Polski Ład – główne założenia i wstępna analiza

Wprowadzenie

W sobotę, 15 maja 2021 roku podczas rządowej konwencji programowej, w której wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki, zostały zaprezentowane założenia nowego programu społeczno-gospodarczego na okres wyjścia z epidemii COVID-19. Program ten otrzymał nazwę „Polski Ład” i ma on stanowić remedium na kluczowe problemy życiowe większości Polaków oraz „kompleksową strategię przezwyciężania skutków pandemii”. Zgodnie z zapowiedziami rządu, najważniejszymi obszarami zmian w ramach Polskiego Ładu będą:

– priorytet dla zdrowia: zmiany polegające na podniesienie wydatków na zdrowie do 6% PKB w 2023 roku i do 7% w ciągu najbliższych 6 lat, stworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali, czy Centrum Obsługi Pacjenta, których zadaniem ma być łatwiejsza komunikacja z lekarzami i skrócenie czasu oczekiwania leczenia,

–  niższe podatki – stabilna praca: zmiany polegające m.in. na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł dla wszystkich pracujących Polaków, podniesienie II progu podatkowego w PIT, wprowadzenie w PIT specjalnej ulgi, a także rozwiązanie problemów związanych z tzw. „umowami śmieciowymi”,

–    500 tysięcy nowych miejsc pracy: zmiany polegające m. in. na stworzeniu lepszych warunków do inwestycji i rozwoju infrastruktury poprzez stworzenie funduszu Polski Ład o wartości do kilkudziesięciu mld złotych, z którego będą finansowane inwestycje strategiczne (domknięcie sieci dróg ekspresowych w Polsce czy realizacja programów infrastrukturalnych takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy budowa szybkiej kolei łączącej największe miasta) oraz  inwestycje podnoszące jakość życia Polaków (w szpitale, szkoły, infrastrukturę kultury i sportową w polskich gminach).

Choć na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, iż koncepcja poprawi sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju, już teraz pojawiają się głosy krytyki, gdyż o ile na zmianach mogą zyskać najbiedniejsi Polacy, o tyle przyjęte rozwiązania bardzo negatywnie dotkną większość firm i osoby samozatrudnione, a w dodatku mogą być niekorzystne także dla pracowników zarabiających wyższe kwoty. Część ekspertów zwraca uwagę, że poprzez plany odebrania możliwości odliczenia składki NFZ od PIT zostanie de facto zwiększona kwota dochodu, a przez to także podatku dochodowego od osób fizycznych, co doprowadzi do pojawienia się dwóch nowych i wyższych stawek opodatkowania (24,75% oraz 39,75%). Z punktu widzenia przedsiębiorców istotnie negatywnym zjawiskiem będzie podniesienie realnego podatku dla działalności gospodarczej z 19% do 28%, z kolei pełne oskładkowanie umów zlecenia (a docelowo również umów o dzieło) doprowadzi do obniżenia kwoty netto przeznaczonej do wypłaty dla zatrudnionych.

Pomimo, iż Polski Ład ma na obecną chwilę niezbyt ostry kształt, gdyż nie znamy jeszcze ewentualnych projektów nowelizacji prawa w tym zakresie, w niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona synteza najważniejszych propozycji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących przedsiębiorców, a także próba wstępnej oceny samego programu.

Pełna treść dokumentu zawierającego szczegółowe założenia Polskiego Ładu dostępna jest pod linkiem: http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf

Pięć Fundamentów Polskiego Ładu

Jak wynika z opublikowanego dokumentu Polski Ład ma objąć 5 kluczowych fundamentów:

1.  7% PKB na zdrowie:

„Celem jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Na zdrowiu się nie oszczędza, a nowe środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.”,

