Zmiany w Kodeksie pracy w 2015 roku

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Uproszczenia dotyczące badań lekarskich

1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, na mocy których wprowadzono nowe regulacje w art. 229 k.p., dotyczące zwolnienia z obowiązku podlegania wstępnym badaniom lekarskim.

Zgodnie z dodanym do art. 229 paragrafem 11 – wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Czytaj więcej

Negocjacje z Japończykami – podstawowe rady

Michalina Zabierowska

Sympatyk www.okolicebiznesu.pl

Przygotowania

Pośrednik

Japonia jest krajem, w którym bardzo istotną rolę odgrywa ceremonialność. Dlatego wszystkie nasze działania muszą być dobrze przemyślane i dopasowane do oczekiwań naszych potencjalnych partnerów. Dobrze jest, zanim podejmiemy negocjacje w świecie dalekowschodnim, zapoznać się z firmami, które już działają na tamtym rynku, Czytaj więcej

Kiedy szef jest efektywny? O porozumiewaniu się

Dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Oddziaływania miękkie

Praktyka wdrażania jakichkolwiek zmian w przedsiębiorstwach pokazała, że ich rezultaty zależały w dużym stopniu od kultury organizacyjnej panującej w przedsiębiorstwach, a w szczególności od osobowości szefa. I tu zaczyna się temat miękkich oddziaływań w systemach zarządzania. Miękkich – dlatego, że bardzo trudno je jednoznacznie opisać, a jeszcze trudniej zastosować w różnych środowiskach. Rzecz sprowadza się do „rozgryzienia” więzi/oddziaływań w parach szef-podwładny i podwładny-podwładny. Czytaj więcej

Kiedy zespół jest efektywny? Korzystny partykularyzm potrzeb

Dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Partykularyzm potrzeb

Partykularyzm potrzeb oznacza samodzielne decydowanie o ich zaspokajaniu lub eliminowaniu wobec samodzielnie ocenianych, obiektywnie postrzeganych uwarunkowań (szans, ograniczeń, wyzwań, zależności, niezależności, pragnień, możliwości oraz więzi z innymi osobami). Zapewnienie samodzielności i obiektywizmu decyzji, ocen i postrzegania polega na ograniczaniu udziału osób trzecich (innych osobowości) w ich narzucaniu lub zniekształcaniu. Czytaj więcej

Kiedy zespół jest efektywny? Fatalny partykularyzm postaw

Dr Maciej Jesiołowski

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Partykularyzm postaw…

Skłonność jednostek do zaspokajania swych potrzeb emocjonalnych jest realizowana niejako z natury rzeczy. Stawanie w poprzek tego zjawiska to łamanie osobowości, które prowadzi albo do ślepego posłuszeństwa albo do konfliktu uniemożliwiającego współdziałanie. Trzeba wypośrodkować stan relacji emocjonalnych w grupie. Nie można ich całkowicie wyeliminować. Należy jednak ograniczać subiektywizm ocen w dwustronnych relacjach członków grupy. Nie eliminować, ale ograniczać; trzeba
zachować szanse na to, by czasami porozmawiać po męsku o swoich odczuciach wywołanych czyimś zaniedbaniem. Czytaj więcej