Przegląd zmian w prawie podatkowym w 2021 roku

Krzysztof Wiączek

Wprowadzenie

W 2021 roku liczba regulacji nakładających nowe obowiązki wydaje się rekordowa. Dotyczy to przede wszystkim zmian w prawie podatkowym, gdzie łącznie można wyodrębnić kilkadziesiąt wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia zmian. Zmiany te dotyczą podatków dochodowych, (np. ograniczenie ulgi abolicyjnej czy opodatkowanie CIT spółek komandytowych), oraz  podatku od towarów i usług czy akcyzy (np. VAT na towary z Wielkiej Brytanii, Centralny rejestr podmiotów akcyzowych). Zostają też wprowadzone całkiem nowe daniny, jak np. podatek cukrowy, podatek od deszczu czy podatek od tzw. „małpek”. Niestety, w większości zmiany te są bardzo niekorzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, powodując coraz większy wzrost wydatków. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony katalog zmian w zakresie podatków, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku, bądź też zaczną obowiązywać w kolejnych miesiącach.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ryczałcie

1)   Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Zmiana ta dotknie przede wszystkim Polaków uzyskujących dochody za granicą. Dotyczy ona bowiem rezydentów polskich, a więc osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

1) posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z nowelizacją, kwota wolna od podatku wyniesie 8 000 zł, zatem od 2021 roku odliczeniu będzie podlegać jedynie kwota 1 360 zł. Spowoduje to wzrost obciążenia podatkowego polskich rezydentów osiągających dochodu w innych krajach, zwłaszcza, iż zwykle przekraczają one kwotę 8 000 zł. Podatnicy tacy często w ogóle nie płacili podatku, korzystając z wyższej kwoty wolnej od podatku danego państwa (przykładowo w Wielkiej Brytanii wynosi ona równowartość blisko 60 000 zł rocznie). Zdaniem Ministerstwa Finansów dotychczasowe regulacje nie realizowały polityki podatkowej i nie zachęcały do uzyskiwania dochodów w Polsce.

2)   Modyfikacje w „uldze dla młodych”

Korzystną zmianą jest natomiast rozszerzenie zwolnienia z PIT dochodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26. roku życia o nowe rodzaje umów: staż uczniowski oraz praktykę absolwencką. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT:

„Wolne od podatku dochodowego są: (…)

148) przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b)   z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c)  z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

d)  z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. (…)”.

3)   Zmiany w ryczałcie

Korzystne zmiany w 2021 roku weszły także w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Pierwsza z nich dotyczy podniesienia limitu kwoty stosowania ryczałtu z 250 000 euro do 2 000 000 euro – nowelizacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności i dostępności opodatkowania w formie ryczałtu. Drugą nowością jest poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania tej formy opodatkowania. Dokonano bowiem nowelizacji definicji wolnego zawodu, uzupełniając ją o kolejne profesje – dodano m.in.: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych czy też rzeczników patentowych. Trzecią zmianą jest obniżenie w zakresie podatku od ryczałtu niektórych stawek:

 • stawka 17%: przychody osiągane w ramach wolnych zawodów (dotychczas 20%),
 • stawka 15%: przychody ze świadczenia usług, opodatkowanych do tej pory w przeważającej mierze stawką 17%, w tym m.in. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, ale innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 • stawki 8,5% (do kwoty 100 000 zł) i 12,5% (ponad kwotę 100 000 zł): przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • stawka 8,5%: przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

Ponadto, począwszy od 2021 roku opodatkowanymi ryczałtem będą mogły być również przychody osiągane przez wynajmujących nieruchomości w ramach działalności gospodarczej: stawki ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem wyniosą 8,5% dla przychodów do 100 000 zł oraz 12,5% dla przychodów powyżej 100 000 zł.

4)   Zmiany w PIT związane z COVID-19

Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 zmianie uległy także przepisy ustawy o PIT w zakresie:

 • odliczenia darowizn na przeciwdziałanie Covid-19 (wielkość odliczenia wynosi: dla darowizn przekazanych od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny; dla darowizn przekazanych od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150 proc. wartości darowizny; dla darowizn przekazanych od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny),
 • zwolnienia z podatku od przychodów z budynków,
 • zwolnienia w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych,
 • odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,
 • odliczenia darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

Dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020  roku (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002054/O/D20202054.pdf) wybrane kategorie przedsiębiorców uzyskały także możliwość przesunięcia terminów zapłaty zaliczek na PIT i zryczałtowanego podatku dochodowego odpowiednio do dnia: 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w październiku 2020 r., 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w listopadzie 2020 r. oraz 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w grudniu 2020 r.

