Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w branży IT – czy i kiedy można zastosować stawkę 8,5%?

Wprowadzenie

W jednym z ostatnich opracowań informowaliśmy o zbliżającym się dla przedsiębiorców upływie przejścia na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, sposobie dokonania zmiany na tę formę opodatkowania oraz charakterystyce samego prowadzenia działalności w ramach ryczałtu (szerzej na ten temat na naszym blogu: http://okolicebiznesu.pl/przejscie-na-ryczalt-najpozniej-do-21-lutego-2022-roku/). W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne, przedstawiamy analizę omawiającą problematykę stawek ryczałtu możliwych do zastosowania w branży IT z uwzględnieniem przypadków, w których można zastosować stawkę 8,5%.

Możliwe do zastosowania stawki w branży IT

Zwięzłe przedstawienie wszystkich najważniejszych stawek ryczałtu, które aktualnie obowiązują, zostało przedstawione w jednej z poprzednich analiz (można się z nią zapoznać na naszym blogu: http://okolicebiznesu.pl/polski-lad-podsumowanie-cz-4-zmiany-w-zakresie-ryczaltu-i-karty-podatkowej/).  Co do zasady, przedsiębiorcy świadczący usługi informatyczne mogą zastosować jedną z trzech stawek ryczałtu: 15%, 12% albo 8,5% (co wynika z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku –

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (przywoływanej dalej jako: „ustawa ryczałtowa”).

Stawka 15% obejmuje – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a), e) tiret piąte i szóste oraz i) – przychody ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0 – grupowanie to obejmuje usługi reprodukcji z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach),

e) licencyjnych związanych z:

nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0 – grupowanie to obejmuje usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do wydawania, rozpowszechniania gier komputerowych, opisów programów gier i materiałów pomocniczych do korzystania z gier.

zaś nie obejmuje usług związanych z nabywaniem praw i usług publikacji, sklasyfikowanych w dziale 58, usług kupna oprogramowania (pakiety) prosto z półki, sklasyfikowanych w grupie 58.2, ograniczonych licencji użytkownika końcowego, jako części pakietu oprogramowania, sklasyfikowanych

w grupie 58.2),

nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0 – grupowanie to obejmuje: usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych, opisów programów i materiałów pomocniczych do oprogramowania systemowego i użytkowego, tj.: praw do tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania, praw do korzystania z elementów oprogramowania w celu tworzenia lub włączania w inne oprogramowania, zaś nie obejmuje usług licencyjnych dla użytkownika końcowego stanowiących część oprogramowania, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach kategorii 58.29.1 – 58.29.4),

 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1 – grupowanie to obejmuje usługi przetwarzania danych, włączając kompletną obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.),
 • przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0 – grupowanie to obejmuje: usługi przesyłania danych za pośrednictwem strumienie wideo przez Internet, zaś nie obejmuje: usług przesyłania danych za pośrednictwem strumienie audio przez Internet, sklasyfikowanych w 59.20.36.0.),
 • przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0 – grupowanie to obejmuje usługi przesyłania strumieni audio danych przez Internet, zaś nie obejmuje usług przesyłania strumieni wideo przez Internet, sklasyfikowanych w 59.11.25.0),
 • agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1 – grupowanie to obejmuje usługi agencji informacyjnych w zakresie gromadzenia, wyszukiwania i dostarczania informacji (rękopisy, fotografie, obrazy) dla stacji radiowych lub telewizyjnych i producentów filmów) oraz
 • pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99) – w skład których wchodzą:
 • usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 63.99.10.0 – grupowanie to obejmuje: usługi w zakresie wyszukiwania informacji, wykonywane na zlecenie, usługi dostarczania wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp., usługi w zakresie kompilowania faktów i informacji, inne niż sporządzanie list adresowych, zautomatyzowane udzielanie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, zaś nie obejmuje: usług sporządzania list adresowych, jako części usług wspomagających działalność biura, sklasyfikowanych w 82.19.12.0 oraz usług centrów telefonicznych, sklasyfikowanych w 82.20.10.0) oraz
 • oryginały opracowanych relacji lub informacji (PKWiU 63.99.20.0 – grupowanie to obejmuje oryginały opracowywanych relacji lub informacji, włączając listy adresowe, zaś nie obejmuje: wydawania wykazów i list adresowych, sklasyfikowanego w 58.12.10.0, usług w zakresie informacji, sklasyfikowanych w 63.99.10.0 i usług sporządzania list adresowych związanych z administracyjną obsługą biura, sklasyfikowanych w 82.19.12.0).

