Kredyt na innowacje technologiczne

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Kiedy: 7.12.2015 – 20.01.2016

Na co:

Wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczących wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej/wyników prac rozwojowych/ wyników badań przemysłowych/nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wdrożenie ma prowadzić do wytwarzania nowych/ulepszonych produktów/usług.

Wsparcie przeznaczone na wydatki (m.in. środki trwałe) niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup środków trwałych, w którym wdrożona została technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Przedmiotem inwestycji ma być wdrożenie technologii, a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona zaś Wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalność nabywanych środków trwałych.

Dla kogo: MŚP

Maksymalna intensywność wsparcia:

Województwo Małe i mikro przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

lubelskie, podkarpackie,podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie,małopolskie, opolskie, pomorskie,świętokrzyskie, zachodniopomorskie

55%

45%

dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie

45%

35%

mazowieckie *

30%-55%

20%-45%

*- w zależności od terminu i podregionu

Maks. wartość projektu: 50 mln EUR

Maks. poziom dofinansowania: 6 mln zł

Kryteria punktowane:

  1. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiot projektu z wymogami poddziałania: 0-1, min. 1 pkt.
  1. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu: 0/2/4 pkt.

2 pkt. – technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań

4 pkt. – technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych

  1. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu: 0-8 pkt.:

A) Planowany do wytwarzania w wyniku realizacji projektu towar/proces/usługa jest nowy lub znacząco ulepszony w odniesieniu do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP i jest wynikiem wdrożenia przedstawionej w projekcie technologii (0-1 pkt., min. 1 pkt.)

B) Planowany do wytwarzania towar/proces/usługa może być określony jako produkt przełomowy z punktu widzenia danej branży (0-2 pkt.)

C) Czy zaproponowany rezultat projektu odpowiada na zidentyfikowane potrzeby rynku? Czy zaproponowany rezultat projektu nie stanowi powielenia już istniejących rozwiązań? Czy potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg międzynarodowy? Czy rezultat projektu ma charakter uniwersalny, tj. czy posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do nowych celów nieopisanych w projekcie? Czy przewidywany czas wprowadzenia rezultatu na rynek i przewidywany czas utrzymania się atrakcyjności rezultatu na rynku jest na tyle długi aby możliwe było uznanie zasadności inwestycji w kontekście zmienności uwarunkowań rynkowych w danej branży? (0-5 pkt., każde pytanie 1 pkt.)

  1. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej (0-1 pkt., min. 1 pkt.)
  1. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (aspekty ochrony środowiska; 0-1 pkt., min. 1 pkt.)
  1. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne (0-1 pkt., min. 1pkt.)
  1. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczą branż wysokich lub średniowysokich technologii lub zaawansowanych usług wg klasyfikacji Eurostat (0-3 pkt.)
  1. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (0-1 pkt.)