Wybrane zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne zmiany w podatkach dochodowych. Niektóre z nich zostaną pokrótce omówione w niniejszym wpisie.

Obniżenie stawka podatku CIT z 15% do 9 % dla małych podatników

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2018 roku przepisami, dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność) stawka podatku wynosiła 15 % podstawy opodatkowania. Od 1 stycznia 2019 roku stawka dla osób prawnych, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro będzie wynosić 9 % podstawy opodatkowania (do której nie zalicza się przychodów z kapitałów pieniężnych). Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Wprowadzona zmiana ma na celu wzmocnienie pozycji mniejszych przedsiębiorstw na rynku poprzez stworzenie im lepszych warunków do rozwoju.

IP BOX czyli niższe opodatkowanie  dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Nowością jest wprowadzenie tzw. Innovation Box, czyli preferencyjnego opodatkowania dla dochodów z wytworzonych lub rozwiniętych przez przedsiębiorców praw własności intelektualnej. Zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodany został zapis, na mocy którego podatek od osiągniętego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5 % podstawy opodatkowania.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej zostały zamieszczone w szczegółowym katalogu. Obejmują one m. in. prawo do wynalazku (patent), prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawo do programu komputerowego itp., jeżeli podlegają one ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Podstawę opodatkowania ma stanowić suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych osiągniętych w roku podatkowym. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Warto podkreślić, że opisana metoda jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Korzystanie z niej wiążę się bowiem m. in. z koniecznością prowadzenia specjalnej, szczegółowej ewidencji. Innovation Box ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej, zmiany modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także do zwiększenia świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

Opodatkowanie samochodów w firmie

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 r. nowelizacja dotyczy również zmian w zakresie korzystania z samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nowelizacja wprowadza górne limity kwot, do jakich ponoszone wydatki na samochód osobowy wykorzystywany do działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu:

1. Samochód wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą

W takiej sytuacji, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2018 roku, podatnik był uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków jakie ponosi w związku z używaniem samochodu. Zgodnie z nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku, aby podatnik mógł zaliczać 100% wydatków do kosztów uzyskania przychodów będzie musiał prowadzić dokładną ewidencję, która zaświadczy, iż samochód osobowy rzeczywiście wykorzystywany jest wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

2. Samochód firmowy wykorzystywany zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych

Do końca 2018 roku, podatnik mógł zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu całość wydatków ponoszonych na samochód osobowy (100 %). Ze znowelizowanych przepisów wynika natomiast, że do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczyć tylko 75 % wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów.

Amortyzacja i leasing

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 roku zmiany dotyczą również zasad amortyzowania samochodów osobowych. Dotychczas jako koszty uzyskania przychodu można było uznać odpisy amortyzacyjne zakupionego samochodu do wartości nieprzekraczającej 20 000 euro. Ustawodawca zdecydował się podwyższyć tę granicę do kwoty 150 000 zł.

Zmiany dotyczą również możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych (w przypadku leasingu operacyjnego), które do końca 2018 roku można było zaliczać do kosztów w całości. Od 1 stycznia 2019 roku samochody osobowe z punktu widzenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu i dzierżawy można podzielić na dwie grupy:

a) samochody osobowe o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł – opłaty wynikające z w/w umów będą stanowić koszty uzyskania przychodu w całości,

b) samochody osobowe o wartości przekraczającej 150.000 zł – opłaty wynikające z w/w umów będą stanowić koszty uzyskania przychodów w części odpowiadającej udziałowi 150.000 zł w wartości samochodu (przykład: samochód o wartości 250.000 zł oznacza możliwość zaliczenia do kosztów 60% opłat wynikających z umowy leasing, najmu lub dzierżawy, ponieważ 150 000:250 000 = 60%).

Ustawa nowelizująca zawiera również przepisy intertemporalne. Zgodnie z ich treścią, do umów leasingu, najmu i dzierżawy, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2019 stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Umowy zawarte, a także zmienione bądź odnowione po dniu 31 grudnia 2018 będą już podlegać nowym regulacjom.