5)   Nowe formularze PIT

W związku ze zmianami PIT w zakresie przeciwdziałania COVID-19 zmieniły się także niektóre formularze PIT. Aktualizacja dotyczy zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE. Dzięki nowym wersjom dokumentów podatnicy uzyskają możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

1)   Opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych

Wprowadzenie tego obciążenia będzie dla wielu przedsiębiorców najpoważniejszą dolegliwością finansową. Problematyka ta była już zresztą poruszana w jednym z poprzednich artykułów, dlatego też w niniejszym zestawieniu jest ona przedstawiana jedynie poglądowo.

2)   Wprowadzenie tzw. „estońskiego CIT”

Mimo, iż wprowadzenie tej instytucji jest samo w sobie korzystne, to jednak niepokój budzi sama konstrukcja polskiej wersji, znacząco różniącej się od pierwowzoru z Estonii (choćby ze względu na ograniczenie kręgu podmiotów mogących skorzystać z ułatwienia). W związku z faktem, iż estońskiemu CIT-owi poświęcony był w całości biuletyn z dnia 06.01.2021 r. również i ta problematyka nie będzie tu szerzej omawiana.

3)   Zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej stawki CIT 9%

Od 1 stycznia 2021 roku został podwyższony limit przychodów uprawniający do stosowania stawki CIT w wysokości 9% (zamiast 19%). Dotychczas limit wynosił kwotę wyrażoną w złotych polskich, a stanowiącą wartość równoważną kwocie 1 200 000 euro, obecnie zaś kwota limitu stanowi równowartość 2 000 000 euro, zatem jest to niewątpliwie zmiana korzystna z punktu widzenia podatników CIT.

4)   Spółka nieruchomościowa – nowy rodzaj spółki

Znowelizowana ustawa o CIT wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową formę prawną działalności gospodarczej – spółkę nieruchomościową. Podmioty spełniające definicję legalną tej spółki będą zobowiązane działać odtąd jako spółki nieruchomościowe, co wiąże się m.in. z:

 • przekazywaniem po zakończeniu roku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach;
 • występowaniu w roli płatnika w zakresie podatku należnego od zbycia udziałów tej spółki nieruchomościowej

– jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji będzie nierezydent.

Regulacje w tym zakresie są już teraz określane jako nieprecyzyjne i w wielu aspektach niekonsekwentne ze strony ustawodawcy, zatem można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości część przedsiębiorców będzie w tym zakresie zmagała się z dodatkowymi problemami.

5)  Wprowadzenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej

Od 2021 roku ustawodawca nakłada na określone grupy podatników CIT obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nowa regulacja obejmie:

1)        podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2)        podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości;

3) spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmie, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1)        informacje o stosowanych przez podatnika:

 • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2)        informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3)        informacje o:

 • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4)        informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a)   ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b)   interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c)   wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d)   wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku             akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),

5)        informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

6) Wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tzw. tarcze antykryzysowe

7)  Wprowadzenie ulgi na robotyzację – najpewniej w połowie 2021 roku

Ulga na robotyzację jest. nowym ułatwieniem dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość czy branżę. Bazuje ona na rozwiązaniach ulgi B+R czy IP Box. Dzięki niej przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami na robotyzację, które mają dotyczyć:

 • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
 • zakupu oprogramowania,
 • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
 • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Początkowo uregulowanie ulgi na robotyzację miało nastąpić od 1 stycznia 2021 r., jednak wskutek opóźnień przepisy związane z tym narzędziem wsparcia zaczną obowiązywać najpewniej w połowie roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kas/ulga-na-robotyzacje–nowe-ulatwienie-od-1-stycznia-2021-roku

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowym

1)   Utrzymanie stawek VAT na poziomie 23% i 8% w 2021 roku

W 2021 roku nie nastąpi powrót do stawek VAT na poziomie 22% i 7%. Stawki 23% i 8% zostały wprowadzone „tymczasowo” ponad 9 lat temu i od tamtej pory są sukcesywnie przedłużane na kolejne lata. Biorąc też pod uwagę poziom wskaźników gospodarczych, zwłaszcza poziomu zadłużenia względem PKB, należy się spodziewać, że również w kolejnych latach nie powrócimy do „standardowych” stawek VAT.