2.  Obniżka podatków dla 18 mln Polaków:

„Wysoka kwota wolna dla wszystkich pracujących Polaków – 30 tys. PLN. Wprowadzenie

wyższej kwoty wolnej od podatku doprowadzi do wzrostu progresywności klina podatkowego – podatki będą niższe dla osób o niskich i średnich dochodach (18 mln beneficjentów zmiany), a bardziej sprawiedliwe dla mających wysokie dochody. Kwota wolna w wysokości 30 tys. PLN oznacza brak podatku od płacy minimalnej. Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce osiągnie poziom porównywalny do Niemiec, Francji czy Irlandii. Aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie zasad opłacania składek zdrowotnych dla działalności gospodarczych, takich samych jak w przypadku umów o pracę (liniowo do dochodu).”,

3.  Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy:

„W chwilach kryzysu państwo musi wziąć na siebie rolę głównego inwestora. Dzięki emisji obligacji rozwojowych będzie możliwe uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, z którego po ustaniu pandemii sfinansujemy odbudowę i modernizację kraju. Te środki – oprócz 770 mld PLN w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy – pomogą w osiągnięciu europejskiego poziomu życia. Fundusz da nie tylko impuls rozwojowy, ale także zmieni jakość życia mieszkańców małych, średnich i dużych miast.”,

4.  Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności

„(1) Przedstawimy program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania.

Państwo będzie gwarantować do 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa

społecznego, czy też dla rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Będzie

też pomagać w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci maksymalnie do poziomu 100 tys. PLN.

(2) Ponadto, realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia.”,

5.  Emerytury bez podatku do 2500 PLN

„W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 PLN. To zmiana podnosząca o nawet 2000 PLN rocznie świadczenia dla 65 proc. emerytów.”.

Planowany termin opracowania i przyjęcia przez Radę Ministrów konkretnych rozwiązań prawnych został ustalony na wrzesień 2021 roku. Co więcej, średni koszt wszystkich projektów realizowanych w ramach Polskiego Ładu ma oscylować wokół 72,4 mld PLN, zaś maksymalny koszt projektów do 2030 roku (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych) ma wynieść 651,6 mld PLN. Szczegółowe rozwiązania systemowe zostały pogrupowane w ramach 10 elementów tworzących Polski Ład, do których należą:

1)  Plan na zdrowie (koszt na lata 2021-2030: 122,4 mld zł),

2)  Uczciwa praca – godna płaca (koszt na lata 2021-2030: 108,0 mld zł),

3)  Dekada rozwoju (koszt na lata 2021-2030: 97,2 mld zł),

4)  Rodzina i dom w centrum życia (koszt na lata 2021-2030: 30,6 mld zł),

5)  Polska – nasza ziemia (koszt na lata 2021-2030: 45,0 mld zł),

6)  Dobry klimat dla firm (koszt na lata 2021-2030: 63,9 mld zł),

7)  Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek (koszt na lata 2021-2030: 64,8 mld zł),

8)  Czysta energia, czyste powietrze (koszt na lata 2021-2030: 36,9 mld zł),

9)  Cyber Poland 2025 (koszt na lata 2021-2030: 36,9 mld zł),

10)  Złota jesień życia (koszt na lata 2021-2030: 45,9 mld zł).

Plan na zdrowie

W ramach tego segmentu kluczowym założeniem jest wspomniane już osiągnięcie 7% PKB na ochronę zdrowia w ciągu najbliższych 6 lat. Oprócz tego planowane są m.in. następujące działania:

· wzrost wynagrodzeń dla kadr medycznych,

· szybsza ścieżka wejścia do zawodu dla pielęgniarek posiadających kwalifikacje, lecz niepracujących w zawodzie,

· kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy,

· zwiększenie liczby lekarzy specjalistów,

· zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, a także

· wprowadzenie kredytów na studia niestacjonarne oraz stypendiów na studia medyczne i specjalizacje (bezzwrotnych po odpracowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia).

