Polski Ład podsumowanie cz. 4 – Zmiany w zakresie ryczałtu i karty podatkowej

Wprowadzenie

Zmiany spowodowane wejściem od 1 stycznia 2022 roku pakietu nowelizacji prawno-podatkowych nazywanych Polskim Ładem wymuszają na wielu przedsiębiorcach zastanowienie się nad dalszym modelem biznesowym prowadzonej działalności oraz kwestią optymalizacji podatkowej. Dotyczy to w szczególności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będących podatnikami PIT. W poprzednich częściach sygnalizowany był już problem zwiększenia się obciążeń podatkowych dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz na skali podatkowej (szerzej na ten temat w poniższym artykule: http://okolicebiznesu.pl/polski-lad-wprowadzenie-i-mapa-zmian-ograniczenia-w-amortyzacji-dla-nieruchomosci-inwestycyjnych/#more-961). Oprócz podatku liniowego (19%) oraz skali podatkowej (17%/32%), formami dostępnymi dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (przy limicie 2 mln euro przychodów za poprzedni rok obrotowy) oraz karta podatkowa. Od 2022 roku zasadniczo możliwość skorzystania z karty podatkowej będzie wyłączona dla podatników, którzy nie korzystali dotychczas z tej formy opodatkowania. Z kolei w ramach ryczałtu nastąpiły pewne korzystne dla podatników zmiany, które zapewne spowodują zwiększenie popularności tej formy opodatkowania.

Zmiany w ryczałcie

Już dotychczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był jedną z chętniej wykorzystywanych form opodatkowania przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wynikało to z niższej efektywnej stawki opodatkowania w porównaniu z pozostałymi formami. Przy podatku liniowym było to 21,8%, przy skali podatkowej – 32,0%, natomiast właśnie przy ryczałcie – jedynie 18,9%. Na popularność ryczałtu znacząco też wpłynęło podniesienie do 2 mln euro górnego limitu kwoty przychodów za poprzedni rok obrotowy uprawniającą do stosowania tej formy, a także „odblokowanie” wielu innych rodzajów działalności gospodarczej i zawodów dla ryczałtu (obecnie wyłączenie z możliwości stosowania ryczałtu obejmuje tylko apteki, kantory, handel częściami akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzanie wyrobów akcyzowych (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii)).

Dzięki zmianom w Polskim Ładzie podatnicy będą mogli skorzystać z niższych stawek ryczałtu na niektóre rodzaje działalności gospodarczej, co biorąc pod uwagę samą wysokość podatku jest oczywiście korzystne, jednak przy zestawieniu ze zmianami w zakresie składki zdrowotnej jedynie zmniejsza jej negatywne konsekwencje). Przykładowo z 15% do 12% zmniejszona została stawka ryczałtu w zakresie IT (obejmująca programowanie, doradztwo, zarządzanie siecią i systemami informatycznymi oraz wydawanie gier i oprogramowania), a z 17% (poza wolnymi zawodami) / 15% (w ramach wolnych zawodów) do 14% – w zakresie usług opieki zdrowotnej (PKWiU 86) oraz w zakresie usług architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych i projektowania specjalistycznego. Oprócz tego Polski Ład wprowadził obowiązek rozliczania najmu prywatnego w formie ryczałtu – zmiana ta wejdzie jednak dopiero od 1 stycznia 2023 roku i będzie szerzej omówiona w osobnej analizie dotyczącej rynku nieruchomości

Aktualne stawki ryczałtu

Zatem w 2022 roku stawki ryczałtu przedstawiają się następująco:

17% – przychody ewidencjonowane osiągane w zakresie wolnych zawodów: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych

15% – ze świadczenia usług:

1.    reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)

2.    pośrednictwa w:

·      sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

·      sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),

3.    magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)

4.    licencyjnych związanych z:

 • nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
 • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),
 • nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
 • nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
 • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
 • nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

5.    związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

6.    przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

7.    finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

8.    związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),

9.    prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

10.  firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

11.  reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

12.  fotograficznych (PKWiU 74.2),

13.  tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

14.  związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),

15.  przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),

16. detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

17.  obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

18.  w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19),

19. kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),

20.  związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

14% – ze świadczenia usług:

1.    w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

2.    architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

3.    w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

12,5% – od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:

1.    o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

2.    o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

3.    świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

4.    świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

5.    wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

6.    wynajmu i dzierżawy:

 • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
 • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
 • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
 • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
 • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
 • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
 • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
 • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

7.    świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87)

12% – ze świadczenia usług:

1.    związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

2.    związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

10% – przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)

8,5% – z:

1.    przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

2.    przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

3.    przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

4.    przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

5.    przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

6.    prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

7.    prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

8.    przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

8,5% – do kwoty 100.000 zł z tytułu:

1.    o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

2.    o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

3.    świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

4.    świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

5.    wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

6.    wynajmu i dzierżawy:

 • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
 • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
 • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
 • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
 • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
 • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
 • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
 • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

7.    świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

5,5%:

1.    z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

2.    uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

3.    z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3%:

1.    z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

2.    z działalności usługowej w zakresie handlu

3.    ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)

4.    z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów

5.    o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym,

6.    z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

2% – ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ograniczenia w przejściu na ryczałt pracowników prowadzących działalność gospodarczą

Polski Ład w ramach nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „ustawa ryczałtowa”) wprowadził też jednak ograniczenie polegające na braku możliwości przejścia na ryczałt pracownika etatowego (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę), jeśli pracownik ten wykonywałby w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem czynności odpowiadające czynnościom wykonywanym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Mowa tu o przepisie art. 8 ust. 2 ustawy ryczałtowej, który zgodnie z aktualnym brzmieniem stanowi:

„Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)           wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)           wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.”.

