Prawda o zwrotach VAT od nakładów inwestycyjnych

Zespół A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Od naszych klientów otrzymaliśmy informację, że banki odmawiają im kredytów na sfinansowanie VAT od nakładów inwestycyjnych, ze względu na to, że nowe zasady zwrotu VAT są uznaniowe tj. „podatnik zwraca się z prośbą, a Urząd Skarbowy może się nie przychylić” – w związku z tym to za duże ryzyko dla banku… Nadto pojawiła się plotka, że zwroty VAT mają być wyłączenie na rachunek VAT w systemie split-payment. No więc poniżej przygotowaliśmy wyciąg z przepisów, który zaprzecza tym pogłoskom.

A)  ZWROT NA RACHUNEK BIEŻĄCY WG OBOWIĄZUJĄCYCH NADAL ZASAD 

1) termin 60 dni – podstawa prawna: art. 87 ust. 2 ustawy o VAT:

Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika:

–  na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

–  na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

2) termin 180 dni – podstawa prawna: art. 87 ust. 5a ustawy o VAT:

W przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

3) termin 25 dni – podstawa prawna: 87 ust. 6 ustawy o VAT:

Aby uzyskać zwrot w przyspieszonym 25-dniowym terminie należy spełnić łącznie poniższe warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe.

B)  ZWROT NA RACHUNEK VAT – NOWOŚĆ

Termin 25 dni – podstawa prawna: art. 87 ust. 6a ustawy o VAT

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Innymi słowy, jeśli podatnik złoży wniosek o dokonanie zwrotu podatku na rachunek VAT, to US będzie miał obowiązek dokonać tego zwrotu w ciągu 25 dni bez konieczności spełniania przez podatnika dodatkowych warunków, o których mowa w punkcie A.3) powyżej, uprawniających do skorzystania ze zwrotu VAT w przyspieszonym terminie. Jest to więc element zachęty do wnioskowania o zwrot podatku na rachunek VAT, bo wówczas bez konieczności spełniania dodatkowych przesłanek podatnik otrzymuje zwrot VAT w ciągu 25 dni, tyle że nie na rachunek bieżący, a na rachunek VAT.

C) ZWROT „ZAMROŻONYCH” KWOT Z RACHUNKU VAT NA RACHUNEK BIEŻĄCY – NOWOŚĆ

Termin 60 dni – podstawa prawna art. 108 b ustawy o VAT

  1. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.
  2. Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana.
  3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.