Minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Na mocy nowelizacji wprowadzona została definicja minimalnej stawki godzinowej, przez którą należy rozumieć minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Poniżej przedstawiono w punktach najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:

 1. Minimalna stawka godzinowa obejmować będzie:

a) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoby fizyczne nie wykonujące działalności gospodarczej, które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 1. Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje Rady Dialogu Społecznego.
 1. W umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług strony będą miały obowiązek ustalić wysokość pensji w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Nawet jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, to i tak przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.
 1. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawki godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.
 1. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej będzie można dokonywać tylko w formie pieniężnej.
 2. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej trzeba będzie dokonać co najmniej raz w miesiącu.
 1. W umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług strony będą miały obowiązek określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeżeli jednak tego nie uczynią, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie przedkładał w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 1. Przedsiębiorca będzie obowiązany przechowywać dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.
 1. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.
 1. Minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyć umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania tych umów decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
 1. Przedsiębiorcom, którzy wbrew obowiązkowi nie będą stosować przepisów o minimalnej stawce godzinowej, grożą sankcje w postaci kary grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Zgodnie z uzasadnieniem, Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy przez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony dla osób otrzymujących wynagrodzenie na niższym poziomie.