· uruchomienie Funduszu Modernizacji Szpitali i Funduszu Medycznego,

· utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali (odpowiedzialnej za opracowanie programów optymalizacyjnych i modernizacyjnych) oraz stworzenie korpusu menedżerów i zmianę struktury właścicielskiej szpitali,

· wprowadzenie ustawy o jakości, która ma pozwolić na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia zaimplementować mechanizmy akredytacji i monitorowania jakości, a ponadto zbudować m.in. krajowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych,

· „Profilaktyka 40+” – program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych,

· budowa Krajowej Sieci Onkologicznej oraz Krajowej Sieci Kardiologicznej,

· Rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia – stworzenie Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które stanowić będzie kompleksowe narzędzie obsługi oraz polepszy komunikację z pacjentem, a ponadto Systemu Informacji Medycznej (SIM), który będzie umożliwiał przekazywanie lekarzowi – za zgodą pacjenta – informacji o związanych z pacjentem zdarzeniach medycznych, a także jego elektronicznej dokumentacji dotyczącej zdrowia,

·  Usprawniona nocna pomoc lekarska (trzy etapy kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej: pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta; drugi – sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, trzeci – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego,

· Program badawczy nad COVID-19 (wsparcie finansowe dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa),

·      Zniesienie limitów u specjalistów.

Uczciwa praca – godna płaca

Główną zmianą w ramach tego elementu jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 złotych. Poza tym przewidziano takie działania jak:

· podniesienie II progu podatkowego z 85 tys. złotych do 120 tys. złotych (to oznacza, że z każdej złotówki dochodu od kwoty 120 tys. PLN podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32),

·  Ulga dla klasy średniej – ulga w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. PLN, dzięki której reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. PLN miesięcznie,

·      Reforma wsparcia zatrudnienia,

·  Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym – ułatwienia dla pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, zmiana definicji osoby bezrobotnej, by zachęcać do aktywizacji zawodowej w niepełnym wymiarze czasu pracy tych, którzy nie mogą podjąć pracy na pełen etat,

·  Uregulowanie pracy zdalnej – stworzenie zapisu umożliwiającego świadczenie pracy z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę, zaś dla ułatwienia organizacji pracy zdalnej propozycja formuły diety lub ryczałtu na pracę zdalną,

·     Ulga w PIT na powrót z emigracji,

·   Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – zobligowanie dużych firm do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia, a co więcej zatrudnieni będą mogli zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki,

·   Ograniczenia w stosowaniu „umów śmieciowych” – pełne oskładkowanie umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę,

·  Godna praca dla młodych – program ma na celu zwiększenie stabilności zatrudnienia młodych osób przez inwestycje w ich kompetencje i dostarczenie kompleksowego wsparcia zawodowego, będzie on kierowany do osób poniżej 30. roku życia, a w jego realizację włączone zostaną urzędy pracy we współpracy z instytucjami szkoleniowymi,

·   Wzmocnienie szans rozwojowych mniejszych miejscowości – system zachęt dla firm, aby we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach zaś Wśród przedsiębiorstw ma być promowana praca zdalna aby pracownicy z mniejszych ośrodków mogli znaczną część pracy wykonywać bez potrzeby dojeżdżania.

Dekada rozwoju

Segment ten zakłada szereg zmian związanych głównie ze sferą publiczną, dlatego programy te nie będą w tym miejscu szerzej omawiane. Warto jednak zwrócić uwagę, że pojawiły się w tym elemencie takie propozycje jak: wsparcie dla montażu instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych, cyfryzacja procedur

inwestycyjno-budowlanych, czy wprowadzenie kadencyjności prezesów i zarządów spółdzielni oraz zasadę ich wybierania przez wszystkich członków spółdzielni (a nie np. tylko przez radę nadzorczą), w połączeniu z większą transparentnością funkcjonowania spółdzielni przez rozszerzenie prawa członków do informacji o jej działalności.