Jeśli zatem pracownik do końca 2021 przestał świadczyć na rzecz pracodawcy dane usługi opodatkowane ryczałtem, to nie będzie mógł rozliczać takich usług ryczałtem w ramach własnej działalności gospodarczej przez cały rok podatkowy 2022 (będzie musiał zastosować zasady ogólne (podatek liniowy) z możliwością przejścia na ryczałt dopiero od 1 stycznia 2023 roku). W przypadku rozwiązania umowy o pracę i przejścia na własną działalność gospodarczą już w 2022 roku, możliwość przejścia takiego byłego pracownika na ryczałt nastąpi dopiero od 1 stycznia 2024 roku. Zatem w przypadku pracowników chcących przejść na własną działalność gospodarczą, bezpośrednie przejście na ryczałt nie będzie możliwe (jeśli będzie to działalność odpowiadająca rodzajowi świadczeń wykonywanych w ramach umowy o pracę). Takie osoby będą musiały co do zasady jeden rok rozliczać się na podatku liniowym, a dopiero w kolejnym roku pojawi się możliwość rozliczenia w formie ryczałtu. Warto podkreślić, iż opisywana sytuacja dotyczy podatników, które prowadząc działalność nie mają już jednocześnie statusu pracownika.

Koniec z kartą podatkową – czy dla wszystkich?

Bardzo negatywną zmianą wprowadzoną przez Polski Ład jest co do zasady likwidacja możliwości rozliczania się przez nowych podatników w formie karty podatkowej. Wynika to z art. 65 ust. 1 ustawy wprowadzającej Polski Ład (pełny tekst ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf?fbclid=IwAR1pDFb6o0RUY1-fYWznqqGfD1fpWyeUqy6MiLF8q6mZpqMHCn-yBiI0It8), który stanowi:

Z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9 (chodzi o ustawę ryczałtową), w brzmieniu dotychczasowym.”.

Stosownie do treści przepisu art. 29 ust. 1 ustawy ryczałtowej: „Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.”.

Mimo to, karta podatkowa nie znika całkowicie – Polski Ład bowiem przewidział pewną zasadę praw słusznie nabytych przez osoby, które dotychczas rozliczały się w ramach tej formy opodatkowania. Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy wprowadzającej Polski Ład: „Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 r. zachowują moc po dniu poprzedzającym wejście w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1, art. 36 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

Niestety, możliwość wynikająca z art. 65 ust. 2 ustawy wprowadzającej Polski Ład nie jest możliwa do zastosowania przez wszystkich podatników korzystających do tej pory z karty podatkowej. W grupie pokrzywdzonych znajduje się tu przede wszystkim sektor ochrony zdrowia, a więc m.in. lekarze, stomatolodzy lub weterynarze, którzy wykonują swoje usługi na rzecz przedsiębiorców (np. w ramach kontraktów ze szpitalami czy przychodniami). Wynika ona ze zmian w objaśnieniach do zał. nr 3 ustawy o ryczałcie w zakresie m.in. lekarzy i lekarzy dentystów (część VIII załącznika, pkt 3 objaśnień) oraz lekarzy weterynarii (część IX załącznika, pkt 5 objaśnień), stanowiących iż: „Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.”. Zasadniczo więc takie osoby powinny do 20 lutego 2022 roku złożyć wnioski o przejściu na ryczałt, oczywiście pod warunkiem, że w konkretnym przypadku będzie to najbardziej korzystne podatkowo (z reguły właśnie przejście na ryczałt będzie najlepszym wyborem).

Podsumowanie

Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej mają dwojaki charakter. W przypadku ryczałtu zasadniczo możemy mówić o zmianach pozytywnych, choć ich korzyści niwelowane są przez nowy mechanizm rozliczania składki zdrowotnej. Nadal jednak to zasadniczo przy ryczałcie wystąpi najniższe efektywne opodatkowanie (na poziomie 21,6%, przed Polskim Ładem: 19,9%), co powoduje, że co do zasady jest on korzystniejszy niż podatek liniowy (efektywny podatek na poziomie 26,9%, przed Polskim Ładem: 21,8%) czy skala podatkowa (podatek efektywny na poziomie 38,8%, przed Polskim Ładem: 32,0%).O korzyściach mogą mówić zwłaszcza podatnicy z branży IT, gdzie stawka ryczałtu została obniżona z 15% do 12% czy też  usług opieki zdrowotnej bądź usług architektonicznych i inżynierskich, gdzie stawka ryczałtu została obniżona nawet z 17% do 14%. Niewątpliwie negatywną zmianą jest likwidacja karty podatkowej dla nowych podatników oraz jej ograniczenie w przypadku niektórych kategorii podatników dotychczas korzystających z tej formy opodatkowania. W większości przypadków spowoduje to przejście takich osób na ryczałt, zatem za jeden z efektów Polskiego Ładu należy uznać z pewnością dalszy wzrost tej formy opodatkowania.

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-stawki

Michał Wilk, Biznes po Polskim Ładzie (materiały z kursu)

https://www.prawo.pl/podatki/ryczalt-od-przychodow-w-2022-roku-byly-pracodawca,512653.html