Nowy limit transakcji gotówkowych od 2017 r.

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Nowy limit transakcji gotówkowych a zaliczenie do kosztów podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustalająca nowy limit transakcji gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami. Obecne limit ten wynosi 15 tys. euro, natomiast po zmianach będzie on wynosił 15 tys. złotych. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wraz ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca zmodyfikował też odpowiednio przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. Nowelizacja wprowadziła mianowicie zapisy stanowiące, że przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi nie zapłaci za transakcję za pośrednictwem rachunku płatniczego, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Nowy limit transakcji gotówkowych – konsekwencje w rozliczeniach VAT

Nie każdy zdaje sobie także sprawę z tego, że obniżenie od 1 stycznia 2017 r. limitu dozwolonych płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami będzie miało wpływ na rozliczenia w podatku VAT. Przepisy ustawy o VAT dają bowiem możliwość odzyskania różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym 25-dniowym terminie pod warunkiem, że należność ta została w całości zapłacona z uwzględnieniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Opisane powyżej zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Autorzy ustawy twierdzą ponadto, że obniżenie limitu sprawi, że większa część transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi będzie rejestrowana na rachunkach płatniczych, co z kolei przyczyni się do ograniczania szarej strefy w gospodarce i pełniejszego realizowania obowiązków podatkowych przedsiębiorców. Krytycy nowelizacji zwracają natomiast uwagę, że uderzy ona przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie transakcje dokonywane są zazwyczaj w formie gotówkowej. Co więcej, zdaniem krytyków, głównymi beneficjentami proponowanych zmian będą banki, które będą mogły oferować swoje produkty większej bazie klientów.

Podsumowując, od stycznia 2017 r. transakcje dokonywane między przedsiębiorcami opiewające na kwoty przekraczające 15 tys. zł, powinny być regulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przeciwnym razie przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, a także nie będą mogli uzyskać zwrotu VAT w przyśpieszonym 25-dniowym terminie.