Stawka 12% obejmuje z kolei – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. a) tiret pierwsze – czwarte i lit. b) ustawy ryczałtowej – przychody ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), w skład których wchodzą:
 • Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych (PKWiU 58.29.11.0 – grupowanie to obejmuje oprogramowanie niskiego poziomu obsługujące interfejsy urządzeń peryferyjnych, planujące zadania, przypisujące pamięć i udostępniające użytkownikowi łącza domyślne, gdy nie działa program użytkowy oraz sieciowe systemy operacyjne dla użytkownika),
 • Pakiety oprogramowania sieciowego (PKWiU 58.29.12.0 – grupowanie to obejmuje oprogramowanie stosowane do kontrolowania, monitorowania, zarządzania i komunikacji z systemami operacyjnymi, sieciami, usługami sieciowymi, bazami danych, pamięcią i programami użytkowymi działającymi w sieci w zintegrowany i skoordynowany sposób z punktu centralnego, oprogramowanie służące do zarządzania siecią komputerową, oprogramowanie serwera, oprogramowanie służące bezpieczeństwu sieci i utajniania, środki programowo-sprzętowe itp.),
 • Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS) (PKWiU 58.29.13.0 – grupowanie to obejmuje zbiory programów komputerowych, które umożliwiają przechowywanie, modyfikowanie i wydzielanie informacji z baz danych. Uwaga: Istnieje wiele systemów zarządzania bazą danych (DBMS), od małych do dużych systemów komputerowych, np. baza danych Oracle) oraz
 • Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania (PKWiU 58.29.14.0 – grupowanie to obejmuje oprogramowanie wspomagające rozwój i autoryzowanie programów komputerowych oraz wyroby programowe wspomagające projektanta w tworzeniu, rozwoju i wdrażaniu różnych systemów oprogramowania i rozwiązań),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), skład których wchodzą:
 • Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego (PKWiU 58.29.21.0 –grupowanie to obejmuje oprogramowanie stosowane głównie w celu poprawy wydajności pracy lub w domu w celach rozrywkowych, informacyjnych lub edukacyjnych oraz zbiory komputerowych programów użytkowych, takie jak: procesory tekstowe, arkusze elektroniczne, proste bazy danych; aplikacje graficzne; oprogramowanie do zarządzania projektami, oprogramowanie szkoleniowe i do nauki w domu itp.) oraz
 • Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.29.0 – grupowanie to obejmuje oprogramowanie użytkowe skrośne dotyczące przemysłu, tj. oprogramowanie przeznaczone do wykonywania określonej funkcji gospodarczej i/lub kierowania procesem charakterystycznym dla danej gałęzi gospodarki (specjalistyczne oprogramowanie księgujące, oprogramowanie dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i stosunkami z klientem, oprogramowanie Systemu Informacji Geograficznej, oprogramowanie związane z projektowaniem stron internetowych itp.); oprogramowanie użytkowe pionowe dotyczące rynku, tj. oprogramowanie posiadające wiele funkcji i przeznaczone do zastosowań ekonomicznych dla określonej dziedziny działalności, takiej jak: przetwórstwo, sprzedaż detaliczna, ochrona zdrowia, inżynieria, restauracje itp.; oprogramowanie narzędziowe, takie jak: małe programy komputerowe służące do wykonywania określonego zadania, takie jak programy upakowujące, programy antywirusowe, wyszukiwarki, zestawy znaków graficznych, przeglądarki plików i oprogramowanie do rozpoznawania mowy (Oprogramowania narzędziowe różnią się od innych oprogramowań użytkowych rozmiarem, kosztem i stopniem złożoności) oraz pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3 – kategoria ta obejmuje elektroniczne pliki zawierające oprogramowanie, które może być pobierane z Internetu i przechowywane na miejscowym urządzeniu do późniejszego stosowania/instalowania) – zarówno systemowego, jak i użytkowego, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,   
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0 – grupowanie to obejmuje usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy; usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego; usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu oraz usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2 – kategoria ta obejmuje zastrzeżone prawa autorskie do intelektualnej własności, nieposiadające upoważnienia do pełnej sprzedaży (tj. z wszystkimi dodatkowymi prawami własności) oraz intelektualną własność na sprzedaż, która jest domyślnie i jawnie chroniona przez prawa autorskie, zaś nie obejmuje usług pisania oprogramowania na zlecenie, sklasyfikowanych w 62.01.11 oraz usług hurtowego i detalicznego handlu oprogramowaniem, sklasyfikowanych w 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31 (np. oprogramowanie komputerów)),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) oraz
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), w skład których wchodzą:
 • usługi związane z zarządzaniem siecią (PKWiU 62.03.11.0 – grupowanie to obejmuje usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem w celu rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, aby administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci oraz usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane z bezpieczeństwem) oraz
 • usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12.0 – grupowanie to obejmuje usługi związane z codziennym zarządzaniem systemami informatycznymi klienta i ich eksploatacją).