2)  Centralny rejestr podmiotów akcyzowych od 1 lutego 2021 roku

Nowy rejestr ma zastąpić dotychczasowe 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone przez właściwych naczelników urzędów skarbowych. Zgodnie z nowymi przepisami CRPA będzie prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-monitorowania-dostaw-wyrobow-akcyzowych

3)   VAT w obrocie z Wielką Brytanią

W związku z Brexitem drastycznie zmieniają się zasady obrotu pomiędzy państwami UE a Wielką Brytanią. Od 1 stycznia 2021 r. podatek VAT w Wielkiej Brytanii od towarów o wartości do 135 GBP jest naliczany miejscu sprzedaży, nie zaś, jak dotychczas, w podczas importu (tzw. Supply VAT). Zmianie ulegają także zasady wwozu i wywozu określonych towarów (obowiązują limity jak przy przekraczaniu granicy UE z państwem trzecim).

4)   Zmiany w zakresie obowiązkowych kas fiskalnych online

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kas fiskalnych online ciąży na podmiotach prowadzących działalność w zakresie:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Z kolei 1 lipca 2021 roku termin instalacji kas fiskalnych online upływa podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Dla pozostałych przedsiębiorców obowiązek w zakresie posiadania kas fiskalnych online powinien powstać najwcześniej w 2023 roku.

5)   Pakiet SLIM VAT

Od 1  stycznia 2021 roku obowiązuje takie Pakiet SLIM VAT, czyli mechanizm służący uproszczeniu i unowocześnieniu rozliczeń VAT pomiędzy podatnikami. Obejmuje on m.in.:

 • uproszczenia przy korektach faktur
  • korekty in minus – brak potwierdzeń
  • zmiany w korektach in plus
 • ułatwienia dla eksporterów
 • spójne kursy walut
 • korzyści przy odliczeniu VAT
  • odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych
 • prezenty małej wartości – urealnienie kwoty

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat–uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat

6)   Pakiet SLIM VAT 2 od 1 lipca 2021 roku (projekt)

Obecnie trwają również prace nad kolejnym pakietem zmian, tzw. SLIM VAT 2. Szacuje się, że projekt zmian w tym zakresie zostanie przedstawiony na przełomie stycznia i lutego 2021 r. i będzie rozszerzeniem procedur, które niedawno weszły w życie.

7)  Objęcie VAT-em zakupów na niektórych platformach sprzedażowych (projekt)

Od 1 lipca 2021 r. kupno towarów na takich portalach jak AliExpress, Wish, Amazon czy eBay będzie opodatkowane VAT. Projektowane zmiany obejmują:

 • likwidację w całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
 • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
 • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
 • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości  nieprzekraczającej 150 euro,
 • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Więcej informacji: https://www.pit.pl/aktualnosci/vat-od-zakupow-na-aliexpress-od-1-lipca-2021-roku-1002361

8)   Faktury ustrukturyzowane (projekt)

W planach rządowych na 2021 rok jest także zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z faktur ustrukturyzowanych. Planowany termin wejścia w życie przepisów to I kwartał 2021 r. Zgodnie z założeniami, nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym będą wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane oraz spełnią dodatkowe wymagania określone w przepisach, będą mogli liczyć na skrócenie okresu zwrotu VAT z  60 do 45 dni.

9)   Krajowy System e-Faktur (projekt)

Jeszcze silniejszą formą zachęty zautomatyzowania procesu fakturowania ma być stworzenie Krajowego Systemu e-Faktur. Ma on powstać w 2021 r., a ruszyć najpóźniej w 2022 r. Procedura będzie polegała na tym, że przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury w swoim programie, a następnie przesyłać je do rządowego systemu będącego swoistym łącznikiem z danym kontrahentem. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że w 2022 roku system ma być dobrowolny, natomiast od 2023 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

10)   Przedłużone stosowanie dotychczasowych kodów PKWIU od niektórych towarów (projekt)

Do końca marca 2021 roku będzie nadal obowiązywać dotychczasowa klasyfikacja PKWiU 2008 w zakresie niektórych towarów. Są nimi m.in. kosmetyki, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, części samochodowe oraz towary objęte podzieloną płatnością. Ma to związek z opóźnieniami prac legislacyjnych w zakresie nowych mechanizmów podatkowych (jak np. SLIM VAT).

