Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe zasady odprowadzania składek emerytalno – rentowych od umów zleceń.

Zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami zleceniobiorca świadczący usługi na podstawie kilku umów zleceń, podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno – rentowym z tytułu jednej umowy (co do zasady tej, która została zawarta najwcześniej). Na wniosek zleceniobiorcy objęte ubezpieczeniem mogły być także pozostałe umowy. Osoba ubezpieczona miała także prawo wyboru tytułu ubezpieczenia – mogła wybrać wszystkie tytuły, niektóre z nich lub dokonać zmiany tytułu ubezpieczenia. Taka swoboda dawała możliwość opłacania składek w niewielkiej wysokości, poprzez wybór najniższej podstawy ubezpieczenia.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku nie ma już takiej możliwości. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów obowiązek opłacania składek emerytalno – rentowych dotyczy wszystkich umów zleceń zawieranych ze zleceniobiorcą do momentu, aż łączna wysokość wynagrodzenia wynikającego z tych umów nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 roku 1850 zł brutto). W konsekwencji zleceniobiorcy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia będą podlegać ubezpieczeniom również z innych tytułów (w tym w szczególności z tytułu innych umów zleceń). Powyższe oznacza, że wynagrodzenie z kilku umów zleceń będzie sumowane do czasu osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia i od tak ustalonej podstawy oskładkowane, np. Zleceniobiorca wykonał w danym miesiącu usługi na podstawie 3 umów zleceń, z których otrzymał kolejno wynagrodzenia: 800 zł, 1200 zł, 2000 zł. W powyższym przykładzie składki będą obowiązkowo odprowadzane od pierwszych dwóch umów (ich suma przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia). Trzecia umowa będzie wolna od składek.

Wskutek zaistniałych zmian w praktyce mogą powstać pewne trudności z ustaleniem, kto powinien opłacać składki, zwłaszcza w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie poinformuje o zawartych innych umowach, albo udzieli informacji błędnie. Płatnik będzie miał co prawda prawo złożyć do organu rentowego wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych przez płatnika składek zleceniobiorców, jednak ostatecznie w razie jakichkolwiek błędów odpowiedzialność za dokonanie stosownej korekty będzie ponosił płatnik.