Stawka 8,5% – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy ryczałtowej – dotyczy zaś ogólnie określonej przychodów z działalności usługowej, (…), z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8. Zatem przedsiębiorca świadczący usługi informatyczne będzie mógł zastosować tę stawkę wyłącznie w przypadku, gdy czynności, które wykonuje, nie można zakwalifikować do innej stawki ryczałtu (a więc w praktyce stawki 15% lub 12%). Biorąc pod uwagę, że katalog kodów PKWiU dla stawek 15% i 12% jest określony bardzo szeroko, większość osób świadczących usługi z zakresu IT będzie niestety podpadała pod jedną z wspomnianych stawek. Jednakże nie oznacza to, że stawki 8,5% w ogóle nie można zastosować w branży IT. Jest to możliwe, aczkolwiek wyłącznie w pewnych przypadkach.

Kiedy przedsiębiorca z branży IT może zastosować stawkę ryczałtu 8,5%?

Jak wynika z art. 12 ust. 3 ustawy ryczałtowej: „Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)        ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)        ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a)      ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b)      ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)        ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)        ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.”.

Jak zatem można zauważyć, stawka ryczałtu uzależniona jest od tego, czy usługa wykonywana przez przedsiębiorcę mieści się w określonym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Trzeba jednak zauważyć, że to na przedsiębiorcy – podatniku ciąży obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania przychodów ze świadczonych przez siebie usług do prawidłowego symbolu PKWiU. Oznaczenia PKWiU mają bowiem znaczenie głównie z punktu widzenia statystyki publicznej, zaś z punktu widzenia prawa podatkowego decydujące znaczenie ma faktyczna działalność prowadzona przez podatnika i osiągane z niej przychody. W związku z tym w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej, powoływanie się na dany symbol PKWiU nie będzie skutecznym sposobem przekonania organu podatkowego do prawidłowości stosowanej stawki ryczałtu.

Z przepisów ustawy ryczałtowej nie wynika wprost, jakie usługi z zakresu IT mogą być opodatkowane stawką 8,5%, Mimo tego, z dotychczasowych interpretacji wydanych przez organy podatkowe można wydedukować, iż pewne kategorie usług z branży IT można objąć stawką 8,5%:

 1. Rozwój sieci komputerowej. Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU: 62.01.12.0) – niezwiązane z programowaniem

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że usługi te będą prowadzone w ramach podpisanej umowy z kontrahentem, a w ich zakres będzie wchodzić praca nad rozwojem sieci komputerowej klienta. Zakres obowiązków to:

 • rozwój istniejącej sieci komputerowej klienta w oparciu o nowoczesne technologie,
 • dobór urządzeń sieciowych,
 • dobór rodzaju i długości kabli,
 • sporządzanie dokumentacji w formie graficznej oraz opisowej projektowanych rozwiązań,
 • oszacowania dostępności przestrzeni fizycznej dla nowych urządzeń na podstawie otrzymanych zdjęć pomieszczeń,
 • opis w pliku tekstowym rekomendacji dot. celu i wdrożenia projektu,
 • komunikacja z klientem w trakcie powstawania projektu,
 • aktualizacja dokumentacji technicznej dot. instalacji urządzeń i rezerwacji istniejących zasobów sieciowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnie do dynamicznie zmieniającej się branży,
 • opis w pliku tekstowym rekomendacji dot. celu i wdrożenia projektu,
 • wykonywanie ww. obowiązków ze szczególną dbałością o poufność rozwiązań zastosowanych w infrastrukturze klienta.

