jeszcze nie przesądza (tak jak w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność), że dana organizacja jest spółką nieruchomościową. W przypadku bowiem podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą ustawa wprowadza dodatkowy wymóg. Dlatego też konieczne jest zadanie jeszcze jednego pytania, tj.: „Czy w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe (bądź przychody ujęte w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego), z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto?”. Dopiero odpowiedź twierdząca zarówno na powyższe, jak i na poprzednie pytanie, pozwala na przesądzenie, że dany podmiot kontynuujący działalność gospodarczą spełnia definicję spółki nieruchomościowej.

Obowiązki spółek nieruchomościowych

Jeśli już mamy pewność, że dany podmiot jest spółką nieruchomościową, będzie się to wiązało szeregiem obowiązków po jego stronie.

I. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika podatkowego – w przypadku niektórych spółek nieruchomościowych

Część spółek nieruchomościowych ma obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego – jednak dotyczy to tylko tych podmiotów, które spełniają jednocześnie dwa warunki: po pierwsze nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Polski, zaś po drugie – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeśli choć jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, tj. jeśli spółka posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski lub gdy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, nie powstanie obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Jak stanowi art. 26c ustawy o CIT (analogiczny przepis znajduje się w art. 41c ustawy o PIT):
„1. Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego.

2. Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma siedzibę lub zarząd albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przez 24 miesiące poprzedzające dzień zawarcia umowy nie posiadała zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

3) przez 24 miesiące poprzedzające dzień zawarcia umowy osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem organów zarządzających, osobą prowadzącą księgi rachunkowe, nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 i 694) za popełnienie przestępstwa skarbowego;

4) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zawierającej co najmniej:

1) nazwy stron umowy oraz ich adresy i dane identyfikacyjne na potrzeby rozliczenia podatku, o którym mowa w art. 26aa;

2) oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.

4. Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej, dla której został ustanowiony, obowiązki płatnika, o których mowa w art. 26aa.

5. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

7. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spółka nieruchomościową podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 1 000 000 zł.

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 7 do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

9. Do postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, przy czym od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej.”.

II.

Obowiązek dokonywania zaliczek na podatek dochodowy przez spółki nieruchomościowe pełniące funkcję płatnika

Kolejny obowiązek związany jest z powstaniem dochodu, dla którego spółka nieruchomościowa pełni funkcję płatnika. W określonych przepisami przypadkach spółki nieruchomościowe pełnią funkcję płatników zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z tytułu zbycia własnych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Jest tak, jeżeli spełnione są dwa warunki, tj.:

1) stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2) przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Może to również dotyczyć przypadków dokonywania przez jeden podmiot więcej niż jednej transakcji zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej, w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy liczonych począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich zbycie.

Jeżeli w danym miesiącu powstał dochód, dla którego spółka nieruchomościowa pełni funkcję płatnika, obowiązkiem podatnika jest przekazanie spółce nieruchomościowej przed terminem wpłaty zaliczki kwoty tej zaliczki. Spółka nieruchomościowa ma obowiązek wpłacić zaliczkę na podatek od tego dochodu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. W przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4g ustawy o PIT oraz art. 26aa ust. 2 ustawy o CIT, termin wpłaty zaliczki upływa 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym suma praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte, albo ogółu praw i obowiązków dających prawa do udziału w zyskach w spółce niebędącej osobą prawną, albo tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w okresie, o którym mowa w tym przepisie, wyniosła co najmniej 5%.

Co więcej, obowiązkiem pełniących funkcję płatnika spółek nieruchomościowych jest przesyłanie podatnikom informacji o wpłaconej zaliczce. Wzór tej informacji określa minister właściwy do spraw finansów publicznych.

III.

Obowiązek przesłania informacji o podmiotach posiadających w spółce nieruchomościowej udziały, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze (tzw. obowiązek raportowania)

Wreszcie, obowiązkiem, którym objęte są wszystkie spółki nieruchomościowe, jest obowiązek przesłania informacji o podmiotach posiadających w spółce nieruchomościowej udziały, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze (nazywany obowiązkiem informacyjnym, czy tez obowiązkiem raportowania).

Na podstawie art. 45 ust. 3f pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 27 ust. 1e pkt 1 ustawy o CIT spółki nieruchomościowe są obowiązane przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw. Informację tę przesyła się według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego. Poniżej pełna treść tego przepisu (z ustawy o CIT) brzmi następująco:
„1e.  Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację:

1)           o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,

2)           o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

– według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.”.

Przedłużenie terminu w zakresie obowiązku raportowania w 2022 roku oraz sposób jego dokonania

Szczegółowe aspekty techniczne w zakresie sposobu realizacji obowiązku raportowania regulują odpowiednio:
– w zakresie CIT: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 roku – w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z  2022 roku, poz. 806) oraz

– w zakresie PIT: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 roku – w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 815).

Od samego początku pojawienia się w ustawie o PIT i ustawie o CIT obowiązku raportowania powstawało wiele problemów i wątpliwości związanych z jego realizacją, m.in. w zakresie przesyłanych informacji oraz formy ich przekazania. Rozporządzenia szczegółowo regulujące te kwestie weszły w życie dopiero w kwietniu 2022 roku, zaś zasadniczo termin raportowania upływać ma 31 marca roku następującego po roku podatkowym.