Rodzina i dom w centrum życia

Flagowym projektem tego segmentu ma być „Mieszkanie bez wkładu własnego” – program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania obejmujący trzy grupy klientów: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, tych, którzy szukają go na rynku wtórnym, społecznym, a także tych, którzy chcą wybudować dom. Wkład własny dla polskich rodzin gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo ma rozwiązać najważniejszy problem młodych rodzin oraz rodzin wielodzietnych, czyli posiadanie własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. PLN wkładu

własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Łącznie z programu „„Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Instrument skierowany będzie do osób od 20. do 40. roku życia. Wysokość otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. PLN w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. PLN – trzeciego, 20 tys. PLN – każdego kolejnego. Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu.

Oprócz tego ma zostać uruchomiony program „Mój dom do 70m2” –  realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie

na podstawie zgłoszenia. Oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy PLN dla inwestora.

Innymi propozycjami w ramach segmentu „Rodzina i dom w centrum życia” są:

· Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych,

· Darmowa szczepionka przeciwko HPV,

· Rozszerzenie programu Maluch+,

· Korzystniejsze rozliczanie podatków dla małżeństw,

· Większa elastyczność pracy dla rodziców,

· Spersonalizowane wsparcie młodych matek przez urzędy pracy,

· Żłobek w każdej gminie,

· Usprawnienie mediacji sądowych i inne.

Polska – nasza ziemia

W ramach programu przewidziane zostały szeregi ułatwień głównie dla rolników a także kodyfikacja prawa rolnego w ramach kodeksu. Ma także zostać zwiększona stawka dopłat za paliwo rolnicze ze 100 PLN za 1 ha – do 110 PLN za 1 ha. Przedstawimy także nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa.

Dobry klimat dla firm

Segment ten jest z pewnością jednym z najbardziej istotnych elementów Polskiego Ładu z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą. Dotyczy on nowych mechanizmów podatkowych dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Zgodnie z dokumentem, najważniejszymi zmianami w tym zakresie są obniżenie podatków dla mikrofirm, których dochody wynoszą do 6 tys. PLN miesięcznie, a także ulga na automatyzację i robotyzację produkcji, mająca zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe oraz Interpretacje 590 –  kompleksowy, wiążący administrację podatkową, dokument, który będzie

wspierał potencjalnych inwestorów i gwarantował wysokość opodatkowania w pierwszych latach inwestycji. Szczegółowy zakres udogodnień w zależności od wielkości przedsiębiorcy wygląda następująco:

I.            Dla małych przedsiębiorstw

1)  NIŻSZE PODATKI DLA MIKROFIRM

Dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżone zostaną także obciążenia dla 500 tys. firm, które mają dochody do poziomu 6 tys. PLN

miesięcznie. Najmniejszym firmom zostanie dzięki temu 2 tys. PLN rocznie.

2)  ULGA NA PROTOTYPY

Rozwiązanie bazuje na koncepcji funkcjonującej we Francji.

3)  FUNDACJE RODZINNE

Nowe przepisy pozwolą tworzyć fundacje rodzinne odpowiadające indywidualnym potrzebom

zarówno w sferze biznesu, jak i w sferze prywatnej oraz oddzielić sprawy gospodarcze od spraw rodzinnych. Fundacje rodzinne mają przyczynić się do budowy silnych polskich marek.

4)  2 MLN EUR RYCZAŁTU EWIDENCYJNEGO

Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany, które podnoszą limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory limit ten wynosił 250 tys. EUR. Zmiany objęły szerszą grupę wolnych zawodów, m.in. prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy.

5)  ULGA KONSOLIDACYJNA (w CIT)

6)  RYCZAŁT DLA PRZYCHODÓW ZAGRANICZNYCH

To rozwiązanie jest ukierunkowane na nierezydentów, dotyczy dochodów zagranicznych – jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci stały ryczałt.

7)  PROGRAM POWROTU KAPITAŁU

To specjalny program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

II.            Dla średnich przedsiębiorstw

1)  ULGA NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ PRODUKCJI

Wsparcie podatkowe będzie impulsem, który pobudzi przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.

2)  PODATKOWE WSPARCIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

Chociaż bezpośrednie wsparcie ekspansji nie jest możliwe, system podatkowy może uwzględniać wiele kosztów pośrednich tak, by firmy mogły się rozwijać na innych rynkach.