W interpretacji z dnia 8 lutego 2022 roku (sygnatura: 0115-KDIT1.4011.909.2021.1.MK) organ wskazał, iż:

„(…) W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że zakres świadczonych przez Pana usług jest sklasyfikowany wg symbolu PKWiU: 62.01.12.0 – usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Usługi te nie są związane z oprogramowaniem.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…)”.

 • Usługi związane z efektami wizualnymi, animacją, pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

W interpretacji z dnia 8 lutego 2022 roku (sygnatura: 0113-KDIPT2-1.4011.1057.2021.2.MGR) organ wskazał, iż:

„(…) Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się Pan tworzeniem unikalnych komputerowych efektów specjalnych, w tym: grafiki i animacji komputerowej do filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych(seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane są pod symbolami: 59.12.14.0 – Usługi związane z efektami wizualnymi, 59.12.15.0 – Usługi związane z animacją, 59.12.19.0 – Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego złoży Pan do 20 lutego 2022 r. Przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym (którego dotyczy wniosek) lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie wykonywał Pan w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej, którą Pan prowadzi. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 59.12.14.0, 59.12.15.0, 59.12.19.0, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – pod warunkiem spełnienia pozostałych ustawowych warunków opodatkowania w tej formie (tj. niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz złożenia w ustawowym terminie stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania) (…)”

 • Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych. Działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0.) –  niezwiązana z programowaniem

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że w ramach działalności świadczy następujące usługi:

 • projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych,
 • analiza funkcjonalności systemów informatycznych,
 • zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX,

proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów,

 • przygotowywanie specyfikacji technicznej,
 • zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu,
 • nadzorowanie wdrażanych rozwiązań,
 • testowanie zaprojektowanych rozwiązań.

Jest to działalność związana z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 62.01.11.0. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone przez podatnika oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego podatnik nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

W interpretacji z dnia 8 lutego 2022 roku (sygnatura: 0115-KDIT1.4011.851.2021.1.JG), organ podatkowy wskazał, iż:

„(…) W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że zakres świadczonych przez Pana usług sklasyfikowany jest według symbolu PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0. Ponadto nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem, a z okoliczności sprawy nie wynika, aby w odniesieniu do Pana istniały przeszkody dla zastosowania ryczałtu, o których mowa w art. 8 ustawy. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, świadczone przez Pana usługi opodatkowane są w 2021 r. 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…)”.

 • Usługa projektowania strony internetowej

We wniosku o  interpretację podatnik wskazał, że świadczona przez niego usługa projektowania strony internetowej polega na wykonaniu projektu graficznego strony internetowej, aplikacji internetowej bądź mobilnej. Na projekt graficzny strony internetowej składa się wizualne i hierarchiczne przedstawienie takich elementów jak: zdjęcia, rozmiar i krój tekstów, przyciski, formularze, menu, animacje. Podczas realizacji takiej usługi obowiązkiem podatnika jest zadbanie o to, by projekt graficzny strony internetowej bądź aplikacji sprawił, by końcowy produkt był funkcjonalny, zrozumiały, jak i atrakcyjny wizualnie i wygodny dla końcowego odbiorcy. Projekt graficzny strony internetowej wykonywany jest w dedykowanym programie do grafiki rastrowej. Usługa kończy się na etapie stworzenia gotowego projektu graficznego i przekazania do działu programistów, którzy go wdrażają. Sam podatnik nie zajmuje się programowaniem takiej strony.

W interpretacji z dnia 8 lutego 2022 roku (sygnatura: 0115-KDIT1.4011.888.2021.1.MN) organ wskazał, iż:

„(…) Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

 • świadczy Pan usługi polegające na projektowaniu stron internetowych, tj. wykonaniu projektu graficznego strony internetowej, aplikacji internetowej bądź mobilnej, sklasyfikowane wg symbolu PKWiU 62.01.11.0 – usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania.
 • Pana usługa kończy się na etapie stworzenia gotowego projektu graficznego i przekazania do działu programistów, którzy go wdrażają, nie zajmuje się Pan programowaniem takiej strony.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług będą mogły być opodatkowane od 1 stycznia 2022 r. 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…)”.