Dlatego też 29 marca 2022 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 roku – w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 709). Zgodnie z brzmieniem jego § 1 w 2022 roku obowiązek raportowania został przesunięty na 30 września 2022 roku. Jak stanowi przywoływany przepis:
„Przedłuża się do dnia 30 września 2022 r. termin do przekazywania przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa:

1) w art. 45 ust. 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm. 2 ),

2) w art. 27 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm. 3 )

– dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.”.

Pomimo przedłużenia terminu do dnia 30 września, w kwietniu 2022 roku w dalszym ciągu nie zostały opublikowane formularze elektroniczne, na których spółki nieruchomościowe oraz określone kategorie ich wspólników mają dokonywać przekazywania informacji, co w dalszym ciągu implikowało niemożność wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków. Sytuacja uległa zmianie dopiero 30 sierpnia 2022 roku, kiedy to zostały opublikowane stosowne formularze, o czym poinformowano w komunikacie znajdującym się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/formularze-interaktywne-dot-informacji-o-spolkach-nieruchomosciowych/

Z opublikowanego komunikatu wynika, iż że przedmiotowe informacje w zakresie raportowania składane są na formularzach CIT-N1 (wraz z załącznikami CIT-NW), PIT-N1 (wraz z załącznikami PIT-NW), CIT-N2 oraz PIT-N2. Przy czym z treści tych informacji oraz załączników do nich wynika, że:

1. Informacje CIT-N1 składają spółki nieruchomościowe w zakresie dotyczącym wspólników niebędących osobami fizycznymi,

2. Informacje PIT-N1 składają spółki nieruchomościowe w zakresie dotyczącym wspólników będących osobami fizycznymi,

3. Informacje CIT-N2 składają wspólnicy spółek nieruchomościowych niebędący osobami fizycznymi,

4. Informacje PIT-N2 składają wspólnicy spółek nieruchomościowych będący osobami fizycznymi.

Jeśli chodzi o sposób dokonywania zgłoszeń to w zakresie CIT ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 roku (analogicznie w zakresie PIT ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia z 8 kwietnia 2022 roku), który stanowi:
„1. Informacje dotyczące spółek nieruchomościowych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Dowodem złożenia informacji dotyczących spółek nieruchomościowych jest urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego, które:

1) zapewnia integralność tej informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);

2) zawiera datę i godzinę przekazania tej informacji.

3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru informacji dotyczących spółek nieruchomościowych jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”.
Co więcej, zgodnie z § 3 Rozporządzenia (zarówno w zakresie CIT, jak i PIT):
„Przepis § 2 ma zastosowanie do przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r.”. Zaś zgodnie z brzmieniem § 4 obu Rozporządzeń:
„W sposób określony w § 2 mogą być również przesyłane informacje dotyczące spółek  nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r.”.

Do jakiego organu należy złożyć informacje?

PIT

Jak wynika z treści § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 roku – w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1507):
„§  1.  Do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania naczelnikom urzędów skarbowych informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f:

1)           pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyznacza się:

a)           naczelnika urzędu skarbowego:

–             właściwego dla spółki nieruchomościowej w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w ostatnim dniu jej roku podatkowego – jeżeli spółka nieruchomościowa ma adres siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,

–             właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według adresu siedziby spółki nieruchomościowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy spółki, jeżeli adres siedziby spółki nieruchomościowej nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze, ustalonego na ostatni dzień jej roku obrotowego – jeżeli spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,

b)           Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – jeżeli spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku obrotowego adresu siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy spółki, jeżeli adres siedziby spółki nieruchomościowej nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze;

2)           pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyznacza się:

a)           naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według adresu miejsca zamieszkania podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego, jeżeli podatnik ten ma adres miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)           Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nieruchomościowej nie ma adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego.”.

CIT

Z kolei stosownie do treści § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 roku – w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1508):
„§  1. Do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania naczelnikom urzędów skarbowych informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e:

1)           pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyznacza się:

a)           naczelnika urzędu skarbowego:

–             właściwego dla spółki nieruchomościowej w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w ostatnim dniu jej roku podatkowego, jeżeli spółka nieruchomościowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,

–             właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według adresu siedziby spółki nieruchomościowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby podmiotu nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze, ustalonego na ostatni dzień jej roku obrotowego – jeżeli spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego,

b)           Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – jeżeli spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku obrotowego adresu siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy spółki, jeżeli adres siedziby spółki nieruchomościowej nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze;

2)           pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyznacza się:

a)           naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według adresu siedziby podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego, jeżeli podatnik ten ma adres siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)           Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nieruchomościowej nie ma adresu siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego.”.

Źródła:

T. Krywan, „Obowiązki spółki nieruchomościowej”, SIP LEX 2022.

T. Krywan, „Jakie jest termin przekazania informacji CIT-N1 oraz PIT-N2 za rok 2021?”, SIP LEX 2022.

T. Krywan, „Jak wywiązać się z obowiązku raportowania struktury udziałowej w spółkach nieruchomościowych?”, SIP LEX 2022.

https://www.prawo.pl/podatki/raportowanie-struktur-przez-spolki-nieruchomosciowe,513422.html
https://studio.pwc.pl/aktualnosci/alerty/raportowanie-struktury-grup-nieruchomosciowych