11) Szybszy zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych (projekt)

Narzędziem zmniejszającym szarą strefę ma być także promowanie transakcji bezgotówkowych i wprowadzenie statusu „podatnika bezgotówkowego”, uprawniającego do przyspieszonego zwrotu VAT (25 dni) względem obecnych terminów: standardowego (60 dni) i wydłużonego (180 dni). Szczegóły rozwiązania mają być znane w I kwartale 2021 roku.

12)   Propozycje zmian w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (projekt)

Przepisy w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zostały przede wszystkim doprecyzowane, gdyż dotychczas pojawiało się sporo wątpliwości co do tego, jakie podmioty są obowiązane stosować MPP. Obecnie staje się jasne, iż w przypadku transakcji o wartości powyżej 15 000 zł podlegają one obowiązkowo mechanizmowi podzielonej płatności, przy kwotach zaś mniejszych MPP może być stosowany dobrowolnie.

Więcej informacji: https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiany-w-stosowaniu-mechanizmu-podzielonej-platnosci-1002483

13)   Paragony z NIP do 450 zł poza JPK_VAT do 30 czerwca 2021 roku

Ostatnią zmianą w 2021 roku w zakresie VAT jest przedłużenie do 30 czerwca 2021 roku dotychczasowego braku obowiązku wykazywania w JPK_VAT paragonów z NIP o wartości do 450 złotych. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000232601.pdf

Pozostałe zmiany w podatkach i opłatach

Poza powyższymi zmianami wprowadzonych zostanie kilkanaście nowych podatków, opłat oraz podwyżek dotychczasowych danin, które odbiją się negatywnie na budżetach wielu grup społecznych. Jedynie w przypadku opłaty targowej w 2021 roku będzie ona całkowicie zniesiona, zaś Skarb Państwa zrekompensuje jednostkom samorządu terytorialnego utracone przychody. Poniżej katalog pozostałych zmian w podatkach i opłatach w 2021 roku.

1)   Podatek cukrowy – nowy

2)   Podatek od deszczu – nowy

3)   Podatek od tzw. „małpek” – nowy

4)   Podatek od plastiku – nowy

5) Podatek od przekształcenia spółek w celu skorzystania z tzw. „estońskiego CIT”

6)  Opłata mocowa (spowoduje podwyżkę rachunków za prąd)

7) Podatek od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy) – nowy

8)   Podwyżka stawki abonamentu RTV

9)   Podwyżka podatku od nieruchomości

10) Podwyżka opłaty od posiadania psa

11) Podwyżka podatku od środków transportowych

12)   Podwyżka opłaty uzdrowiskowej

13)   Podwyżka opłaty reklamowej

14) Zniesienie opłaty targowej i rekompensata dla samorządów

Podsumowanie

Początek 2021 roku z podatkowego punktu widzenia nie należy do łatwych. Liczba zmian i wprowadzonych obciążeń wydaje się być rekordowa, co gorsza zmiany dotyczą nie tylko podwyższenia kwot dotychczasowych danin, ale wprowadzenia od podstaw całkowicie nowych, nieznanych wcześniej polskiemu prawu danin. Jakby tego było mało, przedstawione nowelizacje przepisów nie muszą wcale oznaczać końca podwyżek, gdyż w trakcie trwania roku mogą pojawić się kolejne pomysły zasilenia państwowego budżetu. Co więcej, w niniejszym opracowaniu nie zostało też poruszonych wiele innych opłat, które również wzrosną w 2021 roku – zwłaszcza tych skorelowanych z płacą minimalną, która od 1 stycznia 2021 roku wzrosła do kwoty 2 800 zł. Przy tylu pułapkach czyhających na przedsiębiorców z różnych stron prowadzenie działalności gospodarczej staje się coraz większym wyzwaniem.

Źródła: prawo.pl, pit.pl, rp.pl, infor.pl,gofin.pl