3)  ULGA NA IPO

Ulga podatkowa ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.

4)  SYMULTANICZNA ULGA IP-BOX I B+R

Integralne wsparcie procesu działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu.

5)  ESTOŃSKI CIT DLA WIĘKSZEJ LICZBY FIRM

Estoński model opodatkowania dochodów polega na przesunięciu momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. Reforma weszła w życie w 2021 r. i będzie ewaluowana z perspektywą jej rozszerzenia. Dzięki temu tylko w 2021 r. w portfelach firm zostanie aż 5,6 mld PLN.

6)  ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO FINANSOWANIA VENTURE CAPITAL

Dla zwiększenia zaangażowania venture capital na polskim rynku wyeliminujemy istniejące bariery podatkowe, a także wdrożymy rozwiązania, które w tym zakresie funkcjonują np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

III.            Dla dużych przedsiębiorstw

1)  INTERPRETACJE 590, CZYLI PEWNOŚĆ OPODATKOWANIA W PIERWSZYCH LATACH INWESTYCJI

Jest to odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego

administrację podatkową.

2)  CENTRUM OBSŁUGI PODATKOWEJ INWESTORA

W Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.

3)  UPROSZCZENIA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

Uproszczenie w rozliczaniu cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.

4)  WSPARCIE ZATRUDNIENIA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Rozwiązanie nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.

5)  GRUPY VAT

Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej KAS.

6)  OPCJA OPODATKOWANIA VAT DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych to zachęta dla inwestycji w Polsce przez sektor finansowy. Rozwiązanie to funkcjonuje w wielu krajach UE.

7)  USTAWA O PROGRAMACH AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO

W skali makro efektem będzie stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej i unikaniu bądź ograniczaniu alokacji bogactwa narodowego

jedynie w rękach nielicznych oligarchów. Natomiast w skali mikro – zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, polepszenie wyników ekonomicznych spółek w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy zatrudnionych w nich współwłaścicieli, a także zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy.

Dodatkowo, segment „Dobry klimat dla firm” zawiera m.in. następujące propozycje zmian:

·     Rozszerzenie ochrony podwykonawców – utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców,

·   Nowelizacja ustawy Kodeksu spółek handlowych – umożliwienie radom nadzorczym bardziej skutecznego sprawowania ich funkcji,

·  Skuteczne odzyskiwanie mienia od przestępców – możliwość konfiskowania wykorzystanego do przestępstw mienia, które należy do osób trzecich.

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

Segment ten przewiduje szereg ułatwień związanych z edukacją, szkolnictwem wyższym oraz szeroko pojętą kulturą. Ma powstać m.in. Program Świetlica, wprowadzony ma zostać Kredyt Studencki w nowej formule, powołany ma być także Fundusz Sportowy, a w szkołach ma być więcej lekcji historii. Z punktu widzenia szeroko rozumianej przedsiębiorczości duże znaczenie ma jednak program „Silne klastry” – w ramach tego prgoramu ma powstać 6 klastrów sektorowych wspieranych przez odpowiednie programy uczelniane, dodatkowe finansowanie i ekspertów branżowych:

· biotechnologia i MedTech – Warszawa i Łódź,

· pojazdy niskoemisyjne i komponenty – województwo śląskie i dolnośląskie,

· elektronika – Poznań,

· chemia – Szczecin i Police,

· IT – zdecentralizowany klaster Warszawa, Lublin, Kraków, Gdańsk, Wrocław,

· przemysł zbrojeniowy – Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola.

Czysta energia, czyste powietrze

Element ten zakłada uruchomienie następujących programów:

· Sprawiedliwa transformacja energetyczna – zmniejszanie emisji CO2 i poprawa jakości środowiska oraz uniezależnienie się od importu ropy i gazu,

· Usprawnienie programu „Czyste powietrze” – możliwości składania wniosku o dofinansowanie przez system bankowy, zaprojektowany mechanizm prefinansowania inwestycji dla najuboższych. Nowa odsłona programu to m.in. całkowite odejście od finansowania kotłów węglowych i wsparcie dla powszechnego zastosowania pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwie,

·  Programy: „Woda dla Polski”, „Rządowy Program Małej Gazyfikacji Wyspowej”, „Energia słoneczna

·      na każdą kieszeń”,

·      Koniec z betonem w centrach miast,

·      Rozwój technologii wodorowej,

·      Budowa farm wiatrowych na morzu,

·      Budowa polskiej elektrowni atomowej,

·       „Zielony” budżet obywatelski,

·       Powołanie Funduszu ekologii,

·       Rozwój transportu niskoemisyjnego,

·       Powołanie nowych parków narodowych i inne.

Cyber Poland 2025

Najważniejszymi działaniami w ramach tego segmentu mają być m.in.:

· Satelitarny System Obserwacji Ziemi – projekt, dzięki któremu Polska znajdzie się w gronie państw

z samodzielnym potencjałem satelitarnym,

·  Cała Polska w zasięgu – do 2024 r. każde gospodarstwo domowe w Polsce będzie miało dostęp do szerokopasmowego Internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę,

· Bez opłaty skarbowej za usługi cyfrowe – obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi

publicznej w formie cyfrowej, zwolnimy z opłaty skarbowe,

· Tożsamość cyfrowa – zintegrowane zostaną systemy tożsamości, tj. Profil Zaufany, mObywatel, eDowód w celu zbudowania federacyjnego modelu tożsamości cyfrowej. Umożliwione zostanie powszechne stosowanie cyfrowej tożsamości w codziennym życiu – zarówno w kontaktach z administracją, jak i w biznesie,

· mObywatel – lista osobistych dokumentów w wirtualnym portfelu – aplikacji mObywatel – będzie się stale powiększać, np. o legitymacje służbowe oraz karty miejskie. Dzięki temu nie będziemy musieli już mieć przy sobie tradycyjnych dokumentów,

· e-doręczenia – zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego, obywatel załatwi tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce pobytu. Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron — zarówno urząd, jak i obywatel,

· Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości,

· Cyfrowa gmina,

· E-partycypacja,

·  Polska bezpieczną przystanią dla wysokiej klasy specjalistów – wprowadzony zostanie szeroko zakrojony system przyciągania do naszego kraju zagranicznych specjalistów z branż deficytowych (np. programiści, inżynierowie czy lekarze). Będzie on początkowo skierowany do specjalistów IT z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, a potem rozszerzany na kolejne kraje i specjalności, w zależności od potrzeb polskiego rynku pracy.

Złota jesień życia

Kluczowym założeniem tego segmentu jest zwolnienie z PIT emerytur do 2500 zł. Ponadto rząd planuje zwolnić z PIT osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydują się nadal pracować, nie pobierając przy tym emerytury. Innymi pomysłami są: elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym (55+), Program Aktywność+, powołanie Korpusu Wsparcia Seniorów, Darmowe Leki 70+ (w niektórych przypadkach nawet dla seniorów powyżej 60.roku życia), Pomoc IT dla Seniora i inne.

Podsumowanie

Polski Ład to ogromny zbiór różnego rodzaju pomysłów i koncepcji funkcjonowania naszego kraju do 2030 roku. Nie sposób na tę chwilę omówić szczegółów poszczególnych rozwiązań, gdyż nie zostały nawet przygotowane projekty aktów prawnych w tym zakresie, a jedyny oficjalny dokument, mający głównie charakter informacyjny i poglądowy, pojawił się 15 maja. Z punktu widzenia przedsiębiorców, Polski Ład może okazać się mało korzystny, a wręcz szkodliwy, pomimo iż jawi się jako wsparcie i pomoc dla sektora prywatnego. Jak podkreśla Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Adam Mariański:

„Program podatkowy zakłada poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych, co należy ocenić pozytywnie. Kwota wolna 30.000 zł jest jak najbardziej zasadna. Również zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł jest bardzo ważnym krokiem. Przez ostatnie 12 lat średnie wynagrodzenie wzrosło o ponad 70%, a tym samym podatnicy szybciej byli opodatkowani wyższą stawką podatkową 32%.

Zmiany te byłyby uzasadnione, gdyby jednocześnie nie nastąpiło zwiększenie innych obciążeń podatkowych i składkowych.

Należy zwrócić uwagę na powtarzane podczas konferencji twierdzenie, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest regresywny. Jest ono nieprawdziwe, bowiem wysokość podatku rośnie w miarę wzrostu dochodu. Z opodatkowaniem nie można łączyć składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

To błędne twierdzenie ma usprawiedliwić opodatkowanie proporcjonalną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta staje się zwykłym podatkiem, płaconym od wysokości dochodu. Oznacza to wzrost obciążeń, dla przedsiębiorców z 19% na 28%, a dla osób uzyskujących dochody z działalności osobistej z 32% na 41%.

Z prezentowanych założeń wynika, że dla osób osiągających dochody powyżej 8.000 zł/mies. wzrosną obciążenia, zarówno osób pracujących na umowach o pracę, cywilnoprawnych, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą. Pogłębi to niesprawiedliwe opodatkowanie, w zależności od rodzaju źródła przychodów. Dodatkowo w małych i średnich firmach zmniejszą się dochody po opodatkowaniu (o 9%), a tym samym może to znacząco zahamować inwestycje.

Warto także zwrócić uwagę, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego w znacznej części sfinansują samorządy terytorialne, które mają ponad 50% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będą jednak one mieć udziału w składce zdrowotnej. Natomiast zmniejszenie wpływów budżetu państwa z podatku dochodowego będzie rekompensowane zwiększonymi wpływami z podatku zwanego składką na ubezpieczanie zdrowotne. Pozwoli to sfinansować podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego, a także zwiększone wydatki na służbę zdrowia.

Reasumując: proponowane zmiany utrwalają, a w niektórych sytuacjach powiększają, niesprawiedliwe opodatkowanie równych dochodów w zależności od ich źródła przychodów. Najwyżej opodatkowane dochody z własnej pracy (działalności osobistej), będą jeszcze mocniej obciążone daninami publicznoprawnymi. Nastąpi także prawie 50% wzrost obciążeń dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.”.

W związku z tym, do prezentowanych propozycji należy podchodzić z rezerwą i monitorować dalsze prace w zakresie poszczególnych elementów Polskiego Ładu. Mogą być one różnie nazywane, czego przykładem jest opublikowane na stronie rządowej programy Polityki Przemysłowej Polski, Polityki eksportowej, czy Tarczy Prawnej, które nie zostały wymienione wprost w dokumencie. Można się z nimi zapoznać pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polski-lad-pakiet-projektow-i-dzialan-przygotowanych-przez-mrpit-w-obszarze-gospodarki-i-biznesu.

Niezależnie jednak od wyżej przedstawionych kwestii, Polski Ład zawiera całe mnóstwo rozwiązań pożądanych, które są dobrymi pomysłami (np. ulgi podatkowe dla firm). Kluczową jednak kwestią pozostają źródła finansowania pozostałych pomysłów, które mogą zniwelować korzyści płynące z pozytywnych dla przedsiębiorców koncepcji.

Źródła:

http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polski-lad-pakiet-projektow-i-dzialan-przygotowanych-przez-mrpit-w-obszarze-gospodarki-i-biznesu
https://echodnia.eu/polski-lad-propozycje-podatkowe-oznaczaja-znaczace-podwyzszenie-podatkow-min-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/ar/c1-15614081
https://www.prawo.pl/biznes/jakie-ulgi-podatkowe-dla-firm-zamierza-wprowadzic-rzad-sarnowski,508309.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-Polski-Lad-Nowy-program-spoleczno-gospodarczy-PiS-8113424.html