 • Usługi w zakresie obowiązków Product Owner’a

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że świadczy usługi w zakresie obowiązków Product Owner’a. W ramach tego stanowiska spotyka się on z interesariuszami, bada rynek i końcowo podejmuje decyzje odnośnie kolejnych etapów rozwoju programu komputerowego. Rezultatem jego działań jest stworzenie przez programistów kodu źródłowego i stworzenie gotowego programu komputerowego.

W interpretacji z dnia 3 lutego 2022 roku (sygnatura: 0113-KDIPT2-1.4011.1110.2021.2.MAP) organ wskazał, iż:

„(…) Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

 1. świadczy Pan usługi sklasyfikowane według PKWiU kodem 62.01.12.0, tj. usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,
 2. prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 4. świadczone przez Pana usługi nie są i nie będą związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 5. nie uzyskuje Pan i nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Mając na uwadze powyższe, skoro jak m.in. wskazał Pan w uzupełnieniu wniosku, że Pana usługi nie są i nie będą związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), może Pan opodatkować przychód uzyskiwany ze świadczenia usług, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0, tj. usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

(…) Zaznaczamy, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie w zakresie ustalenia stawki opodatkowania w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWIU 62.01.12.0, do której przedstawił Pan swoje stanowisko. A zatem, nie odnosi się do ustalenia stawki ryczałtu dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 73.11.19.0 oraz przedmiotem rozstrzygnięcia nie są objęte uzyskiwane przez Pana dochody ze stosunku pracy.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU. (…)”.

 • Usługi projektowania i rozwoju IT dla systemów komputerowych powiązanych ze sobą w sieci WAN oraz sieciach LAN

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że świadczy usługi dotyczące projektowania i rozwoju IT dla systemów komputerowych powiązanych ze sobą w sieci WAN oraz sieciach LAN, zaprojektowania ich, połączenia w celu jednorodnego/centralnego zarządzania (platformy) zarówno samą siecią, jak i połączeniami pomiędzy nimi oraz zaprojektowania zabezpieczeń tychże połączeń. Usługi zaliczają się do usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Usługi polegają na zebraniu od klienta wytycznych i wymagań, wykonywaniu dokumentacji zawierającej projekty sieci systemów komputerowych, dobór systemów komputerowych dla wymagań, kosztorys, planowaniu wdrożenia oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej. Dotyczy to sieci i systemów komputerowych istniejących oraz tych, które zostaną wykonane. Usługi dotyczą również rozwoju IT opartych na ww. sieciach. Usługi te są sklasyfikowane w PKWiU jako 62.01.12.0. Nie dotyczą one na żadnym etapie wykonywania usługi programowania.

W interpretacji z dnia 3 lutego 2022 roku (sygnatura: 0113-KDIPT2-1.4011.1152.2021.2.KO) organ podatkowy stwierdził, iż:

„(…) przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0, mogą być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. (…) Zaznaczyć również należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług związanych z oprogramowaniem), wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu. (…)”.

W przypadku braku pewności – najpierw wniosek do GUS, następnie – wniosek do Dyrekora KIS

Z powyższych interpretacji podatkowych można wyciągnąć wniosek, że organ wydający indywidualną interpretację prawa podatkowego nie bada stanu faktycznego występującego u danego podatnika, lecz przyjmuje, iż fakty, które są przez niego podawane we wniosku o interpretację (np. symbole PKWiU) są zgodne ze rzeczywistym charakterem wykonywanej działalności. Zgodnie bowiem z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej,  składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Jak natomiast podkreśla m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, kwestia przyporządkowania świadczonej usługi do symbolu (grupowania) PKWiU nie jest uregulowana przepisami prawa podatkowego, zaś tylko te przepisy mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Ponadto, pozytywna interpretacja indywidualna pełni dla podatnika funkcję ochronną wyłącznie w przypadku, gdy opis zaprezentowany we wniosku będzie odpowiadał stanowi faktycznemu funkcjonującemu u danego przedsiębiorcy.

Dlatego też, w przypadku braku pewności co do możliwości skorzystania z 8,5%-owej stawki ryczałtu, przedsiębiorca nie powinien od razu występować o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, gdyż nawet po uzyskaniu pozytywnej interpretacji może ona nie pełnić dla niego funkcji ochronnej z uwagi na możliwą rozbieżność pomiędzy symbolami PKWiU wskazanymi we wniosku a tymi, które powinny wynikać z faktycznie świadczonych usług.

W takiej sytuacji pierwszym krokiem przedsiębiorcy powinno być wystąpienie do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie symbolu klasyfikacyjnego. Z takim wnioskiem można wystąpić elektronicznie do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, formularz dostępny jest pod adresem: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz/

W odpowiednich polach należy szczegółowo opisać prowadzoną przez siebie działalność i świadczone usługi. Odpowiedź udzielana jest zasadniczo najdalej do 3 miesięcy (w praktyce często jednak możemy otrzymać odpowiedź jeszcze przed upływem miesiąca od dnia złożenia wniosku).

Dopiero posiadając pismo z GUS nadające symbol PKWiU który może być objęty stawką 8,5% przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego – będąc przy tym spokojnym, że jego opis stanu faktycznego jest prawidłowy (skoro został potwierdzony przez urząd statystyczny). Również taki wniosek można złożyć online, procedura z możliwością włożenia wniosku dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wydanie-podatkowej-interpretacji-indywidualnej-2

Podobnie jak przy wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego, również w tym przypadku czas oczekiwania wynosi zasadniczo do 3 miesięcy. Należy też przy tym zaznaczyć, że aby wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został rozpatrzony, podatnik musi dokonać opłaty w wysokości 40 zł.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy z branży IT rozliczający się w formie ryczałtu mogą co do zasady stosować trzy wysokości stawek: 15%, 12% i 8,5%. Niestety, z uwagi na szeroki zakres symboli PKWiU mających zastosowanie do stawki 15% i 12% większość osób świadczących usługi informatyczne będzie podlegać właśnie pod te dwie kategorie. Największa część przedsiębiorców z branży IT (w tym programiści), będzie opodatkowana stawką 12%, obejmującą m.in. doradztwo w zakresie oprogramowania (PKWiU 62.02), usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU 62.09.20.0), usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU 62.02), usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier w trybie online (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU 58.29.3), czy też usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi /administratorzy sieci/ (PKWiU 62.03.1).

Jeśli jednak świadczone usługi nie będą się mieścić w żadnej kategorii przewidzianej dla stawki 15% lub 12%, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze stawki 8,5%. Jak wynika z wydanych już do tej porty interpretacji podatkowych, stawka ryczałtu w wysokości 8,5% obejmuje w szczególności:

„Rozwój sieci komputerowej – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU: 62.01.12.0) – niezwiązane z programowaniem”,

„Usługi związane z efektami wizualnymi (PKWiU 59.12.14.0), animacją (PKWiU 59.12.15.0), pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKWiU 59.12.19.0)”,

„Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych. Działalność związana z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0.) –  niezwiązana z programowaniem”

„Usługa projektowania strony internetowej (PKWiU 62.01.11.0)”,

„Usługi w zakresie obowiązków Product Owner’a (PKWiU 62.01.12.0)” czy

„Usługi projektowania i rozwoju IT dla systemów komputerowych powiązanych ze sobą w sieci WAN oraz sieciach LAN (62.01.12.0)”.

Stawką 8,5% powinni być więc w szczególności zainteresowani: analitycy biznesowi, architekci oprogramowania, scrum masterzy, product ownerzy, product managerowie, osoby związane z UX/UI, testerzy manualni czy inżynierowie oprogramowania.

Zaznaczyć przy tym należy, iż to przedsiębiorca odpowiada za ustalenie prawidłowego kodu PKWiU rzeczywiście wykonywanych świadczeń, stąd też w przypadku wątpliwości w zakresie ustalenie takiego symbolu, należy w pierwszej kolejności złożyć do GUS wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego, zaś następnie – wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Oczywiście w każdej sytuacji zalecane jest wcześniejsze skonsultowanie swojego przypadku ze specjalistami z zakresu prawa i podatków.

Źródła:

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/pdf/wyjasnieniaPKWiU2015_10maj_int.pdf
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/dzialalnosc-gospodarcza/5414297,Stawka-85-ryczaltu-ewidencjonowanego-uslugi-informatyczne-w-branzy-IT.html
https://www.podatki.egospodarka.pl/172463,Uslugi-IT-z-8-5-stawka-ryczaltu-ewidencjonowanego,1,70,1.html
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-dla-branzy-it-czy-samozatrudnieni-moga-z-niego-skorzystac
Facebook
X
LinkedIn
Email