tax planning cubes crossword puzzle

Mechanizm split payment – podzielona płatność VAT od 1 stycznia 2018 roku

Zespół prawny

A.M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o.

Podzielona płatność – nowa regulacja w zakresie VAT

Ministerstwo Rozwoju i Finansów 12 maja 2017 roku przedstawiło projekt nowych regulacji w ustawie o podatku od towarów i usług, dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (ang. „split payment”). W zamyśle projektodawcy celem nowego rozwiązania ma być poprawa ściągalności podatku VAT.

Na czym to polega

Istota mechanizmu podzielonej płatności sprowadza się do tego, że nabywca towaru lub usługi będzie mógł dokonać zapłaty w części odpowiadającej wartości sprzedaży netto na zwykły rachunek rozliczeniowy dostawcy w banku lub SKOK-u, a w pozostałej części (odpowiadającej  kwocie podatku VAT) na specjalny rachunek bankowy przeznaczony dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług. Zastosowanie mechanizmu split payment nie będzie obowiązkowe, a decyzję o tym podejmować będzie każdorazowo nabywca towaru lub usługi. Co więcej, podzielona płatność może być zastosowana tylko przez nabywcę który jest podatnikiem podatku od towarów usług.

Banki i SKOK-i będą miały obowiązek otworzenia i prowadzenia rachunku VAT dla posiadacza rachunku rozliczeniowego. Otwarcie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy z bankiem lub SKOK-iem. Za otwarcie i prowadzenie takiego rachunku nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje, a środki pieniężne tam zgromadzone będą oprocentowane. W przypadku zamknięcia rachunku rozliczeniowego bank zamknie również rachunek VAT, chyba że prowadzi dla posiadacza rachunku VAT inny rachunek rozliczeniowy. W przypadku zamknięcia rachunku VAT bank wypłaci znajdujące się na nim środki na wskazany przez podatnika inny rachunek VAT, a w przypadku braku wskazania tego rachunku – na rachunek wskazany pisemnie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Korzyści ze stosowania

Warto podkreślić, że ustawodawca przewidział szereg korzyści dla podmiotów stosujących mechanizm podzielonej płatności. Przede wszystkim do takich podatników nie będą miały zastosowania sankcje związane z nakładaniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w rozliczeniach VAT, określone w art. 112 b – 112 c ustawy o VAT. Dodatkową zachętą do stosowania mechanizmu podzielonej płatności ma być odstąpienie od stosowania wobec takich podatników przepisów o odpowiedzialności solidarnej zawartych w dziale Xa ustawy o VAT. Ponadto, jeżeli podatnik wraz z deklaracją podatkową złoży wniosek o zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym 25 dniowym terminie. Projekt zawiera także zachętę do regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT przed upływem terminu płatności. Jeżeli bowiem takie wcześniejsze wpłaty zostaną dokonane za pomocą rachunku VAT, to kwota podatku do zapłaty zostanie odpowiednio obniżona o kwotę wyliczoną na podstawie określonego w ustawie wzoru.

Na rachunku VAT gromadzone będą tylko środki odpowiadające kwotom zapłaconego przez nabywcę podatku VAT oraz kwoty zwrócone podatnikowi przez Urząd Skarbowy. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika, jednakże będzie on miał ograniczone możliwości użycia tych środków. Z rachunku VAT podatnik będzie mógł wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego.

Jak zwykle są też minusy

Eksperci podkreślają, że u wielu podatników podatku od towarów i usług stosowana podzielona płatność może doprowadzać do odkładania się środków finansowych na rachunku VAT. Projekt przewiduje jednak w takich sytuacjach prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na zwykły rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. „Uwolnienie” środków finansowych w ten sposób będzie dokonywane wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek  podatnika skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyrażenie zgody na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Rozstrzygnięcie wniosku następuje w drodze postanowienia, na wydanie którego Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie miała 90 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu Naczelnik określi wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, które mogą mieć inne przeznaczenie. Tak uzyskanymi środkami podatnik będzie mógł dowolnie dysponować.

Na koniec warto również zaznaczyć, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT nie podlegają zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji innych należności niż podatek od towarów i usług. Ponadto wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego. W przypadku śmierci posiadacza rachunku VAT środki pieniężne zgromadzone na takim rachunku będą wchodzić do masy spadkowej z wyjątkiem części odpowiadającej kwocie posiadanych przez podatnika zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, z wyjątkiem przepisów nakładających na banki i SKOK-i obowiązek założenia rachunków VAT do 31 grudnia 2017